De fiscale regelgeving laat vaak ruimte open voor interpretatie. Die situatie is lang niet altijd wenselijk. Daarom is het mogelijk om voorafgaand met de fiscus in contact te treden en duidelijkheid te krijgen over hoe de fiscale regelgeving zal worden toegepast. Hiervoor wordt er een ruling opgesteld.

Wat is een ruling?

Een ruling wordt ook wel eens een voorafgaande beslissing genoemd. Het is een oplossing voor wanneer de toepassing van bepaalde belastingwetten onduidelijk is. De FOD Financiën bepaalt dan hoe de belastingwetten op een specifieke situatie, die nog geen fiscale uitwerking heeft gehad, zullen worden toegepast. Het biedt met andere woorden rechtszekerheid, want de diensten van de FOD Financiën moeten de bepalingen uit de ruling respecteren. Een ruling heeft steeds een bepaalde geldigheidsduur van in principe vijf jaar. Anderen die geen partij zijn bij de ruling kunnen er zich niet zomaar op beroepen, maar in de praktijk worden de bepalingen uit de ruling ook toegepast bij soortgelijke situaties.

Rulings kunnen worden aangevraagd voor zowel de directe belastingen (bv. vennootschapsbelasting en personenbelasting) als voor de btw, de registratierechten, de successierechten en de accijnzen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een ruling aanvragen. De meeste rulings worden aangevraagd voor:

  • De kosten eigen aan de werkgever;
  • De fiscale gevolgen van herstructureringen;
  • Auteursrechten;
  • Roerende inkomsten;
  • Btw

Praktijkvoorbeeld van een ruling

Via het autodeelplatform CarAmigo kunnen gebruikers auto’s huren of verhuren. Voor de gebruikers is het belangrijk om te weten hoe die inkomsten zullen worden belast, omdat ze natuurlijk niet zomaar als een zelfstandige huurder willen worden beschouwd. Maar ook voor CarAmigo is het belangrijk om te weten of ze al dan niet roerende voorheffing moet inhouden. Daarom sloot CarAmigo een ruling met de fiscus. De ruling bepaalde dat de huurinkomsten tot een bepaalde grens als roerend inkomen zouden worden behandeld, waarop 25% roerende voorheffing werd ingehouden. De fiscus koppelde hieraan nog een aantal voorwaarden. Zo mocht er maximaal één auto verhuurd worden en dit gedurende hoogstens 60 dagen per jaar. Verhuurders die zich aan die beperking houden, hoeven dus geen discussies met de fiscus te vrezen.

Een ruling aanvragen

Afhankelijk van de instantie die de belasting heft, moet de ruling bij de federale of bij de gewestelijke dienst worden aangevraagd. De procedure is vrij gelijklopend.

Aanvragen van een federale fiscale ruling

Omdat een ruling vaak wordt aangevraagd in complexe materie, wordt aangeraden om eerst en vooral een prefilingaanvraag in te dienen. Bij een federale ruling is dat niet verplicht, maar zo beschik je over een goede voorbereiding op de uiteindelijke rulingaanvraag. Hiervoor stuur je een brief naar de bevoegde instantie (Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken). Vermeld duidelijk dat het om een prefilingaanvraag gaat. Je zal vervolgens worden uitgenodigd voor een prefilingmeeting. Tijdens deze meeting wordt al snel duidelijk of het al dan niet interessant is om een rulingaanvraag in te dienen.

Een rulingaanvraag dien je vervolgens in bij dezelfde instantie. Het zal ook hetzelfde team zijn dat de rulingaanvraag behandelt. De rulingaanvraag moet volledig zijn en moet volgende gegevens bevatten:

  • De identiteit van de betrokken partijen
  • Een beschrijving van de activiteiten
  • Een beschrijving van de geplande verrichtingen
  • Een verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de geplande verrichtingen
  • Een motivatie waarbij wordt aangegeven hoe jij meent dat deze wettelijke en reglementaire bepalingen moeten worden toegepast

Opdat een rulingaanvraag ontvankelijk zou zijn, moet het steeds slaan op een specifiek project. Het project moet daarbij ook mogelijk zijn en je moet over de nodige fondsen beschikken om de geplande verrichtingen ook effectief te stellen. Louter theoretische vragen worden niet behandeld.

Aanvraag van een Vlaamse ruling

Bij een Vlaamse rulingaanvraag is een prefilingfase verplicht. Verder verloopt het vrijwel identiek, behalve dan dat je de aanvraag moet richten tot de Vlaamse Belastingdienst. In de praktijk is het echter vaak zo dat de materie zowel onder de Vlaamse als federale bevoegdheid valt. Bij dergelijke gemengde dossiers zal de Vlaamse Belastingdienst een bindend advies overmaken aan de federale overheidsdienst, die op basis daarvan de beslissing neemt en bezorgt.

Je merkt dat het aanvragen van een ruling geen eenvoudige materie is en dat je hiervoor over fiscale en juridische kennis moet beschikken. Daarom is het aangeraden om je steeds bij te laten staan door een fiscaal expert.