Om de doorstroomkansen van de zwakste werkzoekenden te verbeteren, biedt de provincie Limburg een projectsubsidie aan voor projecten die focussen op een betere doorstroom naar werk. Limburgse ondernemingen met een AMA WSE-erkenning die trajecten opstarten om Limburgse deelnemers met een problematiek te activeren, kunnen per traject een subsidie ontvangen die tot 2460 euro kan bedragen.

Doel van de Limburgse projectsubsidie voor arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk

De provincie Limburg erkent dat kwetsbare mensen die niet in het reguliere en niet in het beschermde arbeidscircuit terechtkunnen, vaak aan hun lot worden overgelaten. Werkgevers die hen willen inschakelen, moeten vaak extra inspanningen leveren, terwijl er op het gebied van activering ook inspanningen nodig zijn. De provincie Limburg wil hier een steentje aan bijdragen.

Door middel van arbeidszorginitiatieven wil het de zwakste werkzoekenden de kans geven om zich te ontplooien. Ze krijgen de kans om kennis te maken of opnieuw in contact te komen met arbeidsmatige activiteiten in realistische werkomgevingen, maar dan zonder dat een arbeidsovereenkomst nodeloos druk oplegt. Ze gaan aan de slag als arbeidszorgmedewerker en behouden ook een uitkering, zodat het verlies daarvan geen afschrikkend effect heeft. In het beste geval stromen de arbeidszorgmedewerkers uiteindelijk door naar de betaalde arbeid. Via een subsidie ondersteunt de provincie Limburg initiatieven die de zwakste werkzoekenden op deze manier kansen wil bieden.

Wie komt in aanmerking voor de Limburgse projectsubsidie voor arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk?

Ondernemingen die hun maatschappelijke zetel en hun vestiging in Limburg hebben en die over een AMA WSE-erkenning beschikken komen in aanmerking voor een projectsubsidie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de onderneming een aantal verplichtingen respecteren. Zo moeten de nodige verzekeringen worden afgesloten en moet er een begeleidingsovereenkomst (geen arbeidsovereenkomst) worden opgesteld. In de begeleidingsovereenkomst is onder andere informatie opgenomen omtrent de tijdsbesteding (niet de arbeid) van de arbeidszorgmedewerker in het bedrijf, de omvang, de aard en de frequentie van de activiteiten, de plaats waar de activiteiten worden verricht, enzovoort.

Enkel begeleidingsovereenkomsten die zijn afgesloten met deelnemers met een MMPPS-problematiek (medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek) die woonachtig zijn in Limburg, komen in aanmerking. Daarnaast moet de deelnemer minstens 12 uur per week presteren.

Bedrag van de Limburgse projectsubsidie voor arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk

Deze projectsubsidie wordt per begeleidingstraject toegekend en bedraagt 650 of 2460 euro, afhankelijk van het trajecttype. Als het traject versterkend is, wordt op jaarbasis 650 euro per traject toegekend. Als het traject versnellend is, wordt op jaarbasis 2460 euro toegekend. Bij de toekenning van de subsidie wordt meteen een eerste schijf van 70% toegekend. Het saldo van 30% volgt nadat vast is komen te staan dat er aan alle voorwaarden is voldaan.

De Limburgse projectsubsidie voor arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk aanvragen

De subsidie wordt per begeleidingstraject toegekend en is zelf aan te vragen, ten laatste op 30 april van ieder werkingsjaar. De aanvraag kan per post gebeuren of elektronisch, maar de elektronische aanvraag krijgt de voorkeur. Op de website van de provincie Limburg is het aanvraagformulier terug te vinden. Ingediende aanvragen worden onder andere getoetst op tijdigheid en volledigheid. Daarnaast wordt nagegaan of er aan de voorwaarden is voldaan. Binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van ontvangst gaat de deputatie tot een beslissing over.