Wie een vereenvoudigde boekhouding voert, moet een aankoopdagboek, een financieel dagboek en een verkoopdagboek bijhouden. Dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen. Maar wist je dat je ook verplicht een inventarisboek moet bijhouden? Wat het inventarisboek is en wat er in het inventarisboek staat? Dat leg ik kort even voor je uit.

Wat is het inventarisboek?

Het inventarisboek is een jaarlijks op te stellen overzicht waarin alle schulden en bezittingen van de onderneming worden opgenomen. Het volstaat in principe om de schulden en bezittingen gewoon, op het einde van het boekjaar, in het inventarisboek onder elkaar te vermelden. Belangrijk hierbij is uiteraard dat je de inventaris voldoende gaat waarderen, om een correct fiscaal resultaat te bekomen.

Bezittingen in het inventarisboek

In het inventarisboek worden alle bezittingen van de onderneming opgenomen. Deze bezittingen kunnen heel divers zijn. Denk met name aan:

  • Voorraden die in de onderneming aanwezig zijn
  • De eigen middelen die in de onderneming werden geïnvesteerd
  • De geldmiddelen in kas
  • De geldmiddelen of beleggingen bij de bank
  • Andere bezittingen van de onderneming, zoals machines, gebouwen, computers e.d.
  • Openstaande en onbetaalde vorderingen op klanten

Kenmerkend hierbij is dat het moet gaan om goederen die je ook effectief bezit. Goederen waarop je een eigendomsrecht hebt maar die zich nog in het bezit van een leverancier bevinden, hoef je met andere woorden niet in het inventarisboek op te nemen.

Schulden in het inventarisboek

In het inventarisboek worden vervolgens ook alle schulden van de onderneming opgenomen. Het gaat dan om onbetaalde facturen, maar in principe ook om alle andere schulden van welke aard dan ook.

Wat als je geen inventarisboek opstelt?

Indien je niet over een inventarisboek beschikt, dan is je boekhouding niet bewijskrachtig. De fiscale controleur kan de boekhouding dan eenvoudig verwerpen. Dat is ook logisch: je kan maar moeilijk de kosten voor het aanleggen van een voorraad inbrengen terwijl je een blanco inventarisboek (en dus geen voorraad) hebt. Maar ook indien er wel degelijk een waardering van de voorraad is, maar geen inventarisboek, is de boekhouding niet bewijskrachtig.

In de praktijk zal de fiscus de kosten voor het aanleggen van de voorraad wel aanvaarden. Maar de fiscus zal dan wel aannemen dat alle gekochte voorraden ook opnieuw verkocht zijn. Je hebt nu eenmaal geen inventarisboek dat fiscaal het tegendeel bewijst. Lees: je omzet valt veel hoger uit, want de fiscus projecteert je gemiddelde marge op alle gekochte handelsgoederen. De fiscus maakt vervolgens een tegenberekening op basis van de fictief verkochte handelsgoederen, waardoor je meer belastingen moet betalen. En dus ook meer sociale zekerheidsbijdragen.

Is het risico dat je boekhouding wordt verworpen reëel? Ja hoor, want veel fiscale controleurs weten ook wel dat veel ondernemingen niet over een goed inventarisboek beschikken. Vaak is het voor de fiscale controleur, die uiteindelijk ook zijn cijfers moet halen, zelfs een van de eerste dingen die ze opvragen om vervolgens de boekhouding te verwerpen. Dus toch maar beter een jaarlijks inventarisboek opstellen. Want anders zal de controleur jou graag zien komen…