De Tax Shelter is een speciale belastingvermindering voor (i) particulieren die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een crowdfundingplatform) aandelen verwerven van een startende vennootschap, (ii) particulieren die aandelen verwerven van een groeibedrijf of (iii) vennootschappen die investeren in audiovisuele werken of podiumkunsten. Binnenkort worden daar ook de in de gamingindustrie investerende vennootschappen aan toegevoegd.

De Tax Shelter voor startende ondernemingen: tot 45% belastingvermindering

De Tax Shelter voor startende ondernemingen kan door alle particulieren worden genoten, zelfs indien het gaat om werknemers of familieleden van de oprichters. Er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien. Zo kunnen de bedrijfsleiders niet van de Tax Shelter voor startende ondernemingen genieten.

Het te investeren bedrag is beperkt tot €100.000,- per jaar en dit voor de optelsom van de geïnvesteerde bedragen in de Tax Shelter voor startende ondernemingen en in de Tax Shelter voor scale-ups. Bovendien is het beperkt tot de verwerving van 30% van de aandelen van de vennootschap.

Wat zijn startende ondernemingen?

Het moet gaan om een investering bij de oprichting van een kleine vennootschap of bij een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan. Er gelden bovendien nog een aantal extra vereisten. Zo mag de vennootschap geen beleggings- of financieringsvennootschap zijn en mag de vennootschap niet beursgenoteerd zijn.

Ook ten aanzien van de uitgegeven aandelen zijn er een aantal criteria opgelegd. Het moet verplicht gaan om aandelen op naam die in geld betaald zijn. Een inbreng in natura kan dus nooit recht geven op het voordeel van de Tax Shelter voor startende ondernemingen. De aandelen moeten ook volstort zijn.

Wat is de belastingvermindering?

De belastingvermindering in de personenbelasting bedraagt 30% (kleine vennootschap) of 45% (microvennootschap) van het geïnvesteerd bedrag, zonder dat het totaal van alle aandelenparticipaties (Tax Shelter startende ondernemingen + Tax Shelter scale-ups) het bedrag van €100.000,- mag overschrijden en beperkt tot een aandelenparticipatie van 30% per vennootschap. De belastingvermindering is niet overdraagbaar of terugbetaalbaar.

De Tax Shelter voor scale-ups: tot 25% belastingvermindering

Een gelijkaardig systeem bestaat ook voor groeibedrijven. Hier gaat het om kleine vennootschappen die al langer dan vier jaar werden opgericht en die maximaal 10 jaar oud zijn. Bovendien moeten zij over minimaal 10 FTE’s beschikken en moeten zij een groei gerealiseerd hebben van minimum 10% per jaar. Die groei kan zich uiten in omzet, maar ook in werkgelegenheid.

De kleine vennootschap kan via de Tax Shelter voor scale-ups tot €500.000,- ophalen, te verminderen met eventueel opgehaalde gelden via de Tax Shelter voor startende ondernemingen. Particuliere investeerders kunnen maximaal €100.000,- inbrengen per jaar en dit te verdelen onder de Tax Shelter voor startende ondernemingen en de Tax Shelter voor scale-ups. Tot slot is het ook hier beperkt tot de verwerving van 30% van de aandelen en gelden dezelfde uitsluitingen als bij de Tax Shelter voor startende ondernemingen.

Wat zijn scale-ups?

De vennootschap waarin wordt geïnvesteerd moet niet alleen een kleine vennootschap zijn, maar bovendien ook een groeibedrijf. Het zal dus steeds gaan om een kapitaalverhoging en dit tijdens het vijfde tot en met het tiende jaar na de oprichting. Hiernaast moet de vennootschap:

  • Minimaal 10 FTE’s tewerkstellen (arbeidsovereenkomsten) en dit gedurende de 12 maanden na de volstorting van de aandelen;
  • Over de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting moet er een jaarlijkse groei bestaan hebben van 10% van de jaaromzet per aanslagjaar en/of het aantal FTE’s krachtens arbeidsovereenkomsten;
  • Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond (bv. verbod voor thesaurievennootschappen).

Wat is de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 25% van het geïnvesteerde bedrag. Indien er beroep wordt gedaan op een financieringsvehikel of een erkend crowdfundingplatform, worden eventuele vergoedingen of kosten van het geïnvesteerd bedrag in mindering gebracht.

Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten: 356% belastingvermindering

De Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten kent een andere doelgroep, namelijk de Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België gevestigd zijn. Het gaat wel om een heel specifieke investering, namelijk deze in Europese audiovisuele werken of podiumkunsten

Voor welke investeringen?

Het kan zowel gaan om een investering in audiovisuele werken als in podiumkunsten:

  Tax Shelter audiovisuele werken Tax Shelter podiumkunsten
Voor welke werken: –          De fictiefilm ongeacht de duurtijd;

–          De documentaire;

–          De animatiefilm;

–          De kortfilm voor bioscopen;

–          Een lange fictiefilm voor televisie, eventueel uitgezonden in afleveringen;

–          Series voor televisie (ook animatie- en kinderreeksen);

–          Documentaires voor televisie;

–          Een kinder- of jeugdreeks.

–          Theaterwerken;

–          Circus;

–          Straattheater;

–          Opera;

–          Klassieke muziek;

–          Dans;

–          Muziektheater (incl. musical en ballet);

–          Totaalspektakel.

Zijn uitgesloten: Televisieomroep of verbonden met een televisieomroep. Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), tenzij ze voor dat aanslagjaar aan de vennootschapsbelasting willen onderworpen zijn.

De audiovisuele werken en podiumkunsten moeten wel erkend zijn door de bevoegde gemeenschapsdiensten. Meer informatie daarover vind je via de website Cultuur van de Vlaamse Overheid.

Wat is de belastingvermindering?

In eerste instantie ontvangt de investerende vennootschap een belastingvrijstelling van 356% in de vennootschapsbelasting (aj 2020, vanaf aj 2021: 421%). Echter zal dit later beperkt worden tot 150% van de verwachte fiscale waarde van het attest (70% van de productie- en exploitatiekosten en bestaande uit maximaal 10/9de van de in België gedane uitgaven).

De Tax Shelter voor de gamingindustrie: tot 356% belastingvermindering

Recent heeft men ook een gelijkaardige Tax Shelter opgericht voor de gamingindustrie. Op het moment van schrijven is dit nog niet in werking getreden omdat er nog wordt gewacht op de goedkeuring van de Europese Commissie en op een overeenkomst tussen de verschillende gemeenschappen en de federale overheid. In afwachting daarvan is het echter wel mogelijk om de krachtlijnen van de nieuwe Tax Shelter voor de gamingindustrie uit de doeken te doen.

Voor welke investeringen?

Net zoals bij de Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten rekent men ook hier op investerende vennootschappen. Het moet hierbij gaan om een investering in een zogenoemd origineel videospel. Onder een origineel videospel bedoelt men:

  • Het bevatten van voldoende originele elementen (verhaal, gameplay, personages en spelfuncties);
  • Vervolgspellen indien het minstens 50% originele elementen bevat.

Verder gelden er een aantal extra voorwaarden zoals het opstellen van een raamovereenkomst. Deze voorwaarden doen sterk denken aan de voorwaarden die ook nu al gelden voor de Tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten.

Wat is de belastingvermindering?

Ook hier gaat het om een belastingvermindering van 356% (aj 2020, vanaf aj 2021: 421%). De investering wordt echter beperkt tot:

  • 50% van de belastbare gereserveerde winst;
  • Een maximaal geïnvesteerd bedrag van €850.000,- ( 2020, vanaf aj. 2021: €750.000,-).