Wie zelfstandig wordt, krijgt ongetwijfeld ooit te maken met een bedrijfsrevisor. Zo’n bedrijfsrevisor speelt dan ook een belangrijke rol in het economisch leven, vooral omdat hij als onpartijdige en onafhankelijke partij klaarheid moet scheppen. Het takenpakket verschilt dan ook sterk van dat van de boekhouder of accountant.

Wat is een bedrijfsrevisor?

Een bedrijfsrevisor is een economische deskundige die een aantal onafhankelijke wettelijke taken vervult, maar daarnaast ook optreedt voor bedrijven.

Het neutraal of onafhankelijk karakter van de bedrijfsrevisor staat daarbij centraal en wordt door de wetgever gegarandeerd. Daarom mag een bedrijfsrevisor bijvoorbeeld geen revisorale taken uitvoeren in bedrijven waarin hij zelf een belang heeft en is datzelfde ook verboden voor ministers en staatssecretarissen, uiteraard om belangenvermenging te voorkomen. Om alles in goede banen te leiden, is er zelfs een speciaal College van Toezicht opgericht.

Wettelijke taken van de bedrijfsrevisor

De wettelijke taken van de bedrijfsrevisor hebben vooral betrekking op het, door een neutrale partij, garanderen van de juistheid van economische cijfers. Het gaat dan ook om een vrij divers takenpakket.

Bedrijfsrevisor bij de oprichting van een vennootschap

Bij de oprichting van een vennootschap moet je iets in gemeenschap brengen. Dat kan bijvoorbeeld geld zijn, maar ook arbeid of goederen. In het eerste geval stelt er zich geen probleem en zal er geen bedrijfsrevisor betrokken zijn. Indien het daarentegen gaat om een inbreng in natura is het belangrijk dat de waarde van die goederen door een onpartijdige deskundige wordt vastgesteld.

Betrouwbaarheid van de jaarrekeningen

Ondernemingen moeten jaarlijks een jaarrekening neerleggen. De jaarrekening is een belangrijk instrument voor fiscale diensten, maar ook voor potentiële investeerders en klanten. Daarom voorziet de wetgever een tussenpersoon die moet waken over de betrouwbaarheid van de jaarrekening: de bedrijfsrevisor. De bedrijfsrevisor zal nagaan of de boekhouding correct werd gevoerd en of de jaarrekeningen al dan niet een getrouw beeld geven over de financiële toestand en het vermogen van de vennootschap.

Didactische rol ten aanzien van werknemersafgevaardigden

Werknemersafgevaardigden zijn nog geen economen. Voor hen is het dus niet eenvoudig om de organisatie economisch door te lichten, terwijl dat anderzijds wel onontbeerlijk is. Daar zal de bedrijfsrevisor hen inlichten en op een begrijpbare manier uitleg geven bij de economische situatie. Belangrijk daarbij is opnieuw de onpartijdigheid van de bedrijfsrevisor. Zo mag de bedrijfsrevisor nooit aangeven dat het beheer van een vennootschap de verkeerde richting uitgaat, maar moet hij wel voldoende inlichtingen verschaffen opdat de werknemersafgevaardigden zelf tot die conclusie kunnen komen. Enkel ten opzichte van de ondernemingsraad mag de bedrijfsrevisor wel inlichtingen verschaffen over de nalatigheid van het ondernemingshoofd om passende maatregelen te treffen, zonder daar verdere conclusies aan vast te hangen.

Bedrijfsrevisor als gerechtsdeskundige

Ook rechters kunnen soms een beroep doen op de onpartijdigheid van een bedrijfsrevisor, voornamelijk om inzicht te krijgen in de boeken van de partij(en). Zo kan een bedrijfsrevisor de rechter bijstaan bij het nagaan of de oprichtersaansprakelijkheid van een gefailleerde in het gedrang komt.

De bedrijfsrevisor op contractuele basis

Eveneens kan de bedrijfsrevisor worden ingeschakeld om een onafhankelijk oordeel te vellen. Denk daarbij aan een overnemende vennootschap die de bedrijfsrevisor vraagt om een grondig onderzoek te doen naar de jaarrekeningen en daar neutrale (economische) conclusies aan vast te knopen. De bedrijfsrevisor zal daarbij ook verder gaan dan een financieel onderzoek en ook oog hebben voor de fiscale, juridische en sociale aspecten. Ten slotte schakel je de bedrijfsrevisor ook in voor waardebepalingen, bijvoorbeeld in het kader van minnelijke geschillenregelingen.