Wanneer een vennootschap een bebost terrein koopt voor houtkap stelt zich de vraag hoe de aankoop moet worden geboekt en hoe men de bomen op dat terrein moet boeken. De verwerving van een bebost terrein voor houtkap maakt deel uit van CBN-advies 2016/9. Het CBN-advies maakt een onderscheid tussen de situatie waarbij het bebost terrein na de houtkap opnieuw wordt verkocht en de situatie waarbij dat niet het geval is.

Opsplitsing van terrein- en houtcomponent

De rode draad in het CBN-advies is dat we een splitsing moeten maken tussen het terrein en een houtcomponent. De boekhoudkundige verwerking van het terrein is er afhankelijk van of het nadien al dan niet moet worden verkocht. De houtcomponent wordt behandeld als zijnde goederen in bewerking. Goederen in bewerking zijn goederen die in productie zijn maar nog niet gereed zijn. Hieronder vallen onder andere werken in uitvoering en producten in bewerking.

Hieronder twee voorbeelden, waarbij we de bijhorende kosten die onlosmakelijk verbonden zijn aan de werving van terreinen buiten beschouwing laten.

Aankoop bebost terrein voor houtkap, met vervreemding na de houtkap

De houtcomponent wordt als goederen in bewerking geboekt. Het terrein zelf wordt geboekt als een onroerend goed bestemd voor verkoop. Op het ogenblik van de verwerving moet er wel worden gekeken naar de waarde van het ontbost terrein (de waarde van de te kappen bomen wordt per slot van rekening apart verwerkt).

Stel bijvoorbeeld dat de vennootschap Geen Natuur bv een bebost terrein aankoopt voor 20.000 euro, met de intentie om het te kappen en het nadien opnieuw te verkopen. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen een terreincomponent en een houtcomponent. Men oordeelt dat 3/4de van de aanschaffingswaarde betrekking heeft op de houtcomponent (15.000 euro) en 1/4de op het terrein zelf (5.000 euro). Op het moment van de verwerving boekt Geen Natuur bv:

350 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 5.000
320 Goederen in bewerking 15.000
489 Andere diverse schulden 20.000

 

Aankoop bebost terrein voor houtkap, zonder vervreemding na de houtkap

Ook in dit geval wordt de houtcomponent als goederen in bewerking geboekt, terwijl de terreincomponent op de rekening 220 Terreinen komt te staan. Wanneer de vennootschap later beslist om het terrein alsnog te verkopen, moet dit wel nog worden omgeboekt naar de rekening 26 Overige materiële vaste activa.

Stel bijvoorbeeld dat de vennootschap Minder Natuur bv hetzelfde terrein aankoopt voor 20.000 euro, met de intentie om het te kappen maar om het nadien in de vennootschap te houden om het eventueel later opnieuw te beplanten. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen de terrein- (5.000 euro) en de houtcomponent (15.000 euro). Op het moment van de verwerving boekt Minder Natuur bv:

220 Terreinen 5.000
320 Goederen in bewerking 15.000
489 Goederen in bewerking 20.000