In Vlaanderen is er een belastingvermindering voorzien voor kosten die worden gemaakt om beschermd onroerend erfgoed te onderhouden of te restaureren. Er geldt wel een maximale belastingvermindering per onroerend erfgoed.

Belastingvermindering voor onderhoud of restauratie van beschermd onroerend erfgoed?

Om de erfgoedwaarden van beschermd onroerend erfgoed in stand te houden, kleven er vaak strenge voorwaarden aan vast. Dit resulteert dan weer in extra kosten voor de eigenaar van beschermd onroerend erfgoed. Omdat beschermd onroerend erfgoed een maatschappelijk nut heeft, komt de Vlaamse decreetgever tussen door een belastingvermindering toe te kennen aan eigenaars, opstalhouders, vruchtgebruikers of erfpachthouders die kosten maken voor het onderhoud of de restauratie ervan.

Niet alle werken komen in aanmerking voor de belastingvermindering voor het onderhoud of de restauratie van beschermd onroerend erfgoed. Het moet immers gaan om:

  • Beheersmaatregelen die zijn opgenomen in een vastgestelde lijst met werkzaamheden, bijvoorbeeld het schilderen van muurankers bij bouwkundig erfgoed of het snoeien van bomen bij landschappelijk erfgoed;
  • Beheersmaatregelen die in een goedgekeurd en geldig beheersplan staan;
  • Voorafgaande onderzoeken in het kader van deze twee types beheersmaatregelen.

Cumulverbod voor belastingvermindering voor onderhoud of restauratie van beschermd onroerend erfgoed

De belastingvermindering voor het onderhoud of de restauratie van beschermd onroerend erfgoed kan niet worden gecombineerd met enige premie, verlaging van het verkooprecht of schenkbelasting voor dezelfde werking. Je dient met andere woorden steeds na te gaan of je kiest voor een premie of voor de belastingvermindering.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor onderhoud of restauratie van beschermd onroerend erfgoed?

De belastingvermindering bedraagt 40% op alle uitgaven. Het totaal van de uitgaven per onroerend erfgoed wordt wel beperkt tot 25.000 euro, waardoor de belastingvermindering per onroerend erfgoed maximaal 10.000 euro bedraagt. Kenmerkend is dat de belastingvermindering per onroerend erfgoed wordt toegekend en niet per belastingplichtige. Dat wil zeggen dat wanneer er meerdere eigenaars zijn, het plafond per belastingplichtige wordt beperkt in functie van het eigendomsaandeel. Elke eigenaar moet wel nog steeds zelf de belastingvermindering aanvragen.

Hoe de belastingvermindering voor onderhoud of restauratie van beschermd onroerend erfgoed genieten?

Jaarlijks moet de eigenaar, erfpachthouder, vruchtgebruiker of opstalhouder een attest aanvragen voor de personenbelastingvermindering. In het aanvraagformulier worden de identificatiegegevens van het onroerend goed en de gegevens van de eigenaar opgenomen, net zoals de gegevens van de kostprijs en de gegevens van de werkzaamheden. Hieraan moeten bewijsstukken worden toegevoegd, zoals kopieën van facturen, betaalbewijzen en voor- en nafoto’s.

Je moet de aanvraag verzenden naar het agentschap Onroerend Erfgoed. De aanvraag moet ingediend zijn op 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar van de uitgaven. Voor uitgaven in inkomstenjaar 2019 moet de aanvraag dus ten laatste op 15 januari 2020 zijn ingediend. Binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag neemt het agentschap een beslissing. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je ten laatste eind februari het attest. Dit attest moet je bijhouden en kunnen voorleggen aan de FOD Financiën.

Op basis van de gegevens van het attest vraag je de belastingvermindering aan. Hiervoor vermeld je het in aanmerking komend bedrag (excl. btw) in vak X, rubriek I (gewestelijke belastingverminderingen), deel A.