De fiscale fiche 281.29 neemt de zogenaamde inkomsten uit de deeleconomie op. Dit zijn inkomsten ten gevolge van dienstverrichtingen tussen particulieren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een erkend platform. Dit erkend platform rekent uiteraard werkingskosten aan, maar moet anderzijds de fiscaal correcte verwerking verzorgen. In ruil ben je dan onderworpen aan een gunstig belastingstelsel. Het doel van deze regeling is duidelijk: deze inkomsten uit het zwartwerkcircuit houden.

Wat zijn inkomsten uit de deeleconomie?

Inkomsten uit de deeleconomie zijn inkomsten die ontstaan in dienstovereenkomsten tussen particulieren, dus buiten elk professioneel kader, via een erkend elektronisch platform.

Het gaat enkel om diensten, waardoor verhuurinkomsten hier niet onder kunnen vallen. Indien je bijvoorbeeld via een platform een kamer in je woning verhuurt, spreekt men niet van inkomsten uit de deeleconomie. Bied je daarnaast een gegidste wandeling aan of ontvang je een vergoeding voor het wassen en strijken van de kleding van jouw gasten? Dan kan het wel gaan om inkomsten uit de deeleconomie.

Daarom bevat de fiscale fiche 281.29 een opsplitsing waarbij de verschillende inkomstenposten worden gespecificeerd. Op basis van deze opsplitsing geef je ook de roerende en onroerende inkomsten aan in je belastingaangifte. Indien het niet eenvoudig mogelijk is om een opsplitsing te maken, bijvoorbeeld omdat er enkel een integrale vergoeding werd voorzien, schuift de fiscus forfaitaire opsplitsingspercentages naar voren.

Voorwaarden voor inkomsten uit de deeleconomie

Om van de gunstregeling te kunnen genieten, moet er aan vijf voorwaarden zijn voldaan:

  • Het moet gaan om inkomsten uit diensten en dus niet uit de levering of verhuur van roerende of onroerende goederen.
  • De diensten moeten verstrekt zijn aan private natuurlijke personen en dus niet aan bedrijven.
  • De diensten moeten een nevenactiviteit zijn en mogen geen verband houden met je beroepsactiviteit. Als zelfstandige kan je inkomsten uit de deeleconomie hebben, op voorwaarde dat ze losstaan van de core business van jouw zaak. Een zelfstandig tuinman kan dus niet via de deeleconomie fiscaal voordelig geld verdienen door het gras van de buren te maaien. Wel kan hij bijvoorbeeld tegen betaling de hond uitlaten of boodschappen doen.
  • De diensten moeten worden verricht via een door de overheid erkend of georganiseerd platform. Op de website van de FOD Economie vind je een lijst met alle erkende platformen terug.
  • De vergoedingen moeten via het platform worden betaald of toegekend. Je mag ze met andere woorden niet rechtstreeks van je buurvrouw ontvangen.

In principe mag iedereen bijverdienen via een deeleconomieplatform. Het maakt daarbij niet uit of je zelfstandig bent of een werknemer. Enkel moet je als zelfstandige extra uit je doppen kijken: de diensten mogen absoluut niet in het verlengde liggen van je beroepsactiviteiten. Anders zal men het ook zo kwalificeren.

Jaargrens voor fiscaal gunstregime deeleconomie

Om van het fiscaal gunstregime te kunnen genieten, moet er aan bovenstaande voorwaarden zijn voldaan. Bovendien heeft de wetgever een maximumgrens opgelegd. Voor inkomsten in 2019 gaat het om een jaargrens van € 6.250,-. In dat geval is er geen maandplafond opgelegd, wat bij het bijklussen bij verenigingen of particulieren wel het geval is. Overschrijd je de jaargrens, zelfs maar met een enkele euro, dan neemt de fiscus aan dat het gaat om beroepsinkomsten met alle gevolgen van dien. Je kan dan wel nog steeds trachten om zelf aan te tonen dat het om divers inkomen gaat, maar in de praktijk is het toch aangeraden om die grens niet te overschrijden.

Opgelet: De fiscus kijkt niet alleen naar het brutobedrag dat je van het platform hebt ontvangen, maar verhoogt dat ook met ingehouden sommen. Daarnaast geldt deze jaargrens niet enkel voor de inkomsten via een deeleconomieplatform, maar voor de drie bijklusvormen samen (bijklussen bij verenigingswerk, diensten van burger aan burger en inkomsten uit de deeleconomie). Hierin lijken sommigen zich al eens te vergissen en klopt het dat dergelijke platformen niet altijd even transparant zijn, waardoor je maar beter zelf goed bijhoudt wat je in het inkomstenjaar verdiende en welke vergoedingen het platform heeft ingehouden. Want in de praktijk overschrijd je maar beter niet de jaargrens!

Fiscaal gunstregime inkomsten uit de deeleconomie

Vroeger werden deze inkomsten belast tegen een tarief van 20%, wat met een forfaitaire kostenaftrek van 50% eigenlijk maar 10% bedroeg. Sinds aanslagjaar 2019 zijn de inkomsten echter volledig vrijgesteld van belastingen en moet het platform dus geen bedrijfsvoorheffing meer inhouden. Het blijft wel verplicht om alle inkomsten aan te geven. Zo kan de fiscus controleren of je de jaargrens al dan niet hebt overschreden.

Wat staat er op de fiscale fiche 281.29?

Net zoals de andere fiscale fiches bevat ook fiche 281.29 informatie over de schuldenaar en de geadresseerde van de inkomsten. Vervolgens worden de bruto-inkomsten per activiteitencode opgenomen, net zoals eventuele andere bruto-inkomsten als (on)roerend inkomen. Het is het erkend platform dat de fiscale fiche 281.29 opstelt en aan jou bezorgt. Bovendien wordt de fiscale fiche 281.29 via Belcotax-on-web aan de overheid doorgegeven, waardoor men eigenlijk al op de hoogte is van jouw inkomsten. Hierdoor blijft een vooraf ingevuld aanslagbiljet mogelijk.

Bedrijfsvoorheffing op fiscale fiche 281.29

Vroeger was het erkend platform verplicht om bedrijfsvoorheffing in te houden en dit door te storten aan de FOD Financiën. De ingehouden bedrijfsvoorheffing werd dan ook op de fiscale fiche 281.29 weergegeven. Sinds 1 januari 2019 moeten de platformen geen bedrijfsvoorheffing meer inhouden. Voor inkomsten in 2019 zal de fiscale fiche 281.29 dus geen bedrijfsvoorheffing meer bevatten.

Activiteitencodes op fiscale fiche 281.29

Het erkend platform moet de bruto-inkomsten opsplitsen per activiteitencode. Via deze activiteitencodes kan de fiscus controleren of je wel aan de voorwaarden van het gunstregime voldoet. Indien je bijvoorbeeld zelfstandig een hondensalon uitbaat, maar er vervolgens activiteitencode 3 (verzorging / trimmen dieren) op fiscale fiche 281.29 te vinden is, gaat er automatisch een belletje rinkelen.

Hoef geef je de inkomsten aan?

Op basis van fiscale fiche 281.29 en de daarop weergegeven codes, geef je de inkomsten aan op je belastingbrief. Ze moeten met andere woorden niet aangegeven worden via de onlinedienst Bijklussen, wat voor bijklussen voor verenigingen of voor burgers wel het geval is. Ook hier is het opletten geblazen omdat je ze dan zelf bij het totaal per jaar moet tellen en je zelf moet controleren of je de jaargrenzen niet overschrijdt.