De belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten wordt ook wel eens de belastingvermindering voor de mama-papa-leningen genoemd. Het gaat om een overeenkomst voor zij die geld uitlenen aan natuurlijke personen om zo verwaarloosde of verkrotte woningen te renoveren. De uitlener mag hierbij rekenen op een belastingvermindering. De belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten werd in 2019 afgeschaft. Wie uiterlijk op 31 december 2018 geld uitgeleend heeft en voldeed aan de voorwaarden, kan wel nog steeds van de belastingvermindering genieten.

Voor renovaties aan verkrotte of verwaarloosde woningen

Het pand waarvoor de lening werd gebruikt diende verwaarloosd of verkrot te zijn. Daarom moet het op één van volgende drie lijsten staan, terwijl het niet langer dan vier jaar op deze lijst mocht staan:

  • De lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen (Wonen-Vlaanderen);
  • Het leegstandsregister (Wonen-Vlaanderen);
  • De inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten (Departement Omgeving).

Na de renovatie moet minstens één van de leners het pand gedurende minstens acht jaar zelf bewonen. Indien de lener dit niet doet, kan het belastingvoordeel worden teruggevorderd.

Lening moet aan een aantal voorwaarden voldoen

Zoals eerder gezegd komen enkel overeenkomsten die ten laatste op 31 december 2018 werden gesloten, in aanmerking voor de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. De partijen waren daarbij vrij om zelf een termijn overeen te komen, maar deze mocht echter niet langer zijn dan maximaal 30 jaar.

Ook over de interest mochten ze zelf afspraken maken. Zo konden ze perfect bedingen dat er geen of net wel een interest werd aangerekend. In het tweede geval mocht de interest niet hoger zijn dan de referentievoet voor sociale leningen die zes maanden voor de datum van de renovatieovereenkomst van toepassing was.

Daarnaast mag een kredietgever niet zelf een lener zijn van een andere renovatieovereenkomst en mag een lener geen kredietgever of lener zijn in een andere renovatieovereenkomst. Hiermee werd voorkomen dat twee eigenaars elkaar een krediet zouden toekennen om zo elk van de belastingvermindering te genieten. Een kredietgever mocht hierbij wel verschillende renovatieovereenkomsten toekennen. Ook dienden zowel kredietgever als kredietnemer natuurlijke personen te zijn (dus geen vennootschap).

Hoe hoog is de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten?

Indien het dossier tijdig werd ingediend en goedgekeurd, ontvangt de kredietgever gedurende de volledige looptijd van de renovatieovereenkomst een belastingvermindering. Ook nu deze belastingvermindering is afgeschaft, blijft het wel behouden voor bestaande renovatieovereenkomsten. Wanneer de lener echter de woning niet langer als hoofdverblijfplaats gebruikt, vervalt de belastingvermindering.

De belastingvermindering bedraagt 2,5% van het uitgeleende bedrag, beperkt tot een belastingvermindering van maximaal 625 euro. Kenmerkend is dat het uitgeleende bedrag op een bijzondere manier wordt berekend. Het uitgeleende bedrag is fiscaal gezien gelijk aan het gemiddelde van de bedragen die de kredietgever op 1 januari en 31 december in het inkomstenjaar ter beschikking heeft gesteld aan de kredietnemer.

Voorbeeld toepassing belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Charlotte en Alexander lenen op 1 december 2018 35.000 euro aan hun adoptiedochter Lindsey voor het renoveren van haar woning. De lening heeft een looptijd van 20 jaar. Voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) hebben Charlotte en Alex recht op een belastingvermindering van 2,5% op het gemiddelde van 0 euro (situatie op 1 januari 2018) en 35.000 euro (situatie op 31 december 2018). Ze krijgen met andere woorden een belastingvermindering van 2,5% op 17.500 euro, oftewel 437,5 euro.

Tijdens de daaropvolgende inkomstenjaren (2019 tot en met 2037) is het uitgeleende bedrag op 1 januari en op 1 december steeds identiek (35.000 euro). In principe hebben zij hierbij recht op een belastingvermindering van 875 euro (2,5% van 35.000 euro), maar de belastingvermindering wordt telkens beperkt tot maximaal 625 euro.

In inkomstenjaar 2038, wanneer de lening afloopt, zal het gemiddelde opnieuw 17.500 euro bedragen en zal de belastingvermindering opnieuw beperkt zijn tot 437,5 euro.