Wat is een ivzw?

De ivzw is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Net zoals een vzw streeft het een niet-winstgevend doel na, maar dan in een internationale context. Op diverse punten vertoont de ivzw dan ook gelijkenissen met de gewone vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Echter zijn er ook een aantal belangrijke afwijkingen.

Kenmerken van de ivzw

De ivzw is een vzw die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreeft. In de statuten zal dit doel van internationaal nut, net zoals de bijhorende activiteiten, beschreven staan. In de statuten moet men ook de grondbeginselen van de organisatie opnemen. Deze statuten moeten via een authentieke akte worden opgesteld. Voor het oprichten van een ivzw zal je dan ook altijd via de notaris moeten passeren. Zijn rechtspersoonlijkheid verkrijgt de ivzw bij Koninklijk Besluit. De ivzw is een Belgische vennootschapsvorm en de zetel moet dan ook in België gevestigd zijn.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn van de ivzw. Echter mogen rechtspersonen die lid zijn van de ivzw er geen enkel materiaal voordeel van ontvangen. Omdat de ivzw een samenwerkingsverband is, moeten er minimaal twee leden zijn. In de praktijk is het echter aangeraden om de ivzw met minimaal drie personen op te richten. Ook is het belangrijk om de positie van de leden in de statuten te regelen, aangezien de wetgever de ivzw van veel vrijheid en flexibiliteit voorziet. De leden van de ivzw zijn slechts beperkt aansprakelijk. Hun vermogen wordt niet verbonden aan dat van de ivzw. Dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat de ivzw zelf rechtspersoonlijkheid bezit.

De ivzw zal steeds bestaan uit twee organen. In de eerste plaats gaat het om het algemeen leidinggevend orgaan. Daarnaast is er het bestuursorgaan. De bevoegdheden en de werking van de verschillende organen worden in de statuten geregeld.

Net zoals een gewone vzw mag ook een ivzw commerciële activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat zij slechts een bijkomstig karakter hebben. Uiteraard is er wel een winstuitkeringsverbod van toepassing.

Tot slot moet de ivzw een aantal boekhoudkundige verplichtingen naleven. Het feit dat er geen kapitaal werd ingebracht, doet daar geen afbreuk aan.

Een ivzw oprichten

Aan de oprichting van de ivzw is een strikt formalisme verbonden. Zoals wel vaker levert dat het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid op.

De oprichters

Hoewel de wet geen minimaal aantal leden oplegt, houdt het verenigingsbegrip automatisch in dat meerdere leden zich moeten verenigen. Daarom zullen er minimum twee leden moeten zijn. Dit kunnen natuurlijke en/of rechtspersonen zijn.

Vroeger was het zo dat het algemeen leidinggevend orgaan meer leden moest hebben dan het bestuur. Deze verplichting is intussen vervallen: zij kunnen evenveel leden hebben. Echter is dat niet aangeraden omdat je dan een goed bestuur ondergraaft. In de praktijk blijft het dus aangeraden om minimum drie leden te hebben, met een meerderheid in de Algemene Vergadering.

 

Oprichting bij authentieke akte

De ivzw moet opgericht worden bij authentieke akte. Je zal met andere woorden steeds langs de notaris moeten passeren. Dit resulteert in hogere opstartkosten.

Erkenning door de FOD justitie

De FOD Justitie moet de ivzw vervolgens erkennen. Hiervoor moet je een uitgifte van de notariële akte van oprichting (incl. bijlagen), een verzoekschrift tot verlening van rechtspersoonlijkheid gericht aan de minister van Justitie en de lijst van de leden van het bestuursorgaan en de rechtspersonen aan de FOD Justitie bezorgen. In de praktijk zal de notaris het nodige doen.

De FOD Justitie zal vervolgens, na positief ontvangst van alle benodigde stukken, het ontwerp van besluit ter ondertekening aan de Koning voorleggen. Van zodra het koninklijk besluit is genomen, zal het afschrift aan de raadsman of aan de notaris van de ivzw worden verzonden.

Neerlegging op de griffie

De notaris zal, na het ontvangst van het afschrift, het afschrift aan de griffie van de ondernemingsrechtbank bezorgen. Het gaat om de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de ivzw haar zetel heeft. Eveneens zal de notaris de statuten en de akten, het formulier met het oog op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en het betalingswijs van de kosten van die bekendmaking aan de griffie overmaken. Vervolgens volgt de feitelijke publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Registratie in het UBO-register

Ook de uiteindelijke begunstigden van ivzw’s moeten in het UBO-register worden geregistreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om de leden van de raad van bestuur, de stichters en de personen die met het dagelijks bestuur belast zijn.

Voordelen van de ivzw

Uiteraard kent een ivzw een aantal belangrijke voordelen. Een daarom neemt men het formalisme er graag even bij.

 • Beschikt over rechtspersoonlijkheid
 • Beperkte aansprakelijkheid leden
 • Veel flexibiliteit en vrijheid bij opstellen statuten
 • Fiscaal gunstig
 • Mogelijkheid tot vereenvoudigde boekhouding
 • Mag (beperkt) commerciële activiteiten uitvoeren.

Nadelen van de ivzw

Dat de nadelen van de ivzw vooral te maken hebben met het administratief en juridisch formalisme, mag intussen wel duidelijk zijn. Toch zijn er nog een aantal andere potentiële nadelen waar je rekening mee moet houden.

 • Meer formalisme dan bij de oprichting van een feitelijke vereniging
 • Hogere oprichtingskosten
 • Niet alleen op te richten
 • Geen mogelijkheid tot winstuitkering.

De Ivzw en haar boekhoudkundige verplichtingen

De boekhoudkundige verplichtingen die op de ivzw rusten, zijn afhankelijk van de kwalificatie ervan. Zo kan het gaan om een kleine ivzw, een grote ivzw of een micro ivzw.

Boekhouding micro ivzw

We spreken van een micro ivzw indien, gedurende 2 achtereenvolgende boekjaren, niet meer dan 1 van de volgende criteria wordt overschreden:

 • Het jaargemiddelde van het aantal werknemers is max 10 VTE’s
 • De jaaromzet excl. btw bedraagt maximaal €700.000,-
 • Het balanstotaal bedraagt maximaal €350.000,-

Voor een micro ivzw volstaat een enkelvoudige boekhouding. Echter kan je wel opteren voor een dubbele boekhouding. Indien je deze keuze maakt, ben je wel verplicht om dit minimaal 3 jaar vol te houden. De opmaak van de jaarrekening kan gebeuren volgens een microschema.

Boekhouding kleine ivzw

We spreken van een kleine ivzw indien, gedurende 2 achtereenvolgende boekjaren, niet meer dan 1 van de volgende criteria wordt overschreden:

 • Het jaargemiddelde van het aantal werknemers is max 50 VTE’s
 • De jaaromzet excl. btw bedraagt maximaal €9.000.000,-
 • Het balanstotaal bedraagt maximaal €4.500.000,-

Voor een kleine ivzw volstaat een enkelvoudige boekhouding. Echter kan je wel opteren voor een dubbele boekhouding. Indien je daarvoor kiest, ben je wel verplicht om dit minimaal 3 jaar vol te houden. De opmaak van de jaarrekening kan gebeuren volgens een verkort schema.

Boekhouding grote ivzw

Indien meer dan één van de criteria van de kleine ivzw werd overschreden, spreken we van een grote ivzw. Een grote ivzw is verplicht om een dubbele boekhouding te voeren. Bovendien gelden er ook wat de jaarrekening en de neerlegging ervan betreft, striktere vereisten.

Boekhouding ivzw zelf doen of niet?

De fiscale regelgeving rond ivzw’s, zeker voor de ivzw’s die op de rand van een kleine en een grote ivzw balanceren, is niet eenvoudig. Daarom kiezen de meeste ivzw’s ervoor om een boekhouder in te schakelen. Echter hoeft dat geen verplichting te zijn.

Vooral voor kleine en micro vzw’s is de boekhouding eenvoudig zelf te doen. Wel is het belangrijk dat je dan kiest voor een speciaal boekhoudprogramma voor ivzw’s. Het moet immers mogelijk zijn om eenvoudig over te schakelen van een enkelvoudige naar een dubbele boekhouding. Kies bovendien voor een boekhoudprogramma waar men snel schakelt, want er zitten nog heel wat wijzigingen in de pijplijn.

Vind je niet meteen een geschikt boekhoudprogramma voor ivzw’s? Neem dan een kijkje in ons overzicht met boekhoudprogramma’s. Zo vind je razendsnel een passend boekhoudprogramma.