Als beginnende zelfstandige moet je aan heel wat opstartformaliteiten denken. Ook het opstellen van algemene voorwaarden is aan te raden. Algemene voorwaarden bieden heel wat voordelen en kunnen juridisch gedoe voorkomen. Het opstellen van algemene voorwaarden is echter heel complex en is niet eenvoudig om zelf te doen. Zomaar de algemene voorwaarden van een concurrent overnemen, is allesbehalve geen goed idee. Dergelijke voorwaarden zijn nu eenmaal maatwerk.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke standaardbedingen die eenzijdig door jou worden opgesteld en opgelegd en die de commerciële transactie regelen. Het vult een andere overeenkomst aan. Dat kan een koopovereenkomst zijn, maar ook bijvoorbeeld een hostingovereenkomst. Zowel bij het nationale als het internationale handelsverkeer spelen algemene voorwaarden een ongelofelijk belangrijke rol.

Zin en onzin van algemene voorwaarden

Het is in theorie niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben. Wel moet bepaalde informatie soms verplicht aan de consument-tegenpartij worden overhandigd. Dan is het handig als deze informatie in de algemene voorwaarden kan worden opgenomen. Hoewel algemene voorwaarden niet verplicht zijn, is het toch aan te raden om ze op te (laten) stellen.

In de eerste plaatst is dat omdat algemene voorwaarden de eigen contractuele positie versterken. Ze worden namelijk in jouw voordeel opgesteld. Ze kunnen bepaalde risico’s beperken, net zoals een verzekering dat doet. De voorwaarden kunnen zelfs je aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Daarnaast resulteert het opstellen van algemene voorwaarden in tijdswinst. Het is namelijk niet nodig om elke keer over contracten te onderhandelen en elk beding op maat op te stellen. Deze tijdswinst resulteert uiteraard ook in een kostenbesparing. Bovendien zorgen algemene voorwaarden voor duidelijkheid, omdat je vooraf weet hoe je rechtspositie is geregeld, en ben je zeker van een professionele uitstraling.

Om van deze voordelen te kunnen genieten, is het uiteraard wel belangrijk dat de algemene voorwaarden correct zijn opgesteld. Niet alle afspraken zijn toegestaan en onduidelijke bedingen of tegenstrijdige bedingen kunnen voor problemen zorgen, zeker bij overeenkomsten met consumenten. Het kan ervoor zorgen dat bedingen, of zelfs de volledige algemene voorwaarden, door een rechter worden vernietigd. Dan zijn er wellicht geen andere afspraken om op terug te vallen en geldt het gemeen recht, het recht dat van toepassing is er als er geen afspraken zijn gemaakt. Vaak is het gemeen recht allesbehalve gunstig voor de ondernemer. Vergeet ten slotte niet dat algemene voorwaarden ook correct ter hand moeten worden gesteld om geldig te zijn.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Bij het opstellen van algemene voorwaarden geniet je van veel vrijheid. Dat is logisch, want in België geldt het principe van de contractsvrijheid. Toch worden er ook grenzen gesteld aan de contractsvrijheid. Over sommige zaken kan je nu eenmaal geen overeenkomsten sluiten. Daarnaast zijn er specifieke regels die zwakke partijen moeten beschermen. Onder andere de consumentenwetgeving kan heel wat beperkingen opleggen. In de algemene voorwaarden worden vaak de volgende bedingen opgenomen:

  • Beding m.b.t. de duurtijd van het aanbod
  • Beding m.b.t. de levering en de inontvangstname
  • Beding m.b.t. de (indicatieve) leveringstermijnen
  • Eigendomsvoorbehoudbeding
  • Beding m.b.t. de betaling en de gevolgen van wanbetaling
  • Opzeg- of verbrekingsbeding
  • Exoneratiebeding
  • Overmachtsbeding
  • Privacybeding
  • Rechts- en forumkeuzebeding

Uiteraard zullen alle algemene voorwaarden anders zijn. Sommige algemene voorwaarden zullen nood hebben aan andere of extra bedingen, zoals een vertegenwoordigingsclausule of een vrijwaringsbeding. Het is raadzaam om de algemene voorwaarden te laten opstellen door een jurist met verstand van zaken. Wie aan de slag wil gaan met modellen, kan onder andere de modellen van UNIZO gebruiken.