Om jongeren zonder werkervaring succesvol aan een job te helpen, kunnen bepaalde werkgevers die deze jongeren aannemen een verminderd brutoloon toekennen. Het startersloon ligt lager dan het minimumloon. De jongere zelf een compenserende toeslag die het verschil moet goedmaken. We leggen uit wat de startersjob is en waarom het zo interessant is.

Voorwaarden voor de startersjob voor jongeren

Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moet de werkgever onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen. Er is een uitsluiting voor werkgevers die onder een paritair (sub)comité vallen dat voor de leeftijdscategorie 18 tot 21 jaar minimumlonen heeft vastgesteld die lager liggen dan de minimumlonen vanaf 21 jaar. Deze werkgevers dienen de vastgestelde minimumlonen te respecteren. Er is wel een uitzondering voor het geval waarbij deze minimumlonen louter betrekking hebben op de tewerkstelling van studenten.

Ook ten opzichte van de werknemer gelden er een aantal voorwaarden. Zo geldt dat de werknemer op de laatste dag van de toekenning van het verminderde brutoloon 18, 19 of 20 jaar moet zijn. De werknemer mag verder niet zijn tewerkgesteld in het kader van een studentenovereenkomst of een flexi-job en het moet minstens om een halftijdse overeenkomst gaan.

Daarnaast moet de jongere een nieuwe werknemer zijn die nog geen werkervaring heeft. Dit wordt beoordeeld op basis van de maximale tewerkstellingsvoorwaarde, waarbij wordt gekeken naar de referentiekwartalen T-6 tot en met T-3. De jongere mag gedurende deze kwartalen maximaal gedurende één kwartaal een job hebben uitgeoefend. Werkzaamheden buiten deze referentieperiode hebben geen invloed op het recht op de startersjob, net als bijvoorbeeld tewerkstelling in het kader van alternerend leren, flexi-jobs en werkzaamheden als gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw.

Voordeel van de startersjob voor jongeren

Voor de werkgever is het voordeel een vermindering van het normaal verschuldigd brutoloon. In de maanden dat de jongere nog geen 18 jaar is op de laatste dag van het kwartaal, bedraagt de vermindering 18%. In de maanden dat de jongere nog geen 19 jaar is op de laatste dag van het kwartaal, gaat het om 12%. En in de maanden dat de jongere nog geen 20 jaar is op die laatste dag, gaat het om een vermindering van 6%. De vermindering mag enkel op het loon, het gewaarborgd loon, het enkel en dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremies en de beëindigingsvergoedingen worden toegekend, niet op de andere loonelementen.

Bovenop het verminderde loon moet de werkgever wel een compenserende toeslag betalen die gelijk is aan het nettoloon op basis van het niet-verminderde brutoloon min het nettoloon op basis van het verminderde brutoloon. Deze toeslag is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen. Door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of het vakantiefonds wordt de compenserende toeslag verder verhoogd.

Aanvragen van de startersjob voor jongeren

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de werkgever in de arbeidsovereenkomst expliciet te vermelden dat er van de regeling gebruik wordt gemaakt. De compenserende toeslag dient verder niet op de RSZ-aangiften te worden opgenomen. Op de DmfA-aangifte is de juiste code te vermelden.