Om zogenaamde strategische goederen uit te kunnen voeren of in te kunnen voeren, hebben Vlaamse ondernemingen een vergunning nodig. Deze vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen is aan te vragen bij de dienst Controle Strategische Goederen. De douane kan de goederen blokkeren als het meent dat een bijkomstig advies van deze dienst nodig is.

Wat zijn strategische goederen?

Onder strategische goederen begrijpt men drie soorten goederen. Het gaat in de eerste plaats om vuurwapens, onderdelen en munitie. Daarnaast gaat het om militair materiaal en de daaraan verbonden technologie. Ten slotte zijn er zogeheten dual-usegoederen.

Vuurwapens, onderdelen en munitie

De vergunning is nodig voor eenieder die vuurwapens, onderdelen en munitie wil aankopen in het buitenland of wil verkopen aan het buitenland. Daarvoor moet een aanvraag worden ingediend bij de Dienst Controle Strategische goederen. Dit geldt ook voor antieke wapens.

Militair materieel en de daaraan verbonden technologie

Voor alles met betrekking tot militair materieel en de daaraan verbonden technologie is eveneens een vergunning nodig die aan te vragen is bij de Dienst Controle Strategische Goederen. De uitvoer naar landen die onder een EU- of een VN-embargo vallen, is niet toegestaan. Wie optreedt als tussenhandelaar in de transactie van dergelijk materieel heeft een vergunning nodig die aan te vragen is bij de FOD Justitie.

Dual-usegoederen

Onder dual-usegoederen verstaat men goederen die zowel een civiele bestemming als een militaire bestemming kunnen hebben. Het gaat vaak om materialen die op zich onschuldige toepassingen hebben, maar die in de verkeerde handen vernietigende gevolgen kunnen hebben. Een voorbeeld hiervan is zwaar water. Zwaar water wordt bijvoorbeeld gebruikt om snelle neutronen af te remmen in bepaalde soorten kernreactoren en in onderzoekslaboratoria om bijvoorbeeld neutrino’s te detecteren. Zwaar water kan echter ook als moderator worden gebruikt bij de productie van een atoombom.

De controle op de handel van dergelijke goederen wordt op Europees niveau geregeld, namelijk in de zogeheten Dual Use-verordening. Deze verordening bevat de verplichtingen voor wie dergelijke producten wil uitvoeren naar een niet-EU-lidstaat. De verordening bevat ook een lijst met alle goederen die als dual use worden beschouwd. Een vergunning is aan te vragen bij de Dienst Controle Strategische Goederen. Het is verboden om deze goederen uit te voeren naar landen waartegen een EU- of een VN-embargo is vervaardigd en de uitvoer van dergelijke goederen naar Noord-Korea en Iran is aan strenge regels onderhevig.

Aanvragen vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen

De nodige vergunning is aan te vragen bij de Dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse overheid. Op de website van deze dienst zijn aanvraagformulieren te downloaden. Ook is er informatie te vinden over hoe de aanvraag (per aard van het materiaal) moet worden uitgevoerd. Het gaat om een Vlaamse dienst. Voor Brusselse bedrijven is de Directie Externe Betrekkingen bevoegd. In principe zijn de aanvragen dus op gewestelijk niveau te doen. Een uitzondering is er voor de Federale Politie en het Belgische Leger. Deze federale instellingen dienen hun aanvragen op federaal niveau te doen, namelijk bij de Dienst Vergunningen van de FOD Economie.