Het belastingkrediet is een terugbetaalbaar voordeel dat wordt verrekend met het belastingsaldo. Het is een speciale subsidie voor ondernemers met een eenmanszaak in hoofd- of bijberoep. Ze genieten de subsidie indien ze hun eigen vermogen verhogen. Het belastingkrediet kan oplopen tot €3.750,-.

Waarop berekent men het belastingkrediet?

Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de aangroei van de eigen middelen.

In eerste instantie moet de fiscale waarde van de voor de beroepswerkzaamheid gebruikte vaste activa worden vastgesteld en dit op het einde van het boekjaar. Deze fiscale waarde is de aanschaffingswaarde, te verminderen met afschrijvingen of waardeverminderingen. Indien de vaste activa ook deels privé worden gebruikt, mogen ze enkel worden meegeteld voor wat het beroepsgedeelte betreft.

Vervolgens zal men van deze fiscale waarde de schulden die betrekking hebben op de beroepswerkzaamheid en die een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar hebben, aftrekken. Indien deze schulden deels privé zijn, moeten ze enkel voor wat het beroepsgedeelte betreft in rekening worden gebracht. Het verkregen saldo zal positief of negatief zijn. Bij een negatief saldo is er geen sprake van het belastingkrediet.

Indien dit saldo positief is, moet dezelfde berekening ook voor de vorige drie inkomstenjaren worden gemaakt. De hoogst bekomen waarde van de afgelopen drie jaar wordt vervolgens van het saldo afgetrokken. Indien ook dit resultaat positief is, is er sprake van een aangroei van de eigen middelen. Dit bedrag komt met andere woorden in aanmerking voor het belastingkrediet.

Hoeveel bedraagt het belastingkrediet?

Het hierboven bekomen bedrag is de basis voor de berekening van het belastingkrediet. Hierop wordt een percentage van 10% toegepast, zonder dat het bekomen belastingkrediet de grens van €3.750,- mag overschrijden. Het belastingkrediet wordt van de verschuldigde personenbelasting afgetrokken. Indien het belastingkrediet meer bedraagt dan de verrekenbare personenbelasting, zal de fiscus het niet-verrekende deel terugstorten.

Opgelet: Het belastingkrediet heeft geen invloed op de gemeentelijke opcentiemen. Zij worden immers voor de verrekening van het belastingkrediet berekend.

Praktisch voorbeeld berekening belastingkrediet

Jean-Pierre heeft een klein winkeltje (eenmanszaak) en kende onderstaande evolutie van (i) zijn beroepsschulden op meer dan één jaar; en (ii) zijn vaste activa:

Inkomstenjaar Fiscale waarde vaste activa Beroepsschulden op meer dan één jaar Saldo
2016 €25.000,- €10.000,- €15.000,-
2017 €16.750,- €9.000,- €7.750,-
2018 €13.500,- €8.000,- €5.500,-
2019 €40.000,- €17.500,- €22.500,-

Het saldo van het inkomstenjaar 2019 is positief en bedraagt €22.500,-. Dit saldo moet worden vergeleken met het hoogste saldo van de inkomstenjaren 2016 tot en met 2018. Het saldo van het inkomstenjaar 2016 is het hoogst en bedraagt €15.000,-. Hiervan wordt het verschil genomen, waardoor het positief resultaat €7.500,- bedraagt. Hierop wordt het percentage van 10% toegepast.

Jean-Pierre heeft met andere woorden recht op een belastingkrediet van €750,-. Dit ligt onder de grens van €3.750,- en mag dus integraal worden aangegeven.

Hoe moet je het belastingkrediet aanvragen?

Bij de belastingaangifte moet een formulier 276J worden ingevuld. Dit formulier 276J moet gedagtekend en ondertekend zijn en kan via My Minfin worden gedownload. Hiernaast moet je een attest van het sociaal verzekeringsfonds voorleggen waarin men bevestigt dat je voor het betrokken jaar in orde bent met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige.