Tip: volledig automatisch btw-aangifte berekening? Met de software van Silvasoft wordt op basis van uw bonnetjes en verkoopfacturen de btw-aangifte volledig automatisch berekend! Probeer de software gratis uit.

Sinds 1 april 2009 is het in principe verplicht om de btw-aangifte via de digitale toepassing Intervat te doen. Enkel in sommige gevallen is het nog mogelijk om een papieren btw-aangifte in te dienen. Hierbij moet je verschillende roosters invullen. Wat deze roosters betekenen en wat je er invult, leggen wij hier voor jou uit.

Kader I – Algemene inlichtingen

In het eerste kader dien je een aantal algemene gegevens mee te geven. Het gaat in de eerste plaats om de entiteit van de aangever (naam en voornamen, eventuele juridische vorm, het volledig adres en het btw-nummer). Daarnaast moet ook de aangifteperiode worden meegedeeld (kwartaal en jaar bij kwartaalaangiftes of maand en jaar bij maandaangiftes). Belangrijk om te weten is dat je het jaar steeds met vier cijfers moet schrijven.

Daarnaast zijn er twee aankruisvakjes voorzien:

  • Aanvraag tot terugbetaling: dit vakje aanvinken indien je de terugbetaling van een door de Staat verschuldigd bedrag vraagt;
  • Aanvraag van betaalformulieren: dit vakje aankruisen indien je graag betaalformulieren ontvangt met de betaalgegevens en de gestructureerde mededeling.

Kader II – Uitgaande handelingen

In Kader II zijn alle uitgaande facturen terug te vinden. Het kan hierbij gaan om uitgaande facturen waarop je btw aanrekent, maar ook om intracommunautaire leveringen en andere bijzondere btw-situaties.

Letter A – Handelingen onderworpen aan een bijzondere regeling

In rooster (00) neem je de omzet op van uitgaande handelingen die aan een bijzondere regeling onderworpen zijn waarbij de medecontractant geen btw moet betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de verkoop van tijdschriften en tabaksfabrikaten.

Letter B – Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever

In deze roosters staan alle uitgaande facturen waarbij btw wordt aangerekend en waarbij je de btw moet doorstorten aan de Staat. Afhankelijk van het toepasselijk btw-tarief zijn er drie roosters voorzien:

  • Rooster (01): btw-tarief van 6%
  • Rooster (02): btw-tarief van 12%
  • Rooster (03): btw-tarief van 21%

Het in deze roosters in te vullen bedrag is het bedrag van de belastbare omzet waarvoor je de btw moet doorstorten. Voor elk percentage moet je met andere woorden het bedrag van de omzet berekenen en aangeven. Het gaat hierbij zowel om leveringen voor goederen als diensten en dit ongeacht of er al dan niet een factuur werd opgemaakt. Ook bij transacties zonder tegenpartij, bv. een machine die voor eigen gebruik wordt gemaakt, dien je zelf een intern document aan te maken en dit als een aan- en verkoop te boeken. Dit heeft op zijn beurt gevolgen voor het desbetreffend rooster.

Letter C – Diensten waarvoor de buitenlandse btw is verschuldigd door de medecontractant

Bij rooster (44) vermeld je de maatstaf van heffing van de diensten die je aan een belastingplichtige in een andere lidstaat hebt verstrekt, waarbij deze belastingplichtige btw is verschuldigd (tenzij dit door de wetgeving in die lidstaat werd vrijgesteld). Deze prestaties worden ook in de intracommunautaire opgave opgenomen (letter S).

Letter D – Handelingen waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de medecontractant

In rooster (45) neem je de omzet op van de in België verrichte handelingen waarbij het de medecontractant is die de belasting aan de Staat moet betalen. Het bekendste voorbeeld is deze van de werken in onroerende staat uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.

Letter E – Vrijgestelde intracommunautaire leveringen verricht in België en ABC-verkopen

Rooster (46) is voorbehouden voor het invullen van de heffingsbasis voor de intracommunautaire leveringen (leveringen aan andere EU-landen) en de daarmee gelijkgestelde handelingen. De omzet van alle facturen waarop je vermeldt dat de Belgische btw niet van toepassing is ingevolge artikel 39bis, wordt in dit rooster opgenomen.

Letter F – Andere vrijgestelde handelingen en handelingen verricht in het buitenland

Wanneer het derde land geen EU-land is, neem je de omzet niet op in rooster (46) maar in rooster (47).

Letter G – Bedrag van de uitgereikte creditnota’s en de negatieve verbeteringen

In rooster (48) noteer je het bedrag van de uitgereikte creditnota’s en negatieve berekeningen die de bedragen in de roosters (44) en (46) negatief beïnvloeden. Het maakt hierbij niet uit wat de reden is van het opstellen van de creditnota. Daarnaast neem je in dit rooster ook negatieve verbeteringen aan de roosters (44) of (46) op waarvoor geen creditnota werd uitgereikt, bijvoorbeeld omdat je een materiële fout beging.

Rooster (49) is dan weer voorbehouden voor uitgereikte creditnota’s en negatieve berekeningen die invloed hebben op de andere uitgaande handelingen van kader II.

Kader III – Inkomende handelingen

In dit kader staan alle aankoopfacturen die je van je leveranciers ontving.

Letter A – Bedrag van de inkomende handelingen rekening houdend met de ontvangen creditnota’s en de andere verbeteringen

Rooster (81) is voorbehouden voor het bedrag (excl. aftrekbare btw) van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen. Het gaat met andere woorden om de periodieke bewegingen die op de rekeningen 600 tot 608 plaatsvinden. Ook bij een vereenvoudigde boekhouding moet dit bedrag echter in rooster (81) worden ingevuld.

Voor de aankoop van diensten en diverse goederen is rooster (82) dan weer voorzien. Voor ondernemingen met een dubbele boekhouding gaat het om de diensten en diverse goederen die zich in klasse 61 bevinden.

Voor de aankoop van bedrijfsmiddelen moet het bedrag (excl. aftrekbare btw) ten slotte in rooster (83) worden ingeschreven. Denk daarbij onder andere aan nieuwe aankopen die zich op de rekening 23 Installaties, machines en uitrusting, 24 Meubilair en rollend materieel en 28 Financiële vaste activa bevinden.

Letter B – Bedrag van de ontvangen creditnota’s en de negatieve verbeteringen

Hier vind je roosters (84) en (85). Rooster (84) gebruik je om de ontvangen creditnota’s of negatieve verbeteringen met betrekking tot de roosters (86) en (88) in te schrijven. Het te vermelden bedrag is het totaalbedrag (excl. btw) van de ontvangen creditnota’s. Voor de andere inkomende handelingen gebruik je rooster (85).

Letter C – Intracommunautaire verwervingen

De maatstaf van heffing van intracommunautaire verwervingen van goederen of diensten dien je in te vullen in rooster (86). Het gaat om het bedrag exclusief btw, daar de verschuldigde btw in rooster (55) moet worden ingeschreven.

Letter D – Andere inkomende handelingen waarvoor de btw verschuldigd is door de aangever

Rooster (87) is voorbehouden voor de maatstaf van heffing van andere inkomende handelingen waarbij je de btw moet betalen. Het gaat onder andere om het stelsel btw-medecontractant of om de invoer van goederen afkomstig uit niet-lidstaten van de EU waarbij er een verlegging van heffing is. Ook hier gaat het om de bedragen exclusief btw. De btw moet worden ingeschreven in rooster (57).

Letter E – Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing

Ten slotte herneemt rooster (88) de maatstaf van heffing van diensten ontvangen van een belastingplichtige die in een andere lidstaat is gevestigd, maar die in België plaatsvinden. Deze transacties zullen dus ook in de intracommunautaire opgave van de buitenlandse dienstverrichter voorkomen.

Kader IV – Verschuldigde belasting

In dit kader bereken je het totaal van de door jou aan de Staat verschuldigde btw. Ook hier zijn er verschillende roosters voorzien.

In de eerste plaats is er rooster (54). In rooster (54) vul je het bedrag van de verschuldigde btw in, ingevolge de roosters (01), (02) en (03). In de praktijk zal het bedrag in rooster (54) dus gelijk zijn aan de som van het bedrag in rooster (01) maal 6%, het bedrag in rooster (02) maal 12% en het bedrag in rooster (03) maal 21%.

Daarnaast neemt rooster (55) het bedrag van de verschuldigde btw over die volgt uit de bedragen die in rooster (86) zijn ingeschreven. Het gaat om de verschuldigde btw op de intracommunautaire verwervingen. Omdat dit bedrag later ook in rooster (59) wordt opgenomen gaat het hier in principe om een nul-operatie.

Rooster (56) bevat vervolgens het verschuldigde btw-bedrag ingevolge de transacties die in rooster (87) zijn ingeschreven, met uitzondering van de transacties die in rooster (57) worden opgenomen. In de praktijk zal rooster (56) de bedragen bevatten die op de rekening 4513 Te betalen btw wegens medecontractant staan (of op een gelijkaardige rekening).

Rooster (57) is voorzien voor het verschuldigde btw-bedrag bij de invoer met toelating van verlegging van heffing. Het gaat dus enkel op de invoer vanuit niet-lidstaten van de EU.

Rooster (61) is voorzien voor diverse btw-regularisaties in het voordeel van de Staat. Het gaat om de bedrag van de herzieningen ten gevolge van vaststellingen door de aangever (bv. rekenfout op de factuur) of ten gevolge van een administratieve beslissing.

Bij rooster (63) neem je vervolgens het bedrag op van de terug te storten btw die op de ontvangen creditnota’s staat.

Ten slotte vind je hier ook rooster (XX) terug. Hierin neem je het totaal op van alle bedragen die op de roosters (54), (55), (56), (57), (61) en (63) staan.

Kader V – Aftrekbare belasting

Kader V is voorbehouden voor de aftrekbare belasting die in mindering wordt gebracht van de verschuldigde belasting. Meestal zal je enkel rooster (59) moeten invullen. In rooster (59) vul je het bedrag van de aftrekbare btw in. Dit bedrag omvat naast de btw op de aankoopfacturen ook de btw die in de roosters (55), (56) en (57) werd ingeschreven.

Eventueel is ook hier een rooster (62) voorzien, vergelijkbaar met rooster (61) uit Kader IV. Het gaat hier ook om diverse btw-regularisaties, maar dit maal in het voordeel van de aangever.

Vervolgens vind je hier het rooster (64) terug met daarin het bedrag van de te recupereren btw op de uitgereikte creditnota’s.

In rooster (YY) neem je ten slotte het totaal van de roosters (59), (62) en (64) op. Dit is het totaal van de aftrekbare btw bij deze aangifte.

Kader VI – Saldo

In kader VI vind je het uiteindelijk resultaat van de btw-aangifte terug. Het kan hierbij zowel gaan om een bedrag dat verschuldigd is aan de Staat als om een bedrag dat verschuldigd is door de Staat.

In het eerste geval, waarbij het verschil van rooster (XX) en rooster (YY) positief is, gebruik je het rooster (71). In het tweede geval, waarbij het verschil van rooster (XX) en rooster (YY) negatief is, gebruik je het rooster (72). Er mag dus slechts één van beide roosters worden ingevuld.

Kader VII – Voorschotten

Voor de zogenaamde decembervoorschotten is er een speciaal rooster (91) voorzien. Hierin vul je het bedrag van het voorschot in dat is gebaseerd op de effectief verschuldigde belasting tijdens de periode van 1 tot 20 december.

Kader VIII – Nihil klantenlisting

Indien belastingplichtigen geen klanten hebben waarvoor ze een jaarlijkse btw-listing moeten opstellen, dienen ze de administratie daarvan te informeren in kader VIII. Indien ze dat deden, hoeven ze geen nihil-klantenlisting op te stellen en riskeren ze ook geen boetes.

Kader IX – Datum en handtekeningen

De btw-aangifte is pas geldig wanneer je het in kader IX dateert en ondertekent. Eventueel kan dit ook gebeuren door een derde die hiervoor over een mandaat beschikt.

Btw-aangifte Silvasoft

Werk je met het boekhoudprogramma Silvasoft? Dan zal de gehele btw-aangifte automatisch voor jou worden berekend. Je hoeft de aangifte enkel te downloaden uit Silvasoft en te uploaden bij Intervat.