Bij het invullen van jouw belastingaangifte neem je er zoals elk jaar de verschillende fiscale fiches even bij. Een van de fiscale fiches die daarbij misschien wel opdoemt, is de fiche 281.14. Wat is de fiscale fiche 281.14? Wat staat er op de fiscale fiche 281.14 en wat zijn de gevolgen voor je belastingen? Dat lees je hier.

Wat is de fiscale fiche 281.14?

De fiscale fiche 281.14 wordt ook wel eens de vervangingsinkomstenfiche genoemd. Toch mag dat niet in verwarring worden gebracht met de fiscale fiche 281.12, die de ontvangen ziekte- en invaliditeitsuitkeringen bevat. Het verschil zit ‘m erin dat de fiscale fiche 281.12 de wettelijke uitkeringen weergeeft bij een tijdelijke derving van bezoldigingen, terwijl het bij de fiscale fiche 281.14 enkel gaat om de aanvullende of extrawettelijke uitkeringen.

Wat staat er op de fiscale fiche 281.14?

Zoals steeds bevat de fiscale fiche 281.14 de gegevens van de afzender, schuldenaar en geadresseerde. Vervolgens bestaat de fiscale fiche 281.14 uit drie rubrieken: tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en bestendige arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte. In het laatste geval gaat het uiteraard om de uitkeringen met uitzondering van de wettelijke vergoedingen.

Uitkeringen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Het gaat hier om de aanvullende uitkeringen wegens ziekte of ongeval, maar ook om andere uitkeringen. Denk bijvoorbeeld aan de toelagen of renten wegens tijdelijke ongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte. In deze rubriek wordt telkens het bruto belastbaar bedrag weergegeven.

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Vervolgens geeft de fiscale fiche 281.14 de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid weer. Het gaat om de bijzondere bijdrage m.b.t. de aan ambtenaren van openbare diensten toegekende vergoedingen voor arbeidsongevallen.

Bestendige arbeidsongeschiktheid (m.u.v. wettelijke vergoedingen)

In deze rubriek gaat het enkel om de extrawettelijke renten, pensioenen of toelaten ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks met de beroepswerkzaamheden verband hebben. Ook een eventuele omzettingsrente is in de fiscale fiche 281.14 opgenomen. Indien je een kapitaal hebt ontvangen, is het wel belangrijk dat je de fiscale fiche 281.14 langdurig bijhoudt. Je moet het immers over een langere periode aangeven.

Wat moet je met de fiscale fiche 281.14 doen?

De fiscale fiche 281.14 gebruik je voor het invullen van de belastingaangifte. De fiscale fiche 281.14 moet echter niet aan de belastingaangifte worden toegevoegd. Uiteraard is het wel aangeraden om de fiscale fiche 281.14 te bewaren, opdat je het tijdens een controle kan voorleggen.

Wat zijn de gevolgen voor de belastingen?

Op ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaal je in principe 11,11% bedrijfsvoorheffing in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Uiteraard moet je de ontvangen uitkering wel altijd aangeven in je belastingaangifte aan de klassieke tarieven, maar je geniet daarentegen wel van een belastingvermindering.

Op vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte wordt er dus in principe bedrijfsvoorheffing ingehouden op de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en op de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit geldt enkel op het deel van de vergoeding boven de 20% arbeidsongeschiktheid. Wanneer je bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt bent, word je dus enkel belast op 40% (60 – 20). Er worden eveneens RSZ-bijdragen ingehouden. Ook hier moet je de ontvangen uitkeringen, zoals ze op de fiscale fiche staan, aangeven voor de inkomstenbelasting.