Jongeren kunnen niet veel werkervaring voorleggen en vinden daardoor moeilijker een job. Het is een straatje zonder eind en daarom doet Vlaanderen het een en ander om jongeren interessanter te maken voor werkgevers. De doelgroepvermindering voor jongeren is hier een voorbeeld van. De doelgroepvermindering voor jongeren is een lastenverlaging voor werkgevers die bepaalde jongeren in dienst nemen. De werkgever krijgt dan gedurende een beperkte periode een korting op de socialezekerheidsbijdragen die hij normaal gesproken zou moeten betalen. Het bedrag van de korting is afhankelijk van een aantal zaken.

Wie komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor jongeren?

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor jongeren moet de werkgever in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. Het maakt daarbij niet uit of de werkgever in de privésector of de socialprofitsector actief is of tot de overheid behoort.

Tevens moet het refertekwartaalloon van de jongere beperkt blijven tot 7.500 euro gedurende de eerste vier kwartalen en tot 8.100 euro gedurende het vijfde tot en met het achtste kwartaal. Omdat het refertekwartaalloon per kwartaal kan verschillen, is het perfect mogelijk dat er voor bepaalde kwartalen wel en voor andere kwartalen geen recht op doelgroepvermindering bestaat.

Ten slotte moet de jongere aan een van onderstaande drie – de doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren werd per 1 januari 2020 afgeschaft – profielen voldoen.

Laaggeschoolde jongere

Het gaat om jongeren die jonger zijn dan 25 jaar en die niet meer voltijds leerplichtig zijn. Ze moeten minstens voor een halftijdse arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld. Verder moet de jongere laaggeschoold zijn. Dit wil zeggen dat hij hoogstens zijn getuigschrift tweede graad secundair onderwijs, het getuigschrift leertijd, het getuigschrift deeltijds beroeps secundair onderwijs of het leerbewijs buitengewoon onderwijs mag hebben behaald.

Leerling in een alternerende opleiding

Het gaat om jongeren die in het Vlaamse Gewest een leerovereenkomst hebben met een werkgever, zoals een leercontract of een overeenkomst van alternerende opleiding. Ze moeten gedurende minstens 20 uur per week op de werkvloer worden opgeleid.

DBSO-jongere

Het gaat om jongeren die een opleiding volgen bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs en die minder dan 20 uur per week bij een werkgever in het Vlaamse Gewest werken.

Hoogte van de doelgroepvermindering voor jongeren?

De doelgroepvermindering geldt gedurende maximaal acht kwartalen. Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de categorie waaronder de jongere valt:

  • Laaggeschoolde jongere: volledige vrijstelling van socialezekerheidsbetalingen voor de werkgever
  • Leerling in een alternerende opleiding: 1.000 euro per kwartaal en dit gedurende de volledige opleiding
  • DBSO-jongere: 1.000 euro per kwartaal en dit gedurende de volledige opleiding

Houd er wel rekening mee dat deze bedragen enkel gelden voor jongeren die voltijds en tijdens een volledig kwartaal werken. Indien dit niet het geval is, moet de korting naar rato worden verminderd. De jongere moet dan wel minstens 27,5% gepresteerd hebben.

Verder kan deze doelgroepvermindering worden gecumuleerd met de structurele vermindering en met de Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers.

Weet ten slotte dat een kwartaal waarbij het refertekwartaalloon is overschreden en waarbij er dus geen recht op een doelgroepvermindering bestaat, wel meeteelt voor het maximum van acht kwartalen dat de werkgever de doelgroepvermindering kan genieten.