De verschillende Vlaamse provincies hopen hun provincie op de toeristische kaart te zetten. Er zijn verschillende manieren waarop ze dat kunnen doen. Een daarvan is het toekennen van steunmaatregelen. Net als een aantal andere Vlaamse provincies ondersteunt ook de provincie Antwerpen toeristische projecten die de regio toeristisch promoten.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie toeristische projecten van de provincie Antwerpen?

De Antwerpse subsidie voor toeristische projecten focust op publiek-private samenwerking. Hierbij komen ook vergunde of erkende logies in aanmerking, evenals toeristische ondernemers (privaatrechtelijke personen). Om in aanmerking te komen moet het project wel aan een aantal eisen voldoen.

In de eerste plaats moet het kaderen binnen de krijtlijnen van het Strategisch Plan Toerisme Kempen 2020-2025. Het moet bijvoorbeeld respect hebben voor het DNA van de Kempen en het moet toegankelijk zijn. Ten tweede moet het initiatief bijdragen aan de realisatie van de ambities van dit strategisch plan.

Per toeristisch project kan er slechts een aanvraag worden ingediend en projecten kunnen niet gefaseerd worden ingediend.

Eisen aan de toeristische projecten

Op basis van dit strategisch plan blijkt dat het project een bovenlokale doelgroep dient te hebben met een focus op Vlaamse bezoekers van buiten de Kempen en Zuid-Nederlandse bezoekers. Het moet voornamelijk gaan om empty nesters (ouders waarvan de kinderen volwassen zijn en uit huis zijn) en gezinnen met schoolgaande kinderen.

Het project dient in samenwerking met minstens een partner te worden ontwikkeld. Bij voorkeur gaat het om een publiek-private samenwerking, maar dit is de facto niet verplicht. Het project mag daarbij niet tot de vaste werking van (een van) de partners behoren en moet een duurzaam karakter hebben, terwijl het de identiteit en het DNA van de Kempen versterkt. Er zal een duidelijk project- en communicatieplan moeten worden opgesteld, waarbij er ook een aantoonbare bijdrage is aan de lokale welvaart en het welzijn van de bezoekers en van de Kempenaars.

In de praktijk komt het er vooral op neer dat het dossier goed moet zijn afgestemd met de regiowerking Kempen, dat ook het dossier mee zal opvolgen. In het subsidiereglement is dit ook zo opgenomen: het projectidee moet in een zo vroeg mogelijk stadium met de regiowerking van TPA Regioteam Kempen zijn afgestemd.

Hoeveel bedraagt de subsidie toeristische projecten van de provincie Antwerpen?

De bedoeling is dat het geld stroomt naar projecten die een meerwaarde zijn voor de Kempen-regio, en dit zowel direct (door de toekenning van een subsidie) als indirect (door de inhoudelijke ondersteuning door het TPA Regioteam Kempen). De indirecte steun gebeurt onder andere door middel van personeelsinzet, advies en marketingcampagnes. De directe steun komt in de vorm van een subsidie.

De subsidie bedraagt 60% van de voorziene kostprijs van het project, waardoor 40% zelf te dragen is. Een aantal kosten worden daarbij niet gesubsidieerd, zoals onderhoudskosten, reiskosten, verblijfskosten, merchandisingkosten en kosten voor het opmaken van marketingplannen. De subsidie is bovendien op twee manieren beperkt:

  • Tot 25.000 euro per project
  • Tot het bedrag waarop 80% van de voorziene kostprijs wordt gesubsidieerd indien er verschillende organisaties of overheden een subsidie toekennen.

Hoe de subsidie toeristische projecten van de provincie Antwerpen aanvragen?

Neem in een zo vroeg mogelijk stadium van het projectidee, dit kan zelfs voor de oproep, contact op met de regiowerking van TPA Regioteam Kempen voor een eerste advies en een afstemming van het idee. Je ontvangt dan een projectideefiche die je dient in te vullen. Hiermee informeer je over de grote lijnen van het projectidee. Deze fiche dien je opnieuw in bij het TPA Regioteam Kempen voor een eerste aftoetsing.

De regiowerker zal vervolgens het subsidie-aanvraagformulier bezorgen. Met behulp van dit formulier omschrijf je je project uitgebreider. Je neemt bijvoorbeeld ook een projectbegroting en een communicatieplan op. Het ingevulde subsidie-aanvraagformulier dien je opnieuw in bij de regiowerker waarmee je eerder al contact had.