De Vlaamse overheid maakt ook dit jaar opnieuw budget vrij voor projecten die betrekking hebben op de sociale economie. Met twee nieuwe oproepen wil het starters ondersteunen en sociale-economieondernemingen die innoveren een handje helpen. In beide gevallen bedraagt de subsidie 70% van de aanvaarde kosten.

Wat is de sociale economie?

De sociale economie is de verzamelnaam voor ondernemingen die niet de winst van de eigenaars of aandeelhouders vooropstellen, maar die bovenal een sociale doelstelling hebben. Het wordt ook wel eens de derde sector genoemd, naast de overheid en de marktsector. De definitie van de sociale economie verschilt in Europa en in België.

Vlaanderen hanteert daarbij de definitie van de VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie). Deze Vlaamse definitie geeft aan dat zowel bedrijven als initiatieven tot de sociale economie behoren indien hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen. Daarnaast moeten deze bedrijven en initiatieven zes basisprincipes respecteren:

  • Arbeid krijgt voorrang op kapitaal
  • De besluitvorming gebeurt democratisch
  • Maatschappelijke inbedding
  • Transparantie
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteit

De Belgische en de Europese definitie vertonen hier grote gelijkenissen mee, maar er zijn wel subtiele verschillen. Zo schrijft de Europese definitie voor dat het moet gaan om ondernemingen die onafhankelijk zijn van de overheid, de Vlaamse definitie kent dit criterium niet. Ook de federale definitie wijkt ietwat af van de Vlaamse definitie. Daarnaast kent ons land ook nog een Waalse definitie, opgesteld door de Waalse Raad voor de Sociale Economie. Bij deze Vlaamse projectoproepen hanteert men uiteraard de Vlaamse definitie.

Projectoproepen sociale economie

Met twee nieuwe projectoproepen wil de Vlaamse overheid nieuwe projecten en acties rond de sociale economie ondersteunen. Sinds 1 oktober 2021 staan hiervoor de oproepen ‘Oproep Sociaal Ondernemen-Innovatie’ en ‘Oproep Sociaal Ondernemen-Oprichting’ open. Tot 31 december 2021 is het mogelijk om projecten en acties in te dienen. Wellicht zullen er in 2022 nieuwe oproepen worden gelanceerd.

Oproep Sociaal Ondernemen-Innovatie (31/10/2021 – 31/12/2021)

Deze oproep wil steun bieden aan initiatieven die innovatieve activiteiten conceptualiseren en ontwikkelen, met het doel om onaangesproken markten aan te spreken. Daarnaast wil het ondersteuning bieden bij het innovatief optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen om zo toekomstgericht te ondernemen en flexibel te kunnen reageren op toekomstige trends.

In beide gevallen dient het uiteraard te gaan om ondernemingen of initiatieven in de sociale economie. Niet alleen maatwerkbedrijven komen in aanmerking, maar ook maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen. Daarnaast komen ook de samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden, zoals een wetenschappelijke instelling, in aanmerking.

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten en is beperkt tot 50.000 euro. Naast de werkingskosten komen ook loonkosten in aanmerking, maar de subsidie voor de loonkosten is beperkt tot 35.000 euro.

Oproep Sociaal Ondernemen-Oprichting (31/10/2021 – 31/12/2021)

Deze oproep is er voor starters die een sociale-economieonderneming oprichten. Het wil deze starters in de opstartfase ondersteunen. Alle organisatievormen zijn toegestaan, inclusief vzw’s en cv’s. Ook natuurlijke personen komen in aanmerking. Tijdens de subsidieperiode werkt men toe naar de oprichting. Het is de bedoeling dat de statuten tijdens de subsidieperiode worden neergelegd.

De subsidie bedraagt 70% van de werkingskosten, met een bovengrens van 14.000 euro. Tevens kan er een forfait van 6.000 euro voor de tijdsinvestering worden toegekend, waardoor de totale subsidie tot 20.000 euro kan oplopen.