Een kasplan maakt deel uit van het ondernemingsplan en nog specifieker van het financieel plan. Terwijl het financieel plan een inschatting maakt van de financiële haalbaarheid van het project, focust het kasplan op de kasstromen. Het biedt een overzicht van de te verwachten ingaande en uitgaande sommen gedurende een bepaalde periode. Het gaat daarbij om de kasstromen in de brede zin van het woord, met inbegrip van bijvoorbeeld de bankrekeningen en het geld in de kassa.

Wat is een kasplan?

Bij een kasplan maakt men een inschatting van de toekomstige toestand van de kasgelden in de onderneming. Bij de meeste ondernemingen komt dit overeen met de stand van de bankrekening. Meestal vertrekt men van een inschatting per maand. Per maand worden dus de inkomende en de uitgaande, verwachte bedragen gezet. Hierdoor is het meteen duidelijk of er kasoverschotten zijn of kastekorten.

Opstellen van een kasplan

Het opstellen van een kasplan doe je door enerzijds de uitgaande kasstromen in kaart te brengen. Daarvoor dien je zicht te hebben op de overheadkosten (vaste kosten) die per maand, trimester of jaar te betalen zijn. Ook de variabele kosten dienen in kaart te worden gebracht. Deze variabele kosten zijn afhankelijk van de productie. Op basis van de prognoses in het financieel plan kan er een inschatting worden gemaakt van deze variabele kosten. Ook investeringen tellen natuurlijk mee. Deze worden vaak afgeschreven, maar wel in een keer betaald.

Daartegenover staan dan weer de inkomsten. Het gaat dan niet alleen om gefactureerde bedragen, waaraan telkens een betaaltermijn kleeft, maar bijvoorbeeld ook om subsidies. Om een kasplan op te stellen, is het nodig om te weten wanneer dergelijke subsidies worden uitbetaald. Ook met financiering moet natuurlijk rekening worden gehouden, net als met de terugbetalingsmomenten van de aangewende financiering.

Bij het opstellen van een kasplan houd je bovendien rekening met de btw. Als je eerst de btw ontvangt en pas later de btw moet doorstorten, heb je eigenlijk een heel voordelige financieringsvorm te pakken. Het kan echter ook omgekeerd: je moet de btw eerst doorstorten en ontvangt het pas later van de klanten. Dit heeft met andere woorden invloed op het kasplan.

Oplossingen voor geconstateerde kastekorten

Hoewel een financieel plan kan aantonen dat het project financieel haalbaar is, kan er tussendoor toch sprake zijn van kastekorten. Dat is met name het geval als er veel vooraf moet worden gefinancierd of als er veel investeringen te doen zijn. Als een kasplan aantoont dat er kastekorten te vrezen zijn, wil dat dus niet zeggen dat het financieel plan in de prullenmand moet. Integendeel, het toont enkel aan dat er sprake is van een financieringsbehoefte en dat het financieel plan moet worden bijgestuurd. Er zijn dan verschillende financieringsvormen mogelijk:

 • Startlening
 • Microkrediet
 • Winwinlening
 • Crowdfunding
 • Investeringskrediet
 • Leasing
 • Hypothecair krediet
 • Kaskrediet
 • Vaste voorschotten
 • Overbruggingskrediet
 • Enzovoort

Dergelijke kredietvormen kunnen kastekorten voorkomen en kunnen een goede oplossing zijn voor de problemen die door het kasplan worden aangetoond. In de meeste gevallen zullen dergelijke kredietvormen in kosten resulteren. Dat wil zeggen dat het financieel plan en het kasplan een update moeten krijgen. Met de juiste kredietvormen die qua betaaltermijnen zijn afgestemd op het financieel plan en het kasplan zijn dergelijke kastekorten te voorkomen.

Een andere oplossing om kastekorten te voorkomen, is door een grotere inbreng te doen en meer contant geld in te brengen bij de oprichting van de onderneming. In dat geval kan het eigen kapitaal worden aangewend om de kastekorten af te wenden.