Vorderingen en schulden op meer dan één jaar hebben dit boekjaar nog geen boekhoudkundig effect, maar beïnvloeden natuurlijk wel de balans van de onderneming. Derhalve mogen ze niet uit de boekhouding worden weggelaten, maar het zou anderzijds onlogisch zijn om ze nu al tot de winst of de kosten van het boekjaar te rekenen. Daarom worden ze onder klasse 1 of 2 thuisgebracht en houden we voor de bepaling van het resultaat enkel rekening met vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar.

Wanneer een deel van deze vorderingen of schulden op meer dan één jaar binnen het jaar zou vervallen, hebben ze natuurlijk wel invloed op het resultaat. Net zoals bij vorderingen die tijdens het boekjaar ontstaan, zoals een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen, komen ze terecht onder de klasse 4 van het MAR. We spreken hier van “vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar”. Zoals je merkt bestaan deze vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar telkens uit twee delen:

 • Vorderingen of schulden die bij hun ontstaan een looptijd hadden van hoogstens één jaar
 • Het deel van vorderingen of schulden op meer dan één jaar dat gedurende het jaar vervalt

Betekenis van vorderingen op ten hoogste één jaar

Vorderingen op ten hoogste één jaar zijn de vorderingen die oorspronkelijk, bij het ontstaan ervan, een looptijd hadden van hoogstens één jaar én het deel van de vorderingen op meer dan één jaar dat gedurende het jaar vervalt.

Betekenis van schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op ten hoogste één jaar zijn schulden die oorspronkelijk, bij het ontstaan ervan, een looptijd hadden van hoogstens één jaar én het deel van de schulden op meer dan één jaar dat gedurende het jaar vervalt.

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar in het MAR

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar zijn opgenomen in klasse 4 van het MAR. Het MAR neemt met andere woorden zowel de vorderingen als de schulden in een enkele klasse op, in tegenstelling tot de schulden op meer dan één jaar die onder klasse 1 worden ondergebracht (17 Schulden op meer dan één jaar) en de vorderingen op meer dan één jaar die onder klasse 2 zijn ondergebracht (29 Vorderingen op meer dan één jaar).

Vorderingen op ten hoogste één jaar in het MAR

Wat de vorderingen betreft, voorziet het MAR in volgende onderverdeling onder klasse 4:

 • 40 Handelsvorderingen
 • 41 Overige vorderingen

Bij deze vorderingen horen telkens resultatenrekeningen uit klasse 6 en 7, denk maar aan de rekening 6510 Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging en de rekening 751 Opbrengsten uit vlottende activa.

Schulden op ten hoogste één jaar in het MAR

Schulden op ten hoogste één jaar worden eveneens onder klasse 4 van het MAR ondergebracht. Hier hanteren we volgende onderverdeling:

 • 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
 • 43 Financiële schulden
 • 44 Handelsschulden
 • 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
 • 46 Vooruitbetalingen op bestellingen
 • 47 Schulden uit de bestemming van het resultaat
 • 48 Diverse schulden

Ook hier zijn de tegenrekeningen uiteraard telkens resultatenrekeningen uit klasse 6 en 7. Denk bijvoorbeeld aan de rekening 604 Aankopen van handelsgoederen of 700 Verkopen en dienstprestaties.