Wie kinderen ten laste heeft geniet van een hogere belastingvrije som en moet met andere woorden minder belastingen betalen. Dat voordeel loopt op naarmate je meer kinderen hebt. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze belastingvrije som verhoogd voor kinderen ten laste die jonger zijn dan drie jaar. Omdat deze speciale verhoging de vorm aanneemt van een terugbetaalbaar belastingkrediet geniet iedereen met jonge kinderen dit voordeel, ook wanneer ze geen of vrijgestelde inkomsten ontvangen (bv. een leefloon). Omdat dit belastingkrediet niet cumuleerbaar is met de belastingvermindering voor kinderopvang moeten zij echter goed opletten bij het invullen van hun belastingaangifte.

Wat is het belastingkrediet voor kinderen ten laste?

Het belastingkrediet voor kinderen ten laste is een terugbetaalbaar belastingvoordeel voor belastingplichtigen met kinderen jonger dan drie jaar die geen uitgaven voor kinderopvang invullen op hun belastingaangifte. Bij beperkte inkomsten wordt de verhoging omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Hierdoor kunnen ook diegene met beperkte of vrijgestelde inkomsten van het fiscaal voordeel genieten.

Kind jonger dan drie jaar

Om het belastingkrediet te genieten mag het kind nog geen drie jaar zijn. Hiervoor wordt gekeken naar de situatie op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar. Voor inkomstenjaar 2019 mag het kind op 1 januari 2020 nog geen drie jaar oud zijn om het belastingkrediet te genieten.

Enkel voor kinderen ten laste

Er geldt enkel de voorwaarde dat het gaat om kinderen ten laste, jonger dan drie jaar. Het moet met andere woorden niet automatisch gaan om de eigen kinderen, maar het kan ook gaan om geadopteerde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen of andere kinderen die je hoofdzakelijk ten laste hebt.

Opdat een kind ten laste zou zijn voor inkomstenjaar 2019, moet het op 1 januari 2020 daadwerkelijk en op duurzame wijze met je samenwonen en moet je de wil hebben om het kind ten laste te nemen. Wanneer het kind de gezinswoning heeft verlaten voor gezondheidsredenen of om studieredenen, blijft het kind ten laste. Ook wanneer een kind in 2019 overleden is maar reeds in inkomstenjaar 2018 ten laste was, wordt aangenomen dat het voor inkomstenjaar 2019 ook ten laste was. Daarnaast gelden specifieke uitzonderingsbepalingen voor in 2019 vermiste of ontvoerde kinderen en doodgeboren kinderen.

Opdat een kind ten laste zou zijn, mag het bovendien slechts beperkte netto bestaansmiddelen hebben, zoals hieronder weergegeven.

Gezinssituatie Maximumbedrag netto bestaansmiddelen kind in inkomstenjaar 2019
Belastingplichtige wordt samen belast met echtgenoot of wettelijk samenwonende partner € 3.330,-
Belastingplichtige wordt alleen belast en het kind is fiscaal niet gehandicapt € 4.810,-
Belastingplichtige wordt alleen belast en kind is fiscaal gehandicapt € 6.110,-

 

Vooral indien kinderen onderhoudsgeld ontvangen van een ouder, is het opletten geblazen. Door het ontvangen onderhoudsgeld nemen de netto bestaansmiddelen van het kind vaak erg snel toe, waardoor het zeker in combinatie met een studentenjob mogelijk is dat het kind niet langer fiscaal ten laste is. Het maakt overigens niet uit hoe hoog de overschrijding is. Zelfs wanneer het kind het maximumbedrag met één euro overschrijdt, is het niet langer fiscaal ten laste.

Ten slotte is het verboden dat een kind bezoldigingen ontvangt die je inbrengt als beroepskost. Een kind zal dus nooit ten laste zijn wanneer het helpt in de slagerij van de vader en daarvoor een loon heeft ontvangen, zelfs al gaat het slechts om een verloning van enkele uren werk op jaarbasis. Hetzelfde geldt wanneer een kind als student-zelfstandige bezoldigingen van bedrijfsleiders heeft verkregen. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog het bedrag van de bestaansmiddelen is.

Geen belastingvermindering voor kinderopvang

Het belastingkrediet voor kinderen ten laste is niet cumuleerbaar met de belastingvermindering voor kosten van kinderopvang. Voor kinderen jonger dan drie jaar moet je dan ook zelf nagaan welke optie interessanter is en dien je zelf de corresponderende code in te vullen in de belastingaangifte. Meestal is de verhoging van de belastingvrije som interessanter, tenzij wanneer de uitgaven voor kinderopvang hoog oplopen.

Hoe hoog is het belastingkrediet voor kinderen ten laste?

De toeslag op de belastingvrije som bedraagt zeshonderd euro (inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020) per kind ten laste (< 3 jaar) waarvoor geen uitgaven voor kinderopvang worden afgetrokken. De toeslag wordt toegepast op de verhoging voor het aantal kinderen ten laste:

Aantal kinderen ten laste Verhoging belastingvrije som (inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020)
1 kind ten laste € 1.610,-
2 kinderen ten laste € 4.150,-
3 kinderen ten laste € 9.290,-
4 kinderen ten laste € 15.030,-
> 4 kinderen ten laste € 15.030 + € 5.740 supplement per kind vanaf het 5de kind

Houd er rekening mee dat een gehandicapt kind telt voor twee kinderen en dat er ook nog een toeslag is voor alleenstaande ouders (€ 1.610,- in inkomstenjaar 2019).

Hoe het belastingkrediet voor kinderen ten laste aanvragen?

Om de verhoging van de belastingvrije som te ontvangen, dien je in Vak II.B. van de belastingaangifte het aantal kinderen ten laste in te vullen dat jonger is dan drie jaar en waarvoor je geen belastingvermindering voor de kosten van kinderopvang aanvraagt. Hiervoor gebruik je in principe de codes 1038 (aantal kinderen jonger dan drie jaar) en 1039 (aantal kinderen jonger dan drie jaar met een zware handicap). In het geval van co-ouderschap gaat het respectievelijk om de codes 1054 en 1055 (kind is te jouwer laste) of 1058 en 1059 (kind is ten laste van de andere ouder).