De geïntegreerde woonbonus voor hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2016 werden aangegaan (voor eerdere hypothecaire leningen was er sprake van de woonbonus), is op 31 december 2019 afgeschaft. Voor hypothecaire leningen die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 werden aangegaan, is het nog steeds mogelijk om deze Vlaamse belastingvermindering te genieten. Voor hypothecaire leningen die voor 2016 werden aangegaan is de vroegere Vlaamse woonbonus van toepassing, die naast de belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de belastingvermindering voor de gewone interesten bestond.

Voorwaarden voor de geïntegreerde woonbonus

Om in aanmerking te komen voor de geïntegreerde woonbonus moet het niet alleen gaan om een hypothecaire lening die werd afgesloten vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019, maar er moet bovendien ook aan een aantal extra voorwaarden voldaan zijn:

  • De hypothecaire lening moet een looptijd hebben van minimaal tien jaar;
  • De woning moet de eigen woning zijn op het ogenblik dat de uitgaven worden gemaakt;
  • De lening moet zijn afgesloten bij een instellingen die in de EER is gevestigd;
  • De lening moet zijn afgesloten om een in de EER gelegen woning te behouden of te verwerven.

Aangezien de geïntegreerde woonbonus per belastingplichtige en niet per woning wordt toegepast, wordt er per belastingplichtige nagegaan of er aan de voorwaarden is voldaan.

Hoeveel bedraagt de geïntegreerde woonbonus?

Via deze belastingvermindering worden de uitgaven van de hypothecaire lening in mindering gebracht van de te betalen belasting. Enkel het deel van de lening dat door een hypothecaire inschrijving is gewaarborgd, komt in aanmerking voor het belastingvoordeel. Op dat deel wordt vervolgens een belastingvermindering van 40% toegepast. Het maximaal in aanmerking te nemen bedrag wordt wel beperkt. Ook het deel dat bijvoorbeeld onder een hypothecair mandaat valt, wordt niet opgenomen bij de berekening van het belastingvoordeel.

In de eerste plaats is de aan te geven uitgave beperkt tot 1.520 euro, wat in een maximale belastingvermindering van 608 euro per jaar resulteert. Dat zal het geval zijn wanneer het gaat om de niet-enige eigen woning.

Wanneer het daarentegen gaat om de enige eigen woning, wordt het basisbedrag met 760 euro opgetrokken tot 2.280 euro. Hierdoor bedraagt de jaarlijkse belastingvermindering maximaal 912 euro.

Ten slotte is er ook een extra verhoging voorzien voor zij die 3 of meer kinderen ten laste hebben op het jaar volgend op het jaar waarin de hypothecaire lening werd aangegaan. Zij hebben in dat geval gedurende tien jaar recht op een extra verhoging van 80 euro per jaar. Hierdoor loopt voor hen de maximale belastingvermindering op tot 944 euro per jaar.

Te bepalen per belastingplichtige

De bovengrens wordt per belastingplichtige nagegaan. Hierdoor is het mogelijk dat de situatie tussen twee partners verschillend is, bijvoorbeeld omdat een partner al over een andere woning beschikt of meer kinderen ten laste heeft. Bij feitelijk samenwonenden kunnen de partners uiteraard enkel de belastingvermindering genieten in functie van hun eigendomsaandeel in de woning.

Hoe de geïntegreerde woonbonus genieten?

De kredietverstrekker stelt jaarlijks een fiscaal attest op met daarop het betaalde bedrag aan interesten en kapitaalaflossingen. Dit bedrag moet je vervolgens in vak IX-1 aangeven. Het fiscaal attest dien je te bewaren.