Tot en met aanslagjaar 2012 konden particulieren die een lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning hadden van een forfaitaire belastingvermindering genieten en dit gedurende een periode van tien jaar. Hierdoor blijft deze belastingvermindering nog steeds relevant. Daarnaast werd er ten gevolge van een arrest van het Grondwettelijk Hof in een overgangsregeling voorzien, waardoor deze belastingvermindering onder een aantal strikte voorwaarden nog steeds kan worden aangevraagd.

Wat is de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nul-energiewoningen?

De belastingvermindering voor lage-energiewoningen was een belastingvermindering die na aanslagjaar 2012 werd afgeschaft. De belastingvermindering werd gedurende tien jaar toegekend indien bleek dat de woning een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning was. Hiervoor moet de woning aan een aantal vereisten voldoen:

  • Lage-energiewoningen: (i) de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling mag maximaal 30 kWh bedragen per m² vloeroppervlakte;
  • Passiefwoning: (i) de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling mag maximaal 15 kWh bedragen per m² vloeroppervlakte en (ii) het luchtverlies tussen de binnen- en buitenomgeving bij een luchtdruk van 50 pascal mag niet groter zijn dan 60% van het volume van de woning per uur;
  • Nul-energiewoning: (i) de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling mag maximaal 15 kWh bedragen per m² vloeroppervlakte; (ii) het luchtverlies tussen de binnen- en buitenomgeving bij een luchtdruk van 50 pascal mag niet groter zijn dan 60% van het volume van de woning per uur en (iii) de resterende energievraag voor de koeling en ruimteverwarming moet worden gecompenseerd door ter plaatste opgewekte hernieuwbare energie.

Omdat de toegekende belastingverminderingen bleven gelden, is het ook voor aanslagjaar 2021 mogelijk om de belastingvermindering te genieten. Bovendien is de belastingvermindering ten gevolge van een arrest van het Grondwettelijk Hof ook na 2012 onder bepaalde voorwaarden blijven bestaan.

Wie kan de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nul-energiewoningen genieten?

Wie voor 2012 de nodige attesten kon voorleggen en de belastingvermindering kreeg toegekend, genoot gedurende tien jaar van de belastingvermindering voor lage-energiewoningen. Op basis van een arrest van het Grondwettelijk Hof blijft het tot op heden echter ook mogelijk om de belastingvermindering te genieten, toch indien er aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Je moet je voor 1 januari 2012 contractueel verbonden hebben tot het in nieuwe staat verwerven van, het bouwen van of het verbouwen tot een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning (te bewijzen met een contract van voor 1 januari 2012);
  • Je moet over een certificaat beschikken dat werd afgeleverd door de vzw Passiefhuis-Platform of door de bevoegde regionale administratie (certificaat van een EPB-consulent volstaat niet);
  • De belastingvermindering wordt aangevraagd binnen een termijn van tien jaar na de toekenning van het certificaat.

Om de belastingvermindering te blijven genieten moet je bovendien vruchtgebruiker, naakte eigenaar, erfpachter, bezitter of eigenaar zijn van de woning tijdens de belastbare periode. Hiervoor gaat men telkens de situatie na op 31 december van de belastbare periode. Wanneer je de woning verkoopt gedurende de tienjarige periode, verlies je dan ook de belastingvermindering.

Hoe hoog is de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nul-energiewoningen?

De belastingvermindering wordt gedurende tien jaar toegekend, te berekenen vanaf de datum van de uitgifte van het certificaat. Het forfaitair bedrag van de belastingvermindering wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt (inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020):

  • Belastingvermindering voor lage-energiewoningen: € 470,-
  • Belastingvermindering voor passiefwoningen: € 940,-
  • Belastingvermindering voor nul-energiewoningen: € 1.880,-