Met de investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan ondersteunt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ondernemingen die investeren in bepaalde groene projecten die een CO2-besparing opleveren. Er is altijd een beperkt budget beschikbaar. Na een oproep kunnen ondernemingen een aanvraag indienen. De steun kan oplopen tot 65% van de aanvaarde kosten.

Wie komt in aanmerking voor de investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan?

Deze investeringssteun is er voor ondernemingen en andere aanvragers, zoals gemeenten. De aanvrager mag echter niet tot een doelgroep behoren waarvoor er een door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurde EBO (energiebeleidsovereenkomst) is die de aanvrager niet ondertekende of naleeft.

Ook grote ondernemingen komen in aanmerking voor de investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze aan minstens een van de volgende criteria voldoen:

  • Als gevolg van de steun wordt het project of de activiteit met een wezenlijke snelheidstoename uitgevoerd
  • Als gevolg van de steun is er sprake van een wezenlijke toename van de totale uitgaven voor het project of de activiteit
  • Als gevolg van de steun is er sprake van een wezenlijke reikwijdtetoename van het project of de activiteit
  • Als gevolg van de steun is er sprake van een wezenlijke toename van de omvang van het project of de activiteit

Welke projecten komen in aanmerking voor de investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan?

Het project moet in Vlaanderen plaatsvinden en het moet gaan om een installatie waaraan geen warmtekrachtcertificaten of groenestroomcertificaten kunnen worden toegekend of al werden toegekend. Bovendien mag het project niet in aanmerking komen voor de strategische ecologiesteun of de Ecologiepremie Plus.

Vervolgens moet het gaan om een investering in warmtenetten, de productie van biomethaan en groenewarmte-installaties op basis van diepe geothermie, zonneboilers, biomassa of restwarmte. De verdere voorwaarden zijn telkens afhankelijk van het type oproep. Bij de oproep groene warmte moet het bruto thermisch vermogen bijvoorbeeld meer dan 300 kWth bedragen, terwijl bij de oproep restwarmte vereist is dat de ORC-installatie een elektrisch vermogen heeft van minstens 300 kWe.

Omvang van de investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan

De steun wordt berekend op basis van het type investering en de grootte van de onderneming. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met een maximum van 1.000.000 euro (productie van groene warmte of productie en injectie van biomethaan) of 2.000.000 euro (groene warmte uit diepe geothermie en warmtenetten) per investeringsproject.

Type investering Kleine onderneming Middelgrote onderneming Grote onderneming Andere aanvragers
Nuttige-groenewarmte-installaties 65% 55% 45% 65%
Benutting van restwarmte en warmtenetten 50% 40% 30% 50%
Productie (en injectie) van biomethaan 65% 55% 45% 65%

Niet alle kosten komen in aanmerking. Het gaat namelijk enkel om de extra investeringskosten ten opzichte van een referentie-installatie. Ten slotte moet er rekening worden gehouden met het beschikbare budget. Bij de eerste oproep van 2021 was er bijvoorbeeld geen budget voor installaties voor de productie (en injectie) van biomethaan, maar was er wel een budget van 3 miljoen euro voor groene warmte.

Aanvragen van de investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan

Jaarlijks worden er een tot twee oproepen gelanceerd. Eenmaal er een oproep wordt gelanceerd en een project aan de voorwaarden voldoet, kan er een principeaanvraag worden ingediend. Wanneer het budget op is, kan men bij de voldoende oproep een nieuwe aanvraag indienen door de reeds ingediende aanvraag te bevestigen.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal de aanvragen onderzoeken en rangschikken. Hiervoor kent het een score toe op basis van de CO2-efficiëntie en de kostenefficiëntie. Op basis van deze rangschikking wordt de steun toegekend tot het budget is opgebruikt.