De PMV-bedrijfslening is een financieringsoplossing voor kmo’s en grote ondernemingen die op zoek zijn naar financiering op langere termijn. Er dient minimaal 700.000 euro te worden ontleend en de PMV-bedrijfslening wordt steeds op maat samengesteld. Dit laat zich uiten in een verregaande flexibiliteit. De voorwaarden zijn telkens marktconform en de lening moet verplicht met andere financieringsvormen worden gecombineerd.

Wie komt in aanmerking voor de PMV-bedrijfslening?

Om in aanmerking te komen voor de PMV-bedrijfslening moet de onderneming een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest en toegevoegde waarde creëren voor Vlaanderen.

Daarnaast moet de onderneming (financieel) stabiel zijn en een groei kunnen aantonen. Dit wil zeggen dat de onderneming langdurige positieve cashflows kan voorleggen, een stevig onderbouwd businessplan kan voorleggen, een solide marktpositie moet hebben, groeiperspectieven moet hebben en over een evenwichtig managementteam moet beschikken.

De PMV verstrekt alleen kredieten aan Vlaamse ondernemingen die een van de volgende uitgaven willen financieren:

  • Materiële, immateriële en financiële investeringen
  • Bedrijfskapitaal voor de uitbouw van activiteiten
  • Overname van aandelen van een bestaande vennootschap of de overname van een handelsfonds of een deel van een handelsfonds in het kader van familiale opvolging, een MBI (management buy-in) of een MBO (management buy-out)
  • Herfinanciering van de bestaande schulden om werkingsmiddelen in de onderneming te houden en de balans te versterken

Verder is het vereist dat de PMV-bedrijfslening maximaal 50% van de globale financieringsbehoefte dekt. Dit wil zeggen dat er nog steeds andere vormen van financiering moeten worden aangewend, bijvoorbeeld via de bank of via andere investeerders.

Kenmerken van de PMV-bedrijfslening

De PMV-bedrijfslening is een maatwerkoplossing en de exacte modaliteiten zijn dan ook afhankelijk van de behoeften, de kenmerken en het risicoprofiel van de onderneming. De lening wordt toegekend door de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV), een zelfstandige investeringsmaatschappij die door de Vlaamse overheid is opgericht. De PMV helpt ondernemers niet alleen aan financiering, maar biedt ook projectbegeleiding en dit voor zowel startende als groeiende ondernemingen.

De PMV-bedrijfslening heeft een looptijd van zeven tot tien jaar en wordt tegen marktconforme voorwaarden aangeboden. Het kan hierbij niet alleen gaan om interesten, maar ook om variabele vergoedingen afhankelijk van de prestaties van de onderneming. Eventueel kan er een aflossingsvrije periode worden afgesproken en het is zelfs mogelijk om de PMV-bedrijfslening in de vorm van een bulletkrediet af te sluiten. Er geldt wel een te ontlenen ondergrens van 700.000 euro.

De PMV-bedrijfslening kan zowel een achtergesteld als een niet-achtergesteld karakter hebben. In het eerste geval spreken we over een mezzaninefinanciering. De PMV komt dan in rangorde na de bank en na andere financierders. Bij een faillissement hebben zij dus meer kans dat ze hun geld kunnen recupereren. Hierdoor hypothekeert de PMV niet de kans op andere financieringen. Uiteraard heeft dit wel gevolgen voor de te betalen rente en vergoedingen. Als de lening een niet-achtergesteld karakter heeft, staat de PMV op dezelfde hoogte als de bank en andere schuldeisers. Het is niet ongewoon dat de bank contractueel eist dat dit eerst met hen wordt overlegd.

Verder kan de bedrijfslening in meerdere schijven worden opgenomen en is het mogelijk om de lening vervroegd terug te betalen. Houd er rekening meet dat PMV dossierkosten aanrekent die kunnen oplopen tot 1% van het financieringsbedrag.