De wetgever houdt van regeltjes en maakt ze graag optimaal afdwingbaar. Van de fiscus kunnen we minstens hetzelfde zeggen. Dat er heel wat soorten btw-boetes bestaan, hoeft ons dan ook niet te verbazen. Onder de regering-Di Rupo werden de btw-boetes bovendien fors opgetrokken, terwijl de regering Michel I koos voor een pragmatischere aanpak. Het gevolg daarvan is dat bepaalde btw-boetes kunnen worden kwijtgescholden. Over welke btw-boetes het gaat en wat je daarover dient te weten? Dat lees je in dit artikel.

Welke btw-boetes kan men kwijtschelden?

Bij lang niet alle inbreuken kan men de btw-boete kwijtschelden. Hiervoor heeft men een beknopt lijstje opgesteld met overtredingen die voor kwijtschelding in aanmerking komen. Opvallend is dat deze overtredingen nooit impact hebben op de verschuldigde btw. Het gaat met andere woorden voornamelijk om administratieve boetes die bijvoorbeeld worden opgelegd omdat een factuur niet aan een bepaalde vormvereiste voldoet.

In dit lijstje vinden we onder andere volgende overtredingen terug:

De lijst is zeer uitgebreid en integraal te raadplegen via de website van de FOD Financiën. Indien de btw-boete op deze lijst is weergegeven, kan men de boete automatisch en integraal kwijtschelden indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In het andere geval kan je uiteraard nog steeds een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering indienen die u dan voldoende moet beargumenteren en bewijzen.

Voorwaarden voor automatische kwijtschelding btw-boete

Voor de automatische kwijtschelding van de btw-boete, volstaat het nog niet dat de overtreding in bovenstaande limitatieve lijst werd opgenomen. Hiernaast moet er aan nog een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • In een referentieperiode van 4 jaar moet het de eerste overtreding van dezelfde aard zijn;
  • De overtreding moet begaan zijn te goeder trouw. De goede trouw wordt vermoed en moet niet worden bewezen. De administratie kan wel trachten om het tegendeel te bewijzen;
  • De overtreder moet een verzoekschrift tot kwijtschelding van de btw-boete indienen;
  • Op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift moet de belastingplichtige zijn verplichtingen nagekomen zijn;
  • Op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift moet de belastingplichtige alle btw-aangiftes ingediend hebben.

Opgelet: Hoewel men spreekt van een “automatische kwijtschelding” moet er dus wel nog steeds een verzoekschrift worden ingediend. Dit is omdat de verbaliserende ambtenaar wettelijk verplicht is om de boete op te leggen. Het nieuw btw-boetebeleid wijzigt daar dan ook niks aan. Het automatisch karakter heeft echter betrekking op de verwerking van het verzoekschrift: indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan, wordt het verzoekschrift niet ten gronde bekeken maar gaat men automatisch over tot de kwijtschelding van de btw-boete.

Wat met de betaalde btw-boete na kwijtschelding?

In de praktijk zal je al snel een brief in de bus krijgen waarin staat dat je de btw-boete moet betalen, terwijl je wel nog een tijdje dient te wachten op de definitieve beslissing van de btw-administratie. Dat je de btw-boete voor die beslissing al betaalt, is dus niet onlogisch. De betaalde btw-boete mag je dan niet als kost inbrengen en is dus niet fiscaal aftrekbaar. Bovendien krijg je het na de kwijtschelding niet automatisch terug, maar wordt het verwerkt in het btw-saldo.