Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) zet zich in voor landbouwpioniers die innovaties in praktijk willen brengen. Dergelijke pioniers kunnen een steunaanvraag indienen en kunnen een premie krijgen die tot 40% van hun investering bedraagt. Hiervoor verschijnen er regelmatig oproepen, waaraan telkens ook extra voorwaarden zijn verbonden. Een subsidieaanvraag is in te dienen via het e-loket. Op de website van het Departement Landbouw en Visserij zijn alle oproepen terug te vinden.

Betekenis van de projectsteun voor innovaties in de landbouw

Met de projectsteun voor innovaties in de landbouw wil Vlaanderen bijdragen aan het in praktijk brengen van innovatieve concepten en ideeën op het gebied van de verwerking, de productie en de afzet van landbouwproducten. Het doet dit door financiële steun te bieden aan pioniers binnen de landbouwsector. De projectsteun voor innovaties in de landbouw stimuleert vernieuwing en innovatie en is cumuleerbaar met de reguliere VLIF-investeringssteun.

Voorbeelden van eerder gesubsidieerde innovatieve projecten in de landbouw zijn de diervriendelijke wroetstal voor varkens in Pittem en een automatische kwaliteitssorteermachine voor appels en peren.

Voorwaarden voor de projectsteun voor innovaties in de landbouw

Voor de projectsteun voor innovaties in de landbouw wordt er telkens een oproep gedaan. Per oproep kunnen specifieke voorwaarden gelden, bijvoorbeeld wat de sector of het type investering betreft. Aan elke oproep is ook een beschikbaar budget gekoppeld. Op het moment van schrijven lopen er geen oproepen.

Momenteel wil men de beschikbare budgetten maximaal aanwenden voor de economische relance ten gevolge van de coronacrisis. Bij de vorige oproep begin 2021 ging ook al ruim 2 miljoen euro van de beschikbare 3,5 miljoen euro naar dit doel. De maximale subsidie bedroeg toen 200.000 euro voor landbouwers en 300.000 voor een groep van landbouwers.

In ieder geval komen enkel de innovatieve investeringen in aanmerking voor de projectsteun voor innovaties in de landbouw. Het moet bovendien gaan om investeringstypes die niet op de VLIF-lijst van subsidiabele investeringen voorkomen. Investeringstypes die wel in een algemene benaming op deze limitatieve lijst voorkomen, maar die een innovatieve uitvoering of een innovatieve aanpassing betreffen, komen wel in aanmerking.

Aanvragen en omvang van de projectsteun voor innovaties in de landbouw

Investeringen die in aanmerking komen, geven recht op 40% steun. Er is steeds een bovengrens voorzien. Houd er rekening mee dat alleen betaalde facturen subsidiabel zijn. Ook de factuurdatum is veelal beperkt. Voor de oproep van 2020 komen bijvoorbeeld alleen betaalde facturen tot en met 26 juni 2023 in aanmerking.

De steunaanvraag is gedurende de gecommuniceerde indienperiode in te dienen via het e-loket. Je kan de steunaanvraag indienen onder de tegel ‘innovatiesteun’ in het VLIF-scherm. Als je een landbouwer bent, krijg je de tegel innovatiesteun automatisch te zien. Bij een groep van landbouwers dien je eerst de onderneming te registeren. Er wordt een aanvraagformulier ter beschikking gesteld. Het aanvraagformulier bevat identificatiegegevens van de landbouwer en de projectpartners en dient een korte samenvatting van het project te bevatten. Daarnaast zijn er tien vragen te beantwoorden en moet er een plan van aanpak van maximaal twee pagina’s worden ingediend. Het aanvraagformulier bevat ten slotte diverse toezichtsbepalingen en verbintenissen die te accepteren en na te leven zijn.