Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

Wanneer je een nieuwe onderneming opricht, moet je de onderneming inschrijven in de zogenoemde Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze verplichting geldt niet alleen voor vennootschappen maar ook voor de eenmanszaak. Elke Belgische onderneming zal met andere woorden in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen zijn. Maar wat is de KBO eigenlijk en wat is het nut ervan? Dat lees je in dit artikel.

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een digitale databank onder beheer van de FOD Economie. In deze digitale databank staan de basisgegevens van alle ondernemingen, net zoals hun vestigingseenheden (bv. werkplaatsen, winkels en agentschappen). De gegevens uit deze databank zijn vrij raadpleegbaar maar worden via diverse koppelingen ook gedeeld met de verschillende overheidsdiensten.

Welke gegevens zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

In de Kruispuntbank van Ondernemingen worden de basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opgenomen. In de praktijk zijn volgende gegevens in de KBO terug te vinden:

 • De vestigingseenheid- en ondernemingsnummer en de externe identificatienummers
 • Adressen van de zetel en van eventuele Belgische vestigingseenheden
 • Namen en contactgegevens van de onderneming en de vestigingseenheden
 • Identificatiegegevens lasthebbers, mandatarissen en oprichters
 • Type entiteit (natuurlijk persoon of rechtspersoon), incl. rechtsvorm en rechtstoestand
 • Status van de onderneming
 • Financiële informatie (bv. kapitaal en einddatum boekjaar)
 • Oprichtings- en stopzettingsdatum per vestigingseenheid
 • Duur van de onderneming
 • Uitgeoefende economische activiteiten
 • Bankrekeningen
 • Toelatingen en vergunningen
 • Verschillende linken tussen ondernemingen
 • Referenties naar jaarrekeningen, balansen, de bij de griffie neergelegde stukken en andere gegevensdatabanken zoals Foodweb of E-health
 • De begin- en einddatum van de opgenomen gegevens.

Indien de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening drie opeenvolgende boekjaren niet wordt gerespecteerd, kan de KBO-beheersdienst de vennootschap ambtshalve doorhalen. In de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt de doorhaling eveneens opgenomen.

Gegevens KBO verbeteren of aanpassen

Zijn er foutieve gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) opgenomen? Dan kan je ze laten verbeteren. Voorwaarde is wel dat er aan alle wettelijke verplichtingen was voldaan. Om de gegevens te verbeteren moet je inloggen via de toepassing My Enterprise waar je de nodige verbeteringen ingeeft. Vergeet niet de nodige bewijsstukken toe te voegen.

Indien het louter om een verandering gaat, dien je jouw gegevens zelf aan te passen via de toepassing My Enterprise. In sommige gevallen zal je echter beroep moeten doen op een ondernemingsloket om voor jou een en ander aan te passen. Je bent verplicht om veranderingen steeds binnen een termijn van één maand door te geven.

Het is overigens niet zo ongewoon dat de gegevens in de KBO niet helemaal correct zijn. Bij enkele tienduizenden ondernemingen zou het kapitaal nog steeds in BEF zijn uitgedrukt en na diverse gemeentelijke fusierondes werden de adressen nog niet overal aangepast.

Wat is het nut van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

De Kruispuntbank van Ondernemingen heeft een dubbel doel. Enerzijds maakt het immers de werking van de overheidsdiensten efficiënter, anderzijds zorgt het voor een administratieve vereenvoudiging in hoofde van de onderneming. In principe kan daar nog een derde transparantiebeginsel aan toe worden gevoegd. Via de KBO zijn gegevens van bedrijven immers eenvoudig raadpleegbaar en openbaar weergegeven. Hierdoor kan iedereen de betrouwbaarheid van de zakelijke tegenpartij nagaan.

Boekhoudkundige verwerking kosten inschrijving KBO

Wanneer je jouw onderneming inschrijft in de KBO, dien je een inschrijvingsgeld te betalen. Op het moment van schrijven bedraagt dit €88,5 per inschrijving (incl. één vestigingseenheid). Per extra vestigingseenheid dien je €88,5 bij te betalen. Weet wel dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Boekhoudkundig mag je deze kosten als oprichtingskosten verwerken. Zij komen met andere woorden op de actiefzijde van de balans terecht.