De verplichtingen van een werkgever ten aanzien van zijn werknemer gaan veel verder dan alleen het loon betalen voor de gepresteerde arbeid. In de praktijk heeft een werkgever negen hoofdverplichtingen die hij ten aanzien van zijn werknemer moet vervullen. Indien de werkgever niet aan deze verplichtingen voldoet, kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden.

# 1. Arbeid aanbieden

Als werkgever ben je verplicht om de arbeidskracht te werk te stellen. De werkgever moet het met andere woorden mogelijk maken dat de werknemer de bedongen arbeid kan uitvoeren op de overeengekomen plaats en gedurende de overeengekomen tijd. De loutere doorbetaling van het loon volstaat niet.

Dergelijke discussies komen vooral voor in de voetbalwereld waar balorige voetballers soms de toegang tot de club worden ontzegd. Dat mag niet zomaar, want zolang de voetballer in loondienst is heeft de voetballer recht op arbeid. Daarom zal de voetballer nog steeds mogen deelnemen aan trainingen of de kans moeten krijgen om wedstrijden te spelen, bijvoorbeeld in de jeugdreeksen.

# 2. Betaling van het loon

Een tweede grote verplichting van de werkgever is natuurlijk de betaling van het loon gedurende de periode waarin de werknemer arbeid verricht. Hierop zijn natuurlijk wel een aantal wettelijke uitzonderingen van toepassing (bv. loondoorbetalingsplicht bij ziekte) en hier kan ook contractueel van worden afgeweken.

In het geval van een onrechtmatige niet-tewerkstelling, zoals bij bovenstaande voetballer, blijft de werknemer in elk geval recht hebben op het loon.

# 3. De nodige hulpmiddelen aanbieden

Niet alleen moet de werkgever arbeid aanbieden, bovendien moet de werkgever ook alle hulp, materialen en hulpmiddelen ter beschikking stellen opdat de arbeid kan worden verricht. Het gaat om de nodige gereedschappen, medewerkers en grondstoffen.

In bovenstaand voorbeeld zal de voetballer dus ook de fitnessruimte mogen betreden en voetballen van de club mogen gebruiken.

# 4. Behoorlijke omstandigheden

De werkgever moet zich als een goed huisvader inzetten opdat de werken in behoorlijke omstandigheden kunnen plaatsvinden. De werkomstandigheden moeten dan ook voldoende behoorlijk zijn om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te garanderen en de toediening van eerste hulp bij een ongeval mogelijk te maken.

De voetballer zal bij een blessure op het veld de eerste hulp moeten krijgen. Daarom moeten er bekwame en opgeleide mensen aanwezig zijn, alsook het nodige materiaal om de eerste hulp aan te bieden.

# 5. Huisvesting en voeding

Wanneer de werkgever zich ertoe heeft verbonden om een werknemer kost en inwoon te verschaffen als onderdeel van het loonpakket, is de werkgever verplicht om de werknemer behoorlijk te huisvesten en de werknemer voldoende en gezond voedsel te verschaffen.

Als de voetballer huisvesting en voeding van de club krijgt, moet de voetballer over privéruimtes beschikken. Een gedeeld appartement kan, maar een aparte kamer is toch een must. Daarnaast moet de aangeboden voeding voldoende gebalanceerd zijn en afgestemd zijn op de noden van de topsporter.

# 6. Mogelijkheid om geloofsplichten en burgerlijke plichten uit te oefenen

De werkgever moet de werknemer de tijd geven om burgerlijke plichten te vervullen en zo nodig omstandigheidsverlof toe te kennen. Ook voor de geloofsplichten is dat het geval. Het gaat hier om een praktijk van redelijke aanpassingen, waarbij de partijen rekening dienen te houden met elkaars belangen en bredere rechtsbeginselen.

De voetbalclub moet respecteren dat de voetballer overdag niet eet en moet de voetballer toelaten om na zonsondergang een maaltijd te nuttigen, ook wanneer dit vanuit sportief oogpunt niet wenselijk is. De voetballer van zijn kant moet echter respecteren dat hij niet meteen kan eten wanneer een voetbalwedstrijd bij zonsondergang plaatsvindt. Ook mag een voetballer niet weigeren om een vrouwelijke scheidsrechter de hand te schudden, daar hij rekening moet houden met het gendergelijkheidsbeginsel. Doet de voetballer dit wel, dan mag de voetbalclub ingrijpen en mag de werknemer zich niet beroepen op de mogelijkheid om zijn geloofsplichten uit te oefenen.

# 7. Onthaal van nieuwe werknemers

Een nieuwe werkgever moet de nodige tijd, zorg en aandacht schenken aan het onthaal van nieuwe werknemers. De werkgever moet gepaste maatregelen treffen door een ervaren werknemer aan te wijzen die de beginnende werknemer dient te begeleiden. Daarnaast moeten de nodige inlichtingen en instructies worden verstrekt. De beginnende werknemer dient een document te ondertekenen waarin de werknemer aangeeft alle informatie en instructies te hebben ontvangen.

Wanneer een voetballer tekent bij een nieuwe club, moet de voetballer een rondleiding krijgen en alle informatie krijgen over de manier van werken. Ook moet de voetballer meteen de nodige instructies krijgen, bijvoorbeeld wanneer de voetballer de komende dagen aanwezig moet zijn voor trainingen en waar de voetballer zich dient aan te melden. Na het ontvangstmoment zal de voetballer een document ondertekenen om aan te geven dat de voetbalclub aan haar onthaalverplichting heeft voldaan.

# 8. Zorg dragen voor arbeidsgereedschap en persoonlijke voorwerpen

De werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van de persoonlijke voorwerpen die de medewerker hem in bewaargeving geeft. De werkgever moet dan ook lockers aanbieden of de ruimte waarin de persoonlijke voorwerpen zich bevinden voldoende beveiligen. Eenzelfde zorgplicht heeft een werkgever ook ten aanzien van het arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort.

Tijdens de voetbalwedstrijd moeten de persoonlijke spullen van de voetballer in een afgesloten ruimte liggen die voldoende beveiligd is en waar derden niet zomaar toegang tot hebben.

# 9. Documenten opstellen

Ten slotte is de werknemer verplicht om de nodige sociale documenten op te stellen en de werknemer een getuigschrift te bezorgen waarop de begin- en einddatum van de overeenkomst vermeld zijn. Ten opzichte van de sociale en fiscale actoren heeft de werkgever uiteraard een nog uitgebreidere documentatieplicht.

Wanneer het ontslag van de voetballer volgt, moet de werkgever een C4-formulier invullen en aan de werknemer bezorgen.