Het recht op borstvoedingspauzes is geregeld in cao nr. 80 en is door veel werknemers en werkgevers nog niet gekend. Nochtans hebben werkneemsters die hun kind voeden met moedermelk, het recht op borstvoedingspauzes om het kind te voeden of om de moedermelk af te kolven. Het recht op borstvoedingspauzes geldt tot de negende maand na de geboorte van het kind. Indien het echter ging om een premature geboorte, kan die termijn met maximaal twee maanden worden verlengd.

Praktische regeling van het recht op borstvoedingspauzes

Op hoeveel pauzes de werkneemster recht heeft, is afhankelijk van de duur van de arbeidsdag:

  • Werkneemsters met een arbeidsdag van minstens 4 tot 7,5 uur hebben recht op één borstvoedingspauze van dertig minuten;
  • Werkneemsters met een arbeidsdag van minstens 7,5 uur hebben recht op twee borstvoedingspauzes van 30 minuten die apart of aaneensluitend kunnen worden opgenomen.

De werkneemster moet zelf aangeven dat zij gebruik wil maken van het recht op borstvoedingspauzes. Dit moet de werkneemster minimaal twee maanden op voorhand doen.

Daarnaast moet ze daarvoor een akkoord sluiten met de werkgever. In dat akkoord komen zij overeen wanneer de pauzes kunnen worden opgenomen. Omdat het om een recht gaat, voorziet cao nr. 80 ook in een regeling voor de situatie waarbij ze niet tot een akkoord komen: dan worden de borstvoedingspauzes aaneensluitend opgenomen met de pauzes die in het arbeidsreglement staan.

Ten slotte moet de werkneemster maandelijks bewijzen dat ze wel degelijk nog steeds borstvoeding geeft. Dit bewijs wordt geleverd via een medisch attest of via een attest van het consultatiecentrum voor zuigelingen.

Wat met het loon tijdens de borstvoedingspauzes?

De borstvoedingspauze is een onbetaalde onderbreking van de arbeidsovereenkomst. Tijdens de borstvoedingspauzes heeft de werkneemster met andere woorden geen recht op loon. Wel heeft de werkneemster recht op een uitkering via de mutualiteit. Die uitkering bedraagt 82% van het brutoloon. Daarvoor moet de werkneemster maandelijks een aanvraagformulier indienen bij het ziekenfonds. Dit aanvraagformulier moet mee door de werkgever worden ingevuld. Als werkgever kan je de gegevens echter ook elektronisch aan het ziekenfonds doorgeven.

Van zodra de werkneemster ter kennis geeft dat ze haar borstvoedingspauzes gaat opnemen tot op het moment dat de borstvoedingspauzes aflopen (werkneemster stopt met borstvoeding of het overschrijden van de periode van 9 maand na de geboorte), geniet de werkneemster ontslagbescherming. De werkneemster kan dan enkel nog worden ontslagen voor redenen die vreemd zijn aan de borstvoeding, waardoor er een zware bewijslast rust op de schouders van de werkgever. Indien er sprake is van een onregelmatig ontslag, moet de werkgever een forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden loon betalen.

Niet te verwarren met borstvoedingsverlof

Wanneer de moederschapsrust afloopt, heeft de werkneemster soms ook het recht op borstvoedingsverlof dat door een sectorale cao wordt voorzien. Ook op ondernemingsniveau kunnen dergelijke rechten worden voorzien. Indien de werkneemster zo’n borstvoedingsverlof opneemt, gelden andere regels. Zo kan de cao bijvoorbeeld bepalen dat de werkneemster gedurende het borstvoedingsverlof recht heeft op loon. Het mag dan ook niet in verwarring worden gebracht met de borstvoedingspauzes waarvoor wel een wettelijke basis bestaat.