Bij de financiering van de sociale zekerheid speelt de werkgever een belangrijke rol. Daarnaast is de informatie van de werkgever ook cruciaal om na te gaan of de prestaties van de werknemer een aantal rechten binnen de sociale zekerheid hebben geopend. De werkgever moet daarom aan een aantal informatieverplichtingen voldoen, moet de werknemersbijdragen inhouden en doorstorten en moet ook zelf werkgeversbijdragen betalen voor de sociale zekerheid.

Inschrijving als nieuwe werkgever

Wanneer je voor de eerste keer één of meerdere personeelsleden aanwerft, moet je je als werkgever aanmelden bij de RSZ. Dit kan je vooraf doen door identificatieformulieren op te vragen bij de RSZ, deze in te vullen en terug te sturen. Het volstaat echter ook om vlak voor de eerste tewerkstelling een DIMONA-aangifte in te dienen (Déclaration immédiate de l’emploi – onmiddellijke aangifte van tewerkstelling). Een DIMONA IN is hoe dan ook verplicht bij het aannemen van een nieuwe werkgever. Na het ontslag of het vertrek van de werknemer dien je ook een DIMONA UIT-melding te doen.

DmfA-kwartaalaangiftes indienen

Als werkgever moet je ook per kwartaal een DmfA-kwartaalaangifte indienen (Déclaration multifonctionnelle – multifunctionele aangifte). De DmfA-kwartaalaangifte bevat gegevens met betrekking tot de lonen en arbeidstijden. Deze gegevens worden gebruikt door uiteenlopende sociale instellingen, bijvoorbeeld voor het nagaan of een werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering. De DmfA-kwartaalaangifte dien je in via de portaalsite van de Sociale Zekerheid (socialsecurity.be).

Limosa-meldingsbewijs vragen

Buitenlandse werknemers of zelfstandigen die in België komen werken, zijn meldingsplichtig. Zij moeten zelf de melding uitvoeren, maar omwille van de rechtszekerheid voer je best ook zelf een controle uit. Vraag daarom altijd een L1-meldingsbewijs aan de werkkracht. Het Limosa 1-meldingsbewijs bevat een QR-code die je onmiddellijk naar de onlinedienst Check Limosa doorstuurt. Deze onlinedienst geeft aan of het meldingsbewijs al dan niet geldig is.

Sociale bijdragen betalen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de inhouding en de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Dit moet je doen bij iedere uitbetaling van het loon.

Enerzijds omvat dit de werknemersbijdrage die door de werknemer zelf te betalen is. De werknemersbijdrage bedraagt 13,07% van het brutoloon. Hierop kunnen verhogingen en verlagingen van toepassing zijn. Bij arbeiders en kunstenaars berekent men die 13,07% bijvoorbeeld op 108% van het brutoloon in plaats van op 100% (zoals bij bedienden). Daarnaast zijn er talloze bijdrageverminderingen van toepassing, waarvan de werkbonus voor lage lonen het belangrijkste voorbeeld is. De werkgever houdt het bedrag in en stort dit door aan de RSZ. Hij geeft het ook aan in de kwartaalaangifte.

De sociale zekerheid wordt niet alleen gefinancierd door persoonlijke sociale bijdragen, want ook werkgevers moeten bijdragen in de sociale zekerheid van hun werknemers. Deze werkgeversbijdragen bedragen zo’n 25% van het brutoloon, waarbij je sociaal secretariaat een detailberekening maakt. Ook deze patronale bijdragen zijn elke drie maanden aan te geven en te betalen.

Hiernaast zijn er ook nog een aantal andere bijzondere bijdragen, zoals een bijdrage voor de financiering van het vakantiegeld voor de arbeiders. Voor deze jaarlijkse bijdragen zal de RSZ steeds een bericht versturen waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld. In tegenstelling tot de kwartaalbijdragen hoeft de werkgever hier niet zelf het initiatief te nemen.