Net als de Vlaamse overheid biedt ook de provincie Vlaams-Brabant een aantal steunmaatregelen om projecten in de inclusieve en sociale economie te ondersteunen. De provincie Vlaams-Brabant focust daarbij op projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot deze arbeidsmarkt. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 40.000 euro. Het exacte bedrag is afhankelijk van verschillende factoren en kan ook veel lager liggen.

Voor wie is de subsidie voor sociaal ondernemerschap van de provincie Vlaams-Brabant?

De subsidie voor sociaal ondernemerschap van de provincie Vlaams-Brabant is er zowel voor privaatrechtelijke personen als voor publiekrechtelijke personen en feitelijke verenigingen die met een project de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen die een grote afstand hebben tot deze arbeidsmarkt. De voorgedragen projecten dienen verplicht plaats te vinden in de provincie Vlaams-Brabant en moeten aan drie eisen voldoen:

  • Ze moeten bijdragen aan de versterking en de professionalisering van de sociale economie
  • Het moet gaan om nieuwe initiatieven die de sociale economie stimuleren
  • Deze initiatieven moeten bijdragen tot inclusief ondernemerschap in de reguliere economie

Bedrag van de subsidie voor sociaal ondernemerschap van de provincie Vlaams-Brabant

De subsidie voor sociaal ondernemerschap van de provincie Vlaams-Brabant wordt aangewend voor de afschrijfkosten van de benodigde projectinvesteringen, voor de loonkosten en voor de werkingskosten. Vanaf het moment dat de subsidie wordt toegekend tot 18 maanden nadien kunnen de kosten worden ingebracht. Er is wel een bovengrens.

Deze bovengrens is afhankelijk van de vraag of het gaat om een individuele aanvraag of om een collectieve aanvraag. Ook de vraag of het al dan niet gaat om een samenwerking tussen de reguliere economie en de sociale economie speelt een rol. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de toegekende score (zie verder).

  Geen samenwerking tussen de reguliere economie en de sociale economie Wel een samenwerking tussen de reguliere economie en de sociale economie
Individuele aanvraag (minder dan 3 organisaties betrokken) Max. € 5000 Max. € 20.000
Collectieve aanvraag (3 of meer organisaties betrokken) Max. € 10.000 Max. € 40.000

Elke begunstigde kan jaarlijks een individuele aanvraag én een collectieve aanvraag goedgekeurd krijgen en kan daarnaast ook deel uitmaken van een collectieve aanvraag van een andere aanvrager.

Aanvraag- en toekenningsprocedure

Een aanvraag voor deze subsidie kan het hele jaar door worden ingediend, maar er vinden maar twee beoordelingsrondes per jaar plaats. Een aanvraagdossier dient een ingevuld aanvraagformulier te bevatten, een ondertekende samenwerkingsovereenkomst (indien er verschillende organisaties betrokken zijn) en een verklaring op eer. Het indienen van het aanvraagformulier kan per mail. Het mailadres is op het aanvraagformulier vermeld. Daarnaast kan de aanvraag online worden ingediend via de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Beoordeling en score

Op het einde van het eerste kwartaal en op het einde van het derde kwartaal worden de aanvragen aan een adviescommissie voorgelegd. Deze adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, van de reguliere economie en van de sociale economie. De adviescommissie brengt een advies uit met betrekking tot de waarde van het project en het belang van het project en zal het project op basis hiervan een score toekennen. De score wordt op een totaal van 100 punten weergegeven en is als volgt opgebouwd:

Criterium Max. aantal punten
De mate waarin de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt bevorderd 30
De mate waarin het project een leemte invult 20
De mate waarin het project de sociale economie versterkt of inclusief ondernemerschap bevordert 10
Het innoverend gehalte van het project 10
De mate waarin het project aandacht heeft voor de valorisatie en disseminatie naar het bredere werkveld toe 10
De verhouding tussen de benodigde middelen en de beoogde resultaten 10
De mate waarin het project een meerwaarde heeft voor alle betrokkenen 10
Totaal 100

Enkel projecten met een score van 51 punten of meer kunnen een subsidie ontvangen. De score wordt ook gebruikt om de aanvragen te behandelen. De aanvragen met de hoogste score worden eerst behandeld. Dit is relevant voor wanneer het beschikbare budget uitgeput dreigt te raken. Ten slotte wordt de score gebruikt om het maximale subsidiebedrag te bepalen. Vanaf 51 punten kan men 60% van het maximale subsidiebedrag ontvangen. Vanaf 61 punten kan men 70% van het maximale subsidiebedrag ontvangen. Vanaf 71, 81 en 91 punten gaat het respectievelijk om 80%, 90% en 100% van het maximale subsidiebedrag. Dit levert de onderstaande bedragen op.

Type aanvraag Score Geen samenwerking tussen de reguliere economie en de sociale economie Wel een samenwerking tussen de reguliere economie en de sociale economie
Individuele aanvraag (minder dan 3 organisaties betrokken) Vanaf 51 tot en met 60 punten € 3000 € 12.000
Vanaf 61 punten tot en met 70 punten € 3500 € 14.000
Vanaf 71 punten tot en met 80 punten € 4000 € 16.000
Vanaf 81 punten tot en met 90 punten € 4500 € 18.000
Meer dan 90 punten € 5000 € 20.000
Collectieve aanvraag (3 of meer organisaties betrokken) Vanaf 51 tot en met 60 punten € 6000 € 24.000
Vanaf 61 punten tot en met 70 punten € 7000 € 28.000
Vanaf 71 punten tot en met 80 punten € 8000 € 32.000
Vanaf 81 punten tot en met 90 punten € 9000 € 36.000
Meer dan 90 punten € 10.000 € 40.000

Uitbetaling en controle

Als de subsidie wordt toegekend, wordt het in principe meteen volledig uitbetaald. Enkel als er nog een lopende subsidieaanvraag is die nog niet volledig is verantwoord, zal men slechts 50% betalen. De overige 50% wordt pas uitbetaald als de lopende subsidieaanvraag volledig is verantwoord.

Wie een subsidie ontvangt, moet de provincie Vlaams-Brabant toegang geven tot de infrastructuur en moet inzage bieden in alle relevante stukken, zodat de provincie kan nagaan of de toegekende subsidie correct wordt aangewend. Daarnaast zijn er na de toekenning een aantal bewijsstukken te bezorgen, zoals een inhoudelijk verslag van het project, een gedetailleerde afrekening en rekeningen en facturen. Als het toekenningsbedrag 24.790 euro of meer bedraagt, zijn er ook extra bewijsstukken te bezorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kopie van de balans, een toelichting over hoe de subsidie werd geboekt en een verslag inzake het beheer en de financiële toestand. Al deze bewijsstukken zijn ten laatste zes maanden na het einde van het project in te dienen. Dit kan net als de aanvraag online of per mail.