Tip: niet meer druk maken om ingewikkelde boekingen? Met de bedrijfssoftware van Silvasoft boekt u eenvoudig zelf verkopen en inkopen met automatische btw-aangifte berekening. Silvasoft 30 dagen gratis proberen.

In een eerder artikel had ik het al over de verwerking van een buitenlandse factuur. In zo’n geval kan er immers sprake zijn van een intracommunautaire verwerving. Maar indien je zelf goederen levert aan een buitenlandse klant, kan het dan weer gaan om diens tegenpool: de intracommunautaire levering. Ook dat heeft een aantal gevolgen. Daarom leg ik het een en ander voor jou uit.

Wat is een intracommunautaire levering?

Een intracommunautaire levering is een verkoop van goederen door een btw-plichtige verkoper uit een EU-lidstaat aan een btw-plichtige koper met een geldig btw-nummer uit een andere EU-lidstaat. Hierbij moeten de goederen effectief van de ene lidstaat naar de andere lidstaat worden vervoerd.

Bovenstaande definitie toont aan dat er aan verschillende voorwaarden moet zijn voldaan vooraleer er van een intracommunautaire levering sprake is. Toegepast op een Belgische verkoper gaat het om deze vier onderstaande voorwaarden.

Voorwaarde 1: De Belgische verkoper is btw-plichtig

Het stelsel van de intracommunautaire levering geldt enkel voor Belgische btw-plichtige verkopers. Op particulieren is het met andere woorden niet van toepassing. Het is echter wel van toepassing op zij die onder de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vallen. Hoewel ze een groot deel van de fiscale en administratieve verplichtingen niet moeten naleven, zijn ze immers nog steeds btw-plichtig.

Voorwaarde 2: De buitenlandse koper is btw-plichtig

De buitenlandse koper moet eveneens over een geldig btw-nummer beschikken. Dit btw-nummer moet ook op de factuur zijn weergegeven. Indien de buitenlandse koper een particulier is, is er met andere woorden geen sprake van een intracommunautaire levering. De correctheid van het buitenlands btw-nummer kan worden nagegaan door middel van de online VIES-toepassing van de Europese Commissie.

Voorwaarde 3: De buitenlandse koper situeert zich in een andere EU-lidstaat

Het regime van de intracommunautaire levering is enkel van toepassing indien de koper met een geldig btw-nummer zich in een andere EU-lidstaat bevindt. In principe geldt het regime van de intracommunautaire levering voor de landen die tot de Europese Unie behoren.

Tot daar de theorie, want er zijn uiteraard talloze uitzonderingen voorzien waarbij er toch geen sprake is van een EU-lidstaat. Deze uitzonderingen hebben vooral betrekking op de overzeese gebieden als Aruba en Sint Eustatius. Daarnaast gelden er ook enkele bijzondere uitzonderingen voor continentale regio’s, zoals de Griekse berg Athos die onder het bestuur staat van de Autonome Monastieke Staat van de Heilige Berg.

Anderzijds is het regime dan weer wel van toepassing op sommige niet-EU-lidstaten. Monaco is daar een voorbeeld van. En wat het eiland Man betreft is het zelfs nog ingewikkelder. Het eiland Man is immers geen EU-lidstaat en behoort niet tot het Verenigd-Koninkrijk. Het nam dan ook geen deel aan het Brexitreferendum, maar is anderzijds niet geheel vrij om zijn eigen relatie met de EU te bepalen. Op dit moment is het stelsel van de intracommunautaire levering op het eiland van toepassing, maar het is nog onduidelijk of en hoe de Brexit deze situatie zal wijzigen.

Voorwaarde 4: De goederen moeten België effectief verlaten

Ten slotte moeten de verkochte goederen ook effectief naar een andere EU-lidstaat worden vervoerd. Goederen die er bijvoorbeeld in een kluis blijven liggen en nooit worden getransporteerd, vallen niet onder de regeling van de intracommunautaire levering. Het is belangrijk dat het bewijs van het transport kan worden geleverd, zeker indien het de koper is die de goederen ophaalt.

Intracommunautaire levering en btw-vrijstelling

Het stelsel van de intracommunautaire levering heeft vooral gevolgen voor de btw-administratie. Er wordt immers geen btw geheven. Op jouw factuur zal met andere woorden geen btw-percentage terug te vinden zijn. De koper moet de btw wel in het eigen EU-land aangeven en betalen. In de praktijk gaat het wel om een nuloperatie, omdat de btw ook meteen weer in mindering kan worden gebracht.

Opdat de factuur van btw zou zijn vrijgesteld, moet er wel aan bovenstaande voorwaarden zijn voldaan. Indien de buitenlandse koper bijvoorbeeld een foutief btw-nummer gaf, is er wel gewoon btw verschuldigd. Daarnaast moet de Belgische verkoper ook een specifieke vermelding op zijn factuur opnemen, namelijk: “Intracommunautaire levering, vrijgesteld van btw. Art. 39bis, 1° W.btw.” Ook de andere verplichte factuurvermeldingen moeten uiteraard op de factuur terug te vinden zijn.

Btw-vrijstelling ten onrechte toegepast?

Bij een fiscale controle kan uiteindelijk blijken dat de btw-vrijstelling onrechtmatig werd toegepast, bijvoorbeeld omdat er geen vervoersdocumenten aan de btw-controleur kunnen worden voorgelegd. In dat geval was er toch btw verschuldigd. Omdat het de Belgische verkoper is die onrechtmatig de btw-vrijstelling toepaste, wordt hij nu ook de schuldenaar van de Belgische btw. Daarnaast zal de fiscus een boete innen en een en ander verhogen met interesten.

Hoe een intracommunautaire levering boeken?

Indien je als Belgische verkoper een intracommunautaire levering doet, is het vrij eenvoudig en moet je gewoon de verkoop boeken. Je hoeft dan geen btw door te storten. In de btw-aangifte moet wel worden opgenomen dat het gaat om diensten waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de medecontractant. Dit doe je in rooster 44.

Gaat het daarentegen om een intracommunautaire verwerving? Dan dien je wel nog zelf de btw-aangifte te doen. Hiervoor neem je de verschuldigde btw op in rooster 55. De aftrekbare btw neem je op in rooster 59. In principe gaat het om een nuloperatie, tenzij het gekochte goed deels privé wordt gebruikt. Dan is de btw immers enkel aftrekbaar in functie van het zakelijk gebruik ervan.

Opgave van de intracommunautaire handelingen

Indien je goederen levert aan een btw-plichtige verkoper in een andere EU-lidstaat, moet je geen btw innen. Wel moet je de gegevens van de klant doorgeven. Dit doe je door middel van de opgave van de intracommunautaire handelingen. Hierin neem je het btw-identificatienummer, het bedrag van de uitgevoerde handelingen en de code van de categorie van de handelingen (L, T of S) op.

De intracommunautaire opgave moet maandelijks of per kwartaal worden ingediend, conform de indiening van de btw-aangifte. Het indienen van de intracommunautaire opgave verloopt eveneens via de digitale toepassing Intervat. Dien je de intracommunautaire opgave niet tijdig in? Dan loop je tegen een btw-boete aan. Deze btw-boete kan echter worden kwijtgescholden.