De Tax Shelter COVID-19 is een belastingvermindering voor particulieren, in het leven geroepen om de financiële gevolgen van de coronapandemie te beperken. Het moet particulieren aanmoedigen om bij te dragen aan de kapitaalverhoging van kleine vennootschappen die het moeilijk hebben. Omdat het zich richt op vennootschappen die in moeilijkheden kwamen door de gevolgen van de coronapandemie is het toepassingsgebied van deze belastingvermindering beperkt tot de periode tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020.

Bedrag en toepassingsgebied

De belastingvermindering is er voor particulieren die rechtstreeks nieuwe aandelen, naar aanleiding van een kapitaalverhoging, verwerven van kleine vennootschappen waarvan de omzet in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 met minstens 30% is gedaald ten opzichte van de omzet in de periode tussen 14 maart 2019 en 30 april 2019.

De belastingvermindering bedraagt 20%, maar enkel betalingen tot een maximum van 100.000 euro komen in aanmerking.

Wanneer een particulier de belastingvermindering niet of niet geheel kan genieten wegens een gebrek aan belastbaar inkomen, is de belastingvermindering overdraagbaar gedurende de drie volgende belastbare tijdperken.

Begunstigde van de belastingvermindering

In de eerste plaats moet het gaan om een particulier die aan de personenbelasting is onderworpen. Het kan hierbij ook gaan om een niet-rijksinwoner die is geregulariseerd en aan de personenbelasting is onderworpen.

Voorts komen alle betalingen voor de genoemde aandelen in aanmerking en dit voor een maximum van 100.000 euro. De belastingvermindering bedraagt met andere woorden maximaal 20.000 euro.

Daarnaast mag men maximaal 30% van de aandelen verwerven in de vennootschap. Wanneer er echter meer dan 30% van de aandelen wordt verworven, wordt de belastingvermindering beperkt tot de drempel van die 30%.

Eisen ten aanzien van de uitgevende vennootschap

De vennootschap die de kapitaalverhoging uitvoert, dient een kleine vennootschap te zijn. Om na te gaan of een vennootschap een kleine vennootschap is, mag bij het laatst afgesloten boekjaar maximaal een van de volgende criteria zijn overschreden:

  • Het personeelsbestand heeft een jaargemiddelde van 50 FTE’s
  • De jaaromzet (excl. btw) mag maximaal 9 miljoen euro bedragen
  • Het balanstotaal mag maximaal 4,5 miljoen euro bedragen

Hierbij moet echter ook naar de vorige boekjaren worden gekeken. Het is immers zo dat wanneer meer dan een van deze criteria wordt overschreden of niet meer wordt overschreden, dit pas gevolgen heeft wanneer dit in twee opeenvolgende boekjaren het geval is.

Zoals eerder gezegd moet de kleine vennootschap ook effectief omzetverlies hebben geleden in de genoemde periode. Er hoeft daarbij niet te worden aangetoond dat het verlies ook het gevolg is van de coronapandemie. Men neemt aan dat zo’n sterk en plotseling verlies er wel het gevolg van moet zijn.

Voorwaarden t.a.v. de uitgegeven aandelen

Het moet in ieder geval gaan om nieuwe aandelen die worden uitgegeven in het kader van een kapitaalverhoging in de periode tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020. Deze aandelen moeten op naam zijn uitgegeven en in het aandelenregister zijn ingeschreven. De aandelen moeten ook in geld zijn betaald (een betaling in natura is niet toegestaan).

Aanvullende voorwaarden voor de Tax Shelter COVID-19

Daarnaast zijn er nog heel wat andere aanvullende voorwaarden van toepassing. Zo mag onder andere de vennootschap niet beursgenoteerd zijn, mag het maximaal 250.000 euro aan fiscaal aangemoedigde inbrengen hebben ontvangen en mag de vennootschap geen vastgoedvennootschap zijn. Meer informatie over deze (lange) lijst met aanvullende voorwaarden is te verkrijgen via de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.