De Vlaamse jobbonus is een nieuwe maatregel waarmee de Vlaamse Regering werken wil aanmoedigen. Het kadert in een reeks van maatregelen om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te verhogen en de werkloosheidsgraad te verminderen. De maatregel is bedoeld voor mensen die als werknemer of als grensarbeider minder dan 2500 euro bruto per maand verdienen. Ook startende zelfstandigen komen in aanmerking. We lichten deze nieuwe steunmaatregel toe.

Jobbonus voor werknemers en ambtenaren

Het eerste luik van de Vlaamse jobbonus bestaat uit een bonus voor loontrekkende werknemers of statutaire ambtenaren die minder dan 2500 euro bruto per maand verdienen. Verder mag men nog niet de officiële pensioenleeftijd hebben bereikt en moet men in Vlaanderen wonen. Er gelden ook uitsluitingen, bijvoorbeeld voor jobstudenten en geneesheren in opleiding tot specialist. Het is niet nodig om een aanvraag in te dienen. Op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gaat men na of er aan de voorwaarden is voldaan. Vervolgens ontvangt men een brief. Als het rekeningnummer is geregistreerd via Mijn Burgerprofiel ontvangt men automatisch de jobbonus. Het bedrag van deze bonus is afhankelijk van het gemiddelde brutoloon per maand. Wie minder dan 1800 euro bruto per maand verdient en voltijds werkt, ontvangt de maximale bonus van 600 euro.

Jobbonus voor grensarbeiders

Onder voorwaarden komen ook grensarbeiders die in de Europese Economische Ruimte werken in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus. Ze dienen dan wel minstens een keer per week terug te keren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen. Over deze grensarbeiders zijn er geen loongegevens beschikbaar. Hierdoor kan de jobbonus niet automatisch worden toegekend. Grensarbeiders die menen in aanmerking te komen, dienen zelf een aanvraag in te dienen via het WSE-loket. Grensarbeiders die ook in Vlaanderen werken, komen zowel in aanmerking voor de jobbonus voor werknemers en ambtenaren als voor de jobbonus voor grensarbeiders, zonder dat beide bonussen samen meer dan 600 euro mag bedragen.

Jobbonus plus voor zelfstandigen

De jobbonus plus is een maatregel waarmee de Vlaamse regering zelfstandigen in bijberoep of loontrekkenden met een laag inkomen wil stimuleren om de stap te zetten naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. In tegenstelling tot bij de jobbonus voor werknemers en ambtenaren daalt het steunbedrag niet naarmate het inkomen van de zelfstandige hoger ligt. In plaats daarvan krijgt men automatisch het volledige steunbedrag van 600 euro. Wel zal men maar maximaal twee keer dit steunbedrag kunnen ontvangen.

Eind 2022 zullen de eerste startende zelfstandigen de jobbonus plus ontvangen. Als ze een jaar later nog steeds actief zijn als zelfstandige ontvangen ze nog eens een schijf van 600 euro. Volgens een eerste raming zouden ongeveer 11.000 nieuwe zelfstandigen recht hebben op de premie. De verwachting is dat er daarvan volgend jaar nog ongeveer 9900 actief zijn.

Rekeningnummer registreren

Om de jobbonus te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk dat het rekeningnummer is geregistreerd via Mijn Burgerprofiel. Wie in aanmerking komt voor de jobbonus zal een brief ontvangen met daarin de instructies voor het registreren van het rekeningnummer. Dit kan echter ook nu al worden gedaan door naar Mijn Burgerprofiel te surfen, aan te melden en naar de jobbonusmodule te gaan.