De subsidie voor internationale maatwerkprojecten maakt een uitzondering voor prospectiereizen buiten de EER, die niet voor deze subsidie in aanmerking komen. Dit komt omdat dergelijke prospectiereizen buiten de EER zelf al in aanmerking komen voor een eigen subsidie van de FIT (Flanders Investment & Trade). De subsidie voor prospectiereizen buiten de EER is er zowel voor individuele prospectiereizen als voor groepszakenreizen, reizen in het kader van groepsstanden en investeringsreizen die niet in een delokalisatie resulteren. Het is namelijk niet de bedoeling om bedrijven te subsidiëren die weg willen trekken uit Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie voor prospectiereizen buiten de EER?

De subsidie voor prospectiereizen buiten de EER is er voor ondernemingen die in het Vlaamse Gewest hun exploitatiezetel hebben en die aan de kmo-definitie voldoen. Dit wil zeggen dat ze minder dan 250 mensen tewerkstellen en dat ze ofwel een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro hebben ofwel een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. Een aantal aanvragers zijn echter expliciet uitgesloten en kunnen geen beroep doen op de subsidie voor internationale maatwerkprojecten:

  • Ondernemingen die niet in orde zijn met de sociale wetgeving
  • Ondernemingen die niet in orde zijn met de fiscale wetgeving
  • Aanvragers zonder een ondernemingsnummer, met uitzondering van de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland
  • Ondernemingen die eerdere verbintenissen tegenover de FIT niet naleefden

Voorwaarden voor de subsidie voor prospectiereizen buiten de EER

De subsidie voor prospectiereizen buiten de EER is een subsidie voor de reis- en verblijfskosten met betrekking tot individuele prospectiereizen, de deelname aan groepszakenreizen en reizen in het kader van groepsstanden. Ook reizen voor investeringen in het buitenland komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze geen delokalisatie tot gevolg hebben. Aankoopreizen zijn dan weer uitgesloten.

Verder gelden er een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie voor prospectiereizen buiten de EER:

  • Het moet gaan om een prospectiereis naar een land buiten de EER (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Sinds de Brexit komen ook prospectiereizen naar het Verenigd Koninkrijk in aanmerking
  • Het moet gaan om een initiatief op een nieuwe markt waar de onderneming geen of slechts een beperkte afzet heeft
  • De prospectiereis moet een meerwaarde hebben voor het economische bedrijfsleven in Vlaanderen (bv. door meer arbeidsplaatsen te creëren)
  • Behalve bij groepszakenreizen of bij FIT-beurzen moet er contact worden opgenomen met het FIT-kantoor dat voor het geprospecteerde land verantwoordelijk is

Bedrag van de subsidie voor prospectiereizen buiten de EER

Het steunpercentage bedraagt standaard 50% van de reis- en de verblijfkosten. Kmo’s die sinds 1 september 2005 minder dan vier goedgekeurde subsidieaanvragen bij de FIT hebben ingediend, ontvangen echter 75% van de reis- en verblijfkosten.

Deze reis- en verblijfkosten worden forfaitair bepaald op basis van het land waarin men prospecteert en het aantal nachten dat men er verblijft. Voor een prospectiereis naar Canada rekent men bijvoorbeeld op 800 euro reiskosten en 220 euro verblijfkosten per overnachting, terwijl dit in het geval van Wallis en Futuna om respectievelijk 1.600 en 180 euro gaat.

Bij een prospectiereis naar meerdere landen worden de forfaitaire bedragen voor de reiskosten per land met 40% verminderd, ongeacht de ligging van de landen ten opzichte van elkaar. Daarnaast is het verplicht om bewijsstukken voor logieskosten voor te leggen, want anders worden de forfaitaire bedragen voor de verblijfskosten met 60% verminderd. Aan de subsidie is een ondergrens van 500 euro gekoppeld.