Leasing is een kredietvorm (waarop interest is verschuldigd) waarbij een lessor een goed aankoopt en dat goed vervolgens ter beschikking stelt aan een lessee. De huurtijd ligt vast in het leasingcontract en de huurder krijgt op het einde van het contract de kans om het bedrijfsmateriaal te verwerven voor een contractueel vastgelegde residuwaarde. Hierdoor verschilt een leasingcontract sterk van een klassieke huurovereenkomst.

Boeken van een leasingovereenkomst door de lessee

Leasingovereenkomsten worden geregeld door het KB van 29 april 2019 en worden geboekt onder de subrekeningen van de rubriek 25 Leasing en soortgelijke rechten (onder de soortgelijke rechten vallen ook de erfpacht en opstal).

Terwijl het voor de lessor gaat over een handelsgoed, is vooral de situatie van de lessee interessant. De lessee heeft immers een gebruiksrecht op een goed, net zoals een vaststaande schuld. Het gebruiksrecht wordt daarbij behandeld als een actief waarop de normale afschrijvingsregels worden toegepast. Waardestijgingen kan de lessee echter niet boeken omdat hij juridisch geen eigenaar is gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wanneer het leasingcontract eindigt en de lessee de optie uitoefent, verandert die situatie.

 

Voorbeeld boeken van een leasingovereenkomst door de lessee

We gaan hier uit van een leasingcontract afgesloten op 30 september 2020. Het totaal van het kapitaalbestanddeel, over een periode van 5 jaar, bedraagt 60.000 euro (excl. lastendeel). De waardering van het gebruiksrecht gebeurt aan die aanschaffingswaarde (totaal van de kapitaalbestanddelen). Voor de verwerking van de betalingen dienen we uiteraard ook rekening te houden met het lastendeel. We nemen aan dat de eerste betaling moet gebeuren op 30 september 2021.

Het gebruiksrecht dient afgeschreven te worden (lineair en pro rata temporis). We gaan uit van volgende afschrijvingstabel:

Jaar Termijn Jaarlijkse
afschrijving
Cumulatief
afgeschreven
Nog af te
schrijven
Boekwaarde
2020 1 € 3 057,53 € 3 057,53 € 56 942,47 € 56 942,47
2021 2 € 12 000,00 € 15 057,53 € 44 942,47 € 44 942,47
2022 3 € 12 000,00 € 27 057,53 € 32 942,47 € 32 942,47
2023 4 € 12 000,00 € 39 057,53 € 20 942,47 € 20 942,47
2024 5 € 12 000,00 € 51 057,53 € 8 942,47 € 8 942,47
2025 6 € 8 942,47 € 60 000,00 € 0,00 € 0,00

 

Boekingen in het jaar 2020

Het contract wordt afgesloten op 30 september 20N0:

25.0 Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten 60.000
172 Leasingschulden en soortgelijke 60.000

 

Er is een aankoopoptie voorzien van 12.500 euro.

050 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 12.500
051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop van vaste activa 12.500

 

Op het einde van het boekjaar wordt het gebruiksrecht voor het eerst afgeschreven. Op 31 december 2020 zijn er drie maanden verlopen en boeken we:

6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 3.057,53
25.9 Geboekte afschrijvingen op vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 3.057,33

Zoals steeds moet het deel van de schuld dat het komend boekjaar zal vervallen (eerste aflossing in het jaar 20N1) worden overgebracht (vaste kapitaalaflossingen).

172 Leasingschulden en soortgelijke 12.000
422 Binnen het boekjaar vervallende leasingschulden en soortgelijke rechten 12.000

 

De rente is pas op 1 januari 20N1 verschuldigd, maar het pro rata van de kost moet wel worden geboekt. Drie twaalfde wordt met andere woorden toegerekend aan het boekjaar 2020.

6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
492 Toe te rekenen kosten

 

Boekingen in het jaar 2021

Deze toe te rekenen kosten werden via de eindejaarsverrichting ten laste van vorig jaar gelegd, maar zijn dit boekjaar te betalen. We boeken daarom op 1 januari 2021:

492 Toe te rekenen kosten
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

 

Op 30 september 2021 betalen we de leasingsom:

422 Binnen het boekjaar vervallende leasingschulden en soortgelijke 12.000
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
411 Terug te vorderen btw
550.0 Kredietinstellingen: R/C

Bovenstaande stappen zullen zich nu telkens herhalen.

Boekingen in het jaar 2025

In 2025 loopt het contract af. We duiden het einde van het contract aan.

25..9 Geboekte afschrijvingen op vaste activa in leasing of op grond van soortgelijk recht 60.000
25..0 Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijk recht 60.000

 

En:

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop van vaste activa 12.500
050 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 12.500

 

We boeken nu de verwerving van het vast actief en de betaling van de optiesom (voorbeeld voor een machine):

23 Installaties, machines en uitrusting 12.500
411 Terug te vorderen btw 2.625
550.0 Kredietinstellingen: R/C 15.125

De onderneming wordt nu juridisch eigenaar van het vast actief en kan het verder afschrijven. Er kunnen zowel waardevermeerderingen als waardeverminderingen worden toegepast.

Als de huurder de optie niet uitoefent, hoeft de boeking voor de verwerving uiteraard niet uitgevoerd te worden.