De landbouwsector is een cruciale sector en staat garant voor de voedselvoorziening in Europa. Daarom ondersteunt het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) de land- en tuinbouwsector op verschillende manieren. Een daarvan is de VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers. Deze steunmaatregel is er voor startende land- en tuinbouwers en wil de generatiewissel vlot laten verlopen. Daarom focust het dan ook op jonge starters.

Wat is de VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers?

De VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers is een financiële steun voor professionele land- en tuinbouwers die voor het eerst een bestaand landbouwbedrijf overnemen en aankopen. De steunomvang is afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat en kan zowel een waarborg als een opstartpremie behelzen.

Voorwaarden voor de VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers

In de eerste plaats moet de overnemer een natuurlijk persoon zijn en nog niet als landbouwer geïdentificeerd zijn. Voor dit laatste kijkt men in de databank van het departement Landbouw en Visserij. De landbouwer moet op het moment van de aanvraag jonger zijn dan 40 jaar en aan een aantal basisvoorwaarden voldoen:

  • Een landbouwdiploma of een bewijs van vakbekwaamheid voorleggen
  • Aangesloten zijn bij een sociale kas voor zelfstandigen
  • Sociaal verzekerd zijn

Het landbouwbedrijf moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn en moet voldoende bedrijfszekerheid bieden. Hiervoor is een brutobedrijfsresultaat van minstens 40.000 euro aan te tonen. Er geldt ook een bovengrens van 600.000 euro. Het landbouwbedrijf moet verder een bewijskrachtige fiscale boekhouding bijhouden die minstens een jaarlijkse inventaris, een balans en een exploitatierekening bevat. Ook een bedrijfseconomische boekhouding en een vennootschapsboekhouding volstaan. Verder moet het landbouwbedrijf de wettelijke normen op het gebied van hygiëne, dierenwelzijn, leefmilieu en ruimtelijke ordening naleven.

Voor de overname dienen alle overnamedocumenten aan het VLIF te worden voorgelegd. Pas nadat het VLIF aangeeft dat de overname in aanmerking komt voor de opstartsteun, mag de overname van start gaan.

Steunomvang bij de VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers

De steun kan in de vorm van een waarborg worden toegekend of in de vorm van een opstartpremie. Deze opstartpremie is afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat per bedrijf en per bedrijfsleider en varieert tussen 40.000 en 70.000 euro. De opstartpremie wordt in vijf gelijke schijven over een periode van hoogstens vijf jaar toegekend.

Steunomvang
Brutobedrijfsresultaat Bedrag opstartpremie
Vanaf € 40.000 per bedrijfsleider Tot € 600.000 per bedrijfsleider € 40.000
Vanaf € 200.000 per bedrijf Tot € 320.000 per bedrijf € 55.000
Vanaf € 320.000 per bedrijf € 70.000
Vanaf € 600.000 per bedrijfsleider € 0

 

Bij een steunaanvraag voor een waarborg zal de kredietinstelling een formulier invullen. Dit formulier is via het e-loket voor Landbouw en Visserij in te dienen. De kredietinstelling zal je hierover informeren.

Aanvragen van de VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers

De VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers is aan te vragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij. Het is de persoon die zich als land- of tuinbouwer wil vestigen die de aanvraag moet indienen. Hierbij is ook een bedrijfsplan van de overname toe te voegen. Er wordt een sjabloon ter beschikking gesteld.

Na het afsluiten van de indienperiode worden alle aangemelde overnames gerangschikt op basis van een doelmatigheidsscore. Hierbij houdt men rekening met de mate waarin de verrichting samengaat met een generatiewissel en het aandeel van de nieuwe landbouwer in het landbouwbedrijf.