Het (tijdig) betalen van belastingen is in ons land ongelofelijk belangrijk. Als het niet lukt om tijdig te betalen, is het aan te raden om zo snel mogelijk contact op te nemen met de FOD Financiën. Een afbetalingsplan kan dan een oplossing bieden. Daarbij zijn er steeds nalatigheidsinteresten te betalen. We bespreken de verschillende opties waarover je beschikt.

Betalingsproblemen bij een eenmanszaak

Bij betalingsproblemen is het raadzaam om een afbetalingsplan te vragen. Een afbetalingsplan is ten laatste op de uiterste betaaldatum van de schuld aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor het afbetalingsplan mag je geen andere schulden hebben bij de FOD Financiën. Ook dien je je andere verplichtingen te zijn nagekomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de btw en de bedrijfsvoorheffing.

Wanneer fiscale schulden niet tijdig worden betaald, worden er nalatigheidsinteresten aangerekend. Dat is ook het geval als je een afbetalingsplan hebt aangevraagd. Op het moment van schrijven bedraagt de jaarlijkse rentevoet 4%. De interest wordt per maand berekend en dit vanaf de eerste dag van de maand. Bij beperkte interesten (< 5 euro per maand) zijn de interesten niet te betalen.

Betalingsproblemen en aflossen op korte termijn

Als het mogelijk is om de uitstaande schuld binnen een termijn van vier maanden te voldoen en er aan de overige voorwaarden is voldaan, wordt een afbetalingsplan in principe automatisch toegestaan. In het andere geval voert men eerst een onderzoek uit. Hetzelfde geldt als er al andere schulden openstaan of als het afbetalingsplan te laat is aangevraagd. Bij de eindbeslissing wordt er onder andere rekening gehouden met de betalingscapaciteit.

Betalingsproblemen en aflossing op lange termijn

Als het niet mogelijk is om de schuld binnen een termijn van twaalf maanden te voldoen, is een afbetalingsplan niet de juiste oplossing. In dat geval riskeer je namelijk dat ook de volgende aangifte weer voor problemen zorgt en dat het een straatje zonder eind wordt. Daarom zal men je in dergelijke gevallen doorverwijzen naar bijvoorbeeld een administratieve schuldenregeling of naar een collectieve schuldenregeling. In uitzonderlijke gevallen kan men ook een deel van de schulden laten vallen.

Betalingsproblemen bij een vennootschap

Ook vennootschappen kunnen een afbetalingsplan krijgen en dit onder dezelfde voorwaarden. Dat wil zeggen dat een afbetalingsplan kan worden toegekend als:

  • De aanvraag tijdig is ingediend
  • Er geen andere schulden bij de FOD Financiën zijn
  • De overige verplichtingen met betrekking tot de aangifte en de betaling van bronbelastingen worden nageleefd

Als er niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan er na een onderzoek alsnog een afbetalingsplan worden toegekend. Ook dient een vennootschap, net als bij een eenmanszaak, nalatigheidsinteresten te betalen. Dat wil zeggen dat het financieel altijd interessanter is om zo snel mogelijk te betalen.

Betalingsproblemen en aflossen op lange termijn

Ook bij een vennootschap is een afbetalingsplan in principe bedoeld voor betalingsproblemen op korte termijn (< 12 maanden). Indien het niet lukt om binnen deze termijn de schuld te voldoen, is een afbetalingsplan niet de juiste oplossing.

Een mogelijk alternatief is dan de ASR (administratieve schuldenregeling). Eventueel kan er een extra betalingstermijn tot 60 maanden worden toegekend. Soms laat men ook de nalatigheidsinteresten vallen. Verder voorziet de wet in diverse insolventieprocedures, zoals de gerechtelijke reorganisatie of een faillissement. Bij een faillissement behoort de fiscus tot de bevoorrechte schuldeisers. De fiscus heeft met andere woorden voorrang op veel andere schuldeisers.