Vlaanderen kan niet zonder zijn bedrijvigheid. Het zijn de bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid, inkomsten en welvaart. Het is vaak moeilijk om geschikte terreinen te vinden waar de bedrijven zich kunnen huisvesten. Meestal zijn er eerst uitgebreide studies en werken nodig vooraleer men een bedrijventerrein kan aanleggen. Soms moet men een oud bedrijventerrein herinrichten, waarbij men wel eens wordt geconfronteerd met problemen uit het verleden. Vlaanderen steunt daarom projectontwikkelaars die zich inzetten voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Wat is de steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen?

De steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen is een subsidie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Deze subsidie is er voor projectontwikkelaars die focussen op de heraanleg of de aanleg van bedrijventerreinen in Vlaanderen. Ze kunnen tot 200.000 euro krijgen voor het voortraject (bv. voor haalbaarheidsstudies) en tot 85% van hun investering voor de (her)aanleg van bepaalde bedrijventerreinen.

Wie komt in aanmerking voor de steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen?

Deze steunmaatregel focust op projectontwikkelaars. Het kan zowel gaan om private als publieke projectontwikkelaars. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze twee, de zogenaamde publiek-private-samenwerking, komen in aanmerking voor de steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen. Vzw’s zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze steunregeling en kunnen geen subsidie krijgen.

Vereist is dat degene die de steun ontvangt, de opdracht geeft tot de uitvoering van de investeringen. Meestal betekent dit dat hij de eigenaar van de te ontwikkelen grond is, maar ook een ander zakelijk recht komt in aanmerking.

De steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen kan worden gebruikt voor de voorstudie en de aanleg of heraanleg van rendabele of onrendabele bedrijventerreinen. Niet alle bedrijventerreinen komen echter in aanmerking, want het moet gaan om knelpuntterreinen, verouderde terreinen of brownfields. Kantoorzones en kleinhandelzones zijn expliciet uitgesloten van deze steunmaatregel. Verder is het vereist dat het terrein zich voor het voortraject in een complexe probleemsituatie bevindt die de aanleg of de heraanleg verhindert.

Hoeveel bedraagt de steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen?

De steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen kan eenmalig worden toegekend en bedraagt in principe 50% van de kosten voor het voortraject. Er geldt een plafond van 200.000 euro per terrein.

Daarnaast kan er ook een subsidie worden toegekend voor de daadwerkelijke aanleg of heraanleg van onrendabele projecten in het openbaar domein. Het bedrag van de steun is afhankelijk van het type investering. Voor brownfields gaat het bijvoorbeeld om 50% van de investering, maar dit kan onder voorwaarden tot 70% worden verhoogd. Bij verouderde bedrijventerreinen (70%) en strategische bedrijventerreinen (tot 85%) is de steun ruimer.

Hoe de steunmaatregel Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen aanvragen?

De steun is aan te vragen bij het VLAIO. Hierbij is er een verplicht vooroverleg nodig. Voor een voortraject moet men over een projectomschrijving, een kostenraming, een tijdpad en een overzicht van de planologische bestemmingen beschikken. Indien het gaat om een aanvraag voor een subsidie voor de aanleg of heraanleg zijn de volgende zaken nodig:

  • Een inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheerplan
  • Ontwerp van contract van terbeschikkingstelling (bv. voor de verkoop van een uitgeruste kavel)
  • Een kosten-batenanalyse
  • Bewijs van bestemming
  • Bewijs dat men over de gronden mag beschikken (bv. verklaring dat men eigenaar is)
  • Raming van de werken