De kmo-groeisubsidie is een subsidie die wordt toegekend door het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen). Met deze groeisubsidie wil het VLAIO Vlaamse kmo’s helpen bij het verwerven van strategische kennis om zo groeitrajecten te realiseren. Met deze subsidie kunnen kmo’s een strategische medewerker aanwerven en/of advies inkopen bij externe dienstverleners.

Wie komt in aanmerking voor de kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie richt zich op kmo’s die een uitbatingszetel hebben in het Vlaamse Gewest. Hierbij maakt men gebruik van de Europese kmo-definitie, waarbij het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal bepalend zijn.

Tevens moet de onderneming actief zijn in de privésector en een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben. Deze hoofdactiviteit moet het grootste deel van de omzet vertegenwoordigen en moet zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Via de website van het VLAIO is een lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten ter beschikking gesteld van ondernemers. Deze lijst van bevat uiteenlopende activiteiten, gaande van de winning van thoriumerts tot schrijnwerken, glaszetten en het africhten van huisdieren.

Om in aanmerking te kunnen komen, mag de onderneming de afgelopen 36 maanden geen steun ontvangen hebben in het kader van een digitaal transformatieproject of een kmo-groeidossier.

Welke groeitrajecten komen in aanmerking voor de kmo-groeisubsidie?

Omdat de Vlaamse economie ten gevolge van de coronapandemie klappen kreeg, is de kmo-groeisubsidie in 2021 bijgestuurd. De bedoeling is dat de kmo-groeisubsidie beter bijdraagt aan de relance van de economie. Daarom is het aanvankelijke systeem, met een continue mogelijkheid om dossiers in te dienen, vervangen door een systeem met thematische oproepen. De huidige oproep loopt nog tot eind augustus 2021 en heeft betrekking op de domeinen internationalisering, digitalisering, duurzaam ondernemen en circulair ondernemen. Aan elk thema zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Zo beperkt de internationaliseringsoproep zich tot kmo’s waarbij de internationalisering in duurzame economische groei voor de Vlaamse vestiging resulteert. Op 1 november zou er een nieuwe oproep volgen.

Wanneer er een strategische medewerker wordt aangeworven, gelden er een aantal bijkomende voorwaarden. Zo moet deze medewerker een arbeidscontract van onbepaalde duur krijgen en minstens zes maanden tewerkgesteld zijn. Om de maximale subsidie te verkrijgen, is een tewerkstellingsduur van één jaar vereist. Bepaalde personen zijn uitgesloten, zoals personen die al als zelfstandige actief zijn bij de onderneming.

Wanneer de subsidie wordt aangewend voor advies van externe dienstverleners gelden er eveneens extra eisen. Zo moet de adviesovereenkomst een kostprijs hebben van minstens 20.000 euro (excl. btw) en moet er een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld met daarin een gedetailleerde beschrijving van de prestaties.

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de ambitie, de nieuwe wending aan de bedrijfsvoering en de kritische bedrijfsprocessen, de doordachtheid van het stappenplan en de noodzaak aan de expertise en kennis. Projecten krijgen vervolgens een score toegekend op basis van een scorerooster.

Bedrag van de kmo-groeisubsidie

De kmo ontvangt 50% van de advies- en/of loonkost. Hierbij geldt er een bovengrens van 25.000 euro voor het onderdeel extern advies en eenzelfde bovengrens voor het onderdeel aanwerving. Wie de kmo-groeisubsidie voor extern advies én aanwerving aanvraagt, kan dus maximaal 50.000 euro ontvangen (bij minstens 100.000 euro kosten). Voor het projectbedrag geldt een ondergrens van minstens 20.000 euro.

Wanneer er een strategische medewerker wordt aangeworven, is de in aanmerking komende kost gelijk aan het brutojaarsalaris van het eerste werkjaar maal 1,596. Extralegale voordelen, verplichte werkgeversbijdragen, eindejaarspremies en vakantiegeld zijn uitgesloten.

De kmo-groeisubsidie wordt in twee schijven uitbetaald. De eerste schijf van 50% volgt bij de start van het project en de andere schijf bij het afronden van het project.