Het globalisatiemechanisme is een steunmechanisme voor bepaalde ondernemingen die zeer zwaar zijn getroffen door de coronapandemie en/of de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de pandemie te bedwingen. Deze ondernemingen kunnen een subsidie krijgen die kan oplopen tot 10% van hun omzet, maar de subsidie wordt in de praktijk wel op verschillende manieren beperkt. Het aanvragen van deze steun is vrij complex, maar een boekhouder of accountant kan je hierin bijstaan.

Voorwaarden voor het globalisatiemechanisme

Om in aanmerking te komen voor het globalisatiemechanisme zijn er een aantal algemene voorwaarden. Zo moet het gaan om een vennootschap of een vereniging met een economische activiteit. Eenmanszaken zijn met andere woorden van het globalisatiemechanisme uitgesloten. Daarnaast moeten de jaarrekeningen in 2019 en 2020 tijdig zijn neergelegd en moet de onderneming in het laatste kwartaal van 2020 nog actief zijn geweest.

Aanvullende voorwaarden voor het globalisatiemechanisme

Aanvullend moet de onderneming op 30 september 2020 in Vlaanderen een actieve exploitatiezetel hebben gehad en moet het in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet van minstens 450.000 euro hebben behaald. Deze omzet moet vervolgens in de periode tussen 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 met minstens 60% zijn gedaald en daarenboven moet er sprake zijn van een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belastingen. Voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2019 nog niet waren gestart, vergelijkt men dan weer de gerealiseerde omzet met de verwachte omzet in het financieel plan. Uitzonderlijke en eenmalige inkomsten of opbrengsten worden niet mee in rekening gebracht.

Uitgesloten van het globalisatiemechanisme

Verder zijn een aantal ondernemingen van het globalisatiemechanisme uitgesloten. Het gaat om:

 • Kredietinstellingen en financiële instellingen die onder het toezicht van de NBB vallen
 • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (bv. faillissement of stopzetting)
 • Holding- en patrimoniumvennootschappen
 • Managementvennootschappen
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als vennoot of bestuurder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan de onderneming zakelijke diensten verleent

Ten slotte geldt er een uitsluiting voor ondernemingen die op 31 december 2019 aan de Europese definitie voor ondernemingen in moeilijkheden voldeden. De Europese regels verbieden namelijk een steuntoekenning aan ondernemingen in moeilijkheden. Dit werd dan weer versoepeld in het kader van de COVID-19-pandemie, maar dan enkel voor ondernemingen die op 31 december 2019 nog niet in moeilijkheden waren. Ondernemingen die voor de coronapandemie al in moeilijkheden verkeerden, kunnen dus niet op steun rekenen.

Berekening van het steunbedrag

Het basissteunbedrag bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) die gerealiseerd is in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, maar dit wordt vervolgens op allerlei manieren beperkt.

In de eerste plaats wordt het steunbedrag beperkt tot een percentage van de niet-gedekte vaste kosten in de periode van 1 april tot en met 31 december. Bij middelgrote en grote ondernemingen gaat het om een percentage van 70%. Bij kleine ondernemingen gaat het om 90%.

Daarnaast speelt ook de tewerkstelling, net zoals de werkelijke omzetdaling, een rol bij het bepalen van het begrensde steunbedrag. Hiervoor gebruikt men de bedragen uit onderstaande tabellen.

Op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 Op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019
Verruimde tewerkstelling Omzetdaling (€)
Minimale RSZ-tewerkstelling Minimale omzet Omzetdaling (€)
60-69% 70-89% ≥ 90% 60-69% 70-89% ≥ 90%
1-4 15.000 30.000 50.000 1 1.125.000 25.000 50.000 100.000
5-19 25.000 50.000 100 000 5 3.000.000 50.000 100.000 250.000
20-49 50.000 100.000 250.000 10 9.000.000 250.000 500.000 1.000.000
50-199 250.000 500.000 1.000.000 20 25.000.000 500.000 1.000.000 2.000.000
> 199 500.000 1.000.000 2.000.000

Van het op deze manier berekende steunbedrag worden vervolgens de reeds verkregen coronasubsidies in 2020 (de coronahinderpremie, de coronacompensatiepremie, de corona-ondersteuningspremie en de subsidie in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme) afgetrokken.

Wanneer het verkregen saldo positief is, ontvangt men dit bedrag. Wanneer het verkregen saldo negatief is, krijgt men geen extra steun maar mag men wel de reeds ontvangen steun behouden.

Aanvraag van het globalisatiemechanisme

Deze subsidie kan tussen 1 april en 30 september 2021 worden aangevraagd. De aanvraag dient online te gebeuren bij het VLAIO. Bij de aanvraag zijn er een aantal gegevens in te vullen. Het gaat dan vooral om financiële gegevens en gegevens met betrekking tot de tewerkstelling. Gegevens met betrekking tot de RSZ-tewerkstelling en jobstudenten worden automatisch bij de RSZ opgevraagd.

Tevens moeten er een aantal verplichte stavingsstukken worden opgeladen:

 • In te vullen Exceldocument voor de berekening van de omzetdaling
 • De berekening van de niet-gedekte vaste kosten, gereviseerd door de bedrijfsrevisor, de externe accountant of de externe boekhouder
 • De proef- en saldibalans voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020
 • Verklaring op eer met betrekking tot de juistheid van de boekhoudkundige kerncijfers, in te vullen door de bedrijfsrevisor, de externe accountant of de externe boekhouder
 • In te vullen Exceldocument met betrekking tot de aandeelhoudersstructuur
 • In te vullen Exceldocument met betrekking tot de toetsing van de Europese definitie van een onderneming in moeilijkheden
 • Overzicht van de tewerkstelling
 • Loopbaanattesten van werkende vennoten
 • Eventueel een attest van het uitzendkantoor met de opgave van de tewerkgestelde uitzendkrachten
 • Facturen van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 met betrekking tot tewerkgestelde medewerkers via dienstenleveranciers

De goedkeuring gebeurt niet automatisch: VLAIO onderzoekt manueel ieder dossier en neemt vervolgens een beslissing. Uiteraard kan er pas een beslissing worden genomen nadat de jaarrekening van 2020 is neergelegd en beschikbaar is. De beslissing wordt per mail meegedeeld. Nadien zal de uitbetaling automatisch gebeuren op een Belgisch rekeningnummer van de onderneming.