De omvang van de boekhoudkundige en financiële verslaggevingsverplichtingen is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Hierbij maakt de wetgever een onderscheid tussen de micro-vennootschap, de kleine vennootschap en de grote vennootschap. Hoe groter de vennootschap is, hoe uitgebreider de boekhoudkundige verplichtingen zijn.

Financiële verslaggevingsverplichtingen van de micro-vennootschap

Een micro-onderneming is een onderneming die in het laatste en voorlaatste boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden heeft:

 • Personeelsbestand van 10 FTE’s
 • Balanstotaal van 350.000 euro (excl. btw)
 • Netto-omzet van 700.000 euro (excl. btw)

De jaarrekening van de microvennootschap bevat de balans en de resultatenrekening en een aantal toelichtingen. Deze toelichtingen zijn tot volgende staten beperkt:

 • Staat van de activa
 • Gegevens met betrekking tot de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 • Bedrag van de aan de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen verleende voorschotten en de ten hun behoeve aangegane garantieverplichtingen
 • Informatie betreffende de eigen aandelen

Financiële verslaggevingsverplichtingen van de kleine vennootschap

Een kleine vennootschap is een onderneming die in het laatste en voorlaatste boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden heeft:

 • Personeelsbestand van 50 FTE’s
 • Balanstotaal van 4.500.000 euro (excl. btw)
 • Netto-omzet van 9.000.000 euro (excl. btw)

Net zoals de microvennootschap moet ook de kleine vennootschap de balans, de resultatenrekening en een aantal toelichtingen in de jaarrekening opnemen. Deze toelichtingen zijn wel gevoelig uitgebreider dan bij de microvennootschap. Het gaat om volgende toelichtingen:

 • Staat van de activa
 • Staat met betrekking tot het kapitaal
 • Staat met betrekking tot de inbreng
 • Schuldenstaat
 • Personeelsgegevens en -kosten
 • Resultaten van het boekjaar en van het voorafgaande boekjaar
 • Gegevens met betrekking tot de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 • Aard en zakelijk doel van buitenlandse regelingen
 • De in het voordeel van verbonden of geassocieerde ondernemingen toegekende waarborgen en verplichtingen
 • Het bedrag van de op het einde van het boekjaar uitstaande vorderingen op bestuurders en zaakvoerders
 • Transacties die buiten de normale marktvoorwaarden vallen

Financiële verslaggevingsverplichtingen van de grote vennootschap

Een grote vennootschap is een vennootschap die in het laatste en voorlaatste boekjaar meer dan een van de volgende criteria overschreden heeft:

 • Personeelsbestand van 50 FTE’s
 • Balanstotaal van 4.500.000 euro (excl. btw)
 • Netto-omzet van 9.000.000 euro (excl. btw)

Wanneer deze criteria worden overschreden of net niet meer worden overschreden, heeft dit pas gevolgen wanneer het zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in het volgende boekjaar dat volgt op de tweede overschrijding in.

Grote vennootschappen zijn verplicht om hun boekhouding te voeren zodat ze het volledige schema van de jaarrekening kunnen opmaken en neerleggen. Het volledig model voor vennootschappen is heel uitgebreid en is te vinden op de website van de Nationale Bank van België.

Sociale balans

Naast bovenstaande aspecten is er ook de verplichting om een sociale balans aan de ondernemingsraad mee te delen. De sociale balans bevat gegevens over het personeelsbestand, zoals het aantal FTE’s, het onderwijsniveau van het personeel, het type overeenkomst, beëindigingsredenen enzovoort. Deze sociale balans moet ook toegevoegd worden aan de jaarrekeningen die aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk worden bezorgd.