Boekhoudbegrippen

Wat is de bedrijfsvoorheffing?

Als werkgever ben je niet alleen verplicht om de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid in te houden, maar ook om bedrijfsvoorheffing in te houden. Daarbij horen een aantal administratieve taken en bovendien moet de berekening per werknemer worden gemaakt. Betekenis van de bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting die door de werkgever aan de bron wordt ingehouden. Dat de bedrijfsvoorheffing aan de bron wordt ingehouden, wil zeggen dat de werkgever het inhoudt op het belastbare loon. Het belastbare loon is gelijk aan het brutoloon min de

Wat is de bedrijfsvoorheffing?2020-09-03T21:19:53+00:00

Wat zijn vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar?

Vorderingen en schulden op meer dan één jaar hebben dit boekjaar nog geen boekhoudkundig effect, maar beïnvloeden natuurlijk wel de balans van de onderneming. Derhalve mogen ze niet uit de boekhouding worden weggelaten, maar het zou anderzijds onlogisch zijn om ze nu al tot de winst of de kosten van het boekjaar te rekenen. Daarom worden ze onder klasse 1 of 2 thuisgebracht en houden we voor de bepaling van het resultaat enkel rekening met vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar. Wanneer een deel van deze vorderingen of

Wat zijn vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar?2020-08-28T20:51:43+00:00

Wat is het verschil tussen verpakkingsmateriaal en verpakkingsmaterieel?

In tegenstelling tot wat men soms al eens denkt, zijn verpakkingsmateriaal en verpakkingsmaterieel geen synoniemen. Studenten hoef je het niet te vertellen, want op de universiteit is het een van de populairste strikvragen waar ze zich ooit wel eens aan laten vangen. Het subtiel verschil tussen deze twee termen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de boekhoudkundige verwerking. Onderscheid tussen materiaal en materieel De verwarring heeft natuurlijk een taalkundig kantje. Materiaal is een grondstof of een bouwstof. Van Dale omschrijft het als "gereedschap, ruwe grondstof, bouwstof". Daarom kunnen we het woord

Wat is het verschil tussen verpakkingsmateriaal en verpakkingsmaterieel?2020-08-10T04:31:08+00:00

Wat zijn bestellingen in uitvoering?

Net zoals goederen kunnen ook bestelde diensten in uitvoering zijn. Toch is het onderscheid niet zo eenvoudig te maken want onder bestellingen in uitvoering vallen ook producten in bewerking. Het vertoont met andere woorden een aantal gelijkenissen met goederen in bewerking en met het gereed product. Wat de boekhoudkundige verwerking betreft, is er ook een belangrijk verschil. Hieronder leggen we uit wat bestellingen in uitvoering zijn, hebben we het over de waardering en geven we aan hoe je bestellingen in uitvoering boekhoudkundig verwerkt. Betekenis van bestellingen in uitvoering Bestellingen in

Wat zijn bestellingen in uitvoering?2020-07-21T16:54:08+00:00

Wat is het verschil tussen een gereed product en een handelsgoed?

Hoewel een handelsgoed een afgewerkt product is dat klaar is voor de verkoop, mag je het boekhoudkundig geen gereed product noemen. Er is een belangrijk verschil tussen het gereed product dat we met name bij industriële ondernemingen aantreffen en het handelsgoed dat eigen is aan handelsondernemingen. Wat de boekhoudkundige verwerking betreft, wordt echter dezelfde redenering gevolgd. Betekenis van gereed product CBN-advies 132/7 definieert een gereed product als alle fabricaten van de onderneming die voor verkoop zijn bestemd of zich in verkoopbare staat bevinden, met inbegrip van verkoopbare halffabricaten. Het gaat

Wat is het verschil tussen een gereed product en een handelsgoed?2020-07-16T17:20:09+00:00

Wat zijn goederen in bewerking?

Naast grondstoffen en hulpstoffen enerzijds en handelsgoederen en een gereed product anderzijds is er ook nog een tussenfase. Het betreft de periode waarbij producten in productie zijn. Er is dan geen sprake meer van een grondstof, maar evenmin van een gereed product. Hiervoor wordt er in de MAR een aparte rekening voorzien. Het is praktisch niet mogelijk om hier voortdurend een inventaris van bij te houden, maar op het einde van het boekjaar is het wel noodzakelijk om voorraadwijzigingen te noteren. Door ook de voorraadwijzigingen van goederen in bewerking te

Wat zijn goederen in bewerking?2020-07-14T11:46:13+00:00

Wat is het verschil tussen grondstoffen en hulpstoffen?

Grondstoffen en hulpstoffen worden wel vaker eens met elkaar in verwarring gebracht. Omdat ze op een identieke manier worden verwerkt, hoeft dat ook niet te verbazen. Desondanks zijn het zeker geen synoniemen en komen ze ook boekhoudkundig op andere rekeningen terecht. Hieronder leggen we het verschil tussen grondstoffen en hulpstoffen uit. Grondstoffen Grondstoffen zijn benodigdheden, voorwerpen en materialen die door de onderneming zijn verworven en die tot gefabriceerde producten worden omgezet. Het gaat bijvoorbeeld om hout voor het maken van bureaus. Grondstoffen komen terecht op de rekening 30 Grondstoffen. Onder

Wat is het verschil tussen grondstoffen en hulpstoffen?2020-07-09T15:41:04+00:00

Wat zijn deelnemingen?

Grote ondernemingen zijn vaak via een ingewikkeld kluwen met elkaar verbonden. We kunnen spreken van verbonden ondernemingen, deelnemingen, consortia enzovoort. Het ontwarren van dat ingewikkeld kluwen is echter niet eenvoudig. In dit artikel focussen we op de deelnemingen zoals ze in rubriek 28 van klasse 2 zijn opgenomen. Betekenis van deelnemingen Deelnemingen worden in het boekhoudrecht gedefinieerd als rechten met betrekking tot het aandelenkapitaal of het maatschappelijk bezit van andere vennootschappen, waarbij er een doel is om een duurzame band te doen ontstaan. Vooraleer er sprake is van deelneming moet

Wat zijn deelnemingen?2020-07-06T16:57:04+00:00

Wat zijn immateriële vaste activa?

Een onderneming kan kosten activeren en die niet langer als een kost maar als een investering beschouwen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een onderneming ontwikkelingskosten heeft. In zo’n geval worden de kosten onder de activa geplaatst en worden ze afgeschreven. Aan het activeren van kosten zijn altijd een aantal voorwaarden verbonden. Uiteraard dienen ze aan de juiste rekening te worden gekoppeld. In de praktijk komen we steeds terecht bij een van de rekeningen van de rubriek 21 Immateriële vaste activa. Betekenis van immateriële vaste activa Net zoals andere vaste

Wat zijn immateriële vaste activa?2020-06-08T16:55:12+00:00

Wat zijn oprichtingskosten?

Bij de oprichting van een vennootschap worden er diverse kosten gemaakt die meteen een boekhoudkundige weerslag hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het aanvragen van vergunningen, maar ook om erelonen, honoraria van notarissen etc. De oprichtingskosten worden geboekt onder de rubriek 20 Oprichtingskosten. Rubriek 20 Oprichtingskosten Oprichtingskosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het oprichten van ondernemingen. Veelal gaat het hierbij om handelsvennootschappen. Deze oprichtingskosten vormen een aparte rubriek op de actiefzijde van de balans, naast de vaste en de vlottende activa (voor 2016 maakten de oprichtingskosten

Wat zijn oprichtingskosten?2020-06-03T12:40:43+00:00