Als een werkgever de socialezekerheidsbijdragen niet kan betalen, kan de RSZ via een dwangbevel de invordering van de achterstallen opstarten. Dit kan niet alleen de continuïteit van de onderneming schaden, maar bovendien brengt dit ook extra gerechtskosten met zich mee. Werkgevers die dit willen vermijden, kunnen een minnelijk afbetalingsplan overeenkomen met de RSZ.

Minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ

Dankzij het minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ mag de werkgever de schulden aan de hand van maandelijkse aflossingen terugbetalen. Een aanvraag kan worden ingediend via de website Socialsecurity.be. Binnen tien werkdagen mag je een antwoord verwachten.

Zolang de voorwaarden van het afbetalingsplan worden nageleefd, mag je de economische activiteiten voortzetten. Houd er wel rekening mee dat een toegekend afbetalingsplan geen kwijtschelding van de sancties inhoudt. Men past nog steeds een bijdrageopslag toe van 10% van het bedrag dat niet tijdig is betaald. Daarbovenop wordt er een verwijlintrest van 7% per jaar toegepast tot op de dag van betaling. Net omdat er verwijlintresten worden berekend, is het in het eigen belang om het aantal vervaldagen te beperken.

Het kan uiteraard dat de situatie het niet toestaat om een afbetalingsplan op te stellen. In dat geval zal de RSZ administratief moeten optreden en een dwangbevel door een deurwaarder laten betekenen.

Uitzonderlijke afbetalingsplannen bij de RSZ

Bovenstaande mogelijkheid staat altijd open, maar soms zijn er ook speciale regelingen voorzien. Eerder was zo’n bijzondere regeling bijvoorbeeld al mogelijk voor werkgevers die hinder ondervonden door de aanslagen in Brussel. Momenteel lopen er twee uitzonderingsregimes, een voor de gevolgen van de coronacrisis en een voor de gevolgen van de watersnood die in juli toesloeg in het zuiden van ons land.

Uitzonderlijk afbetalingsplan voor de gevolgen van de coronacrisis

In het kader van de coronacrisis heeft de wetgever de mogelijkheid ingevoerd om een minnelijk afbetalingsplan met een duur van maximaal 24 maanden te krijgen. Bij het bepalen van de duur van het afbetalingsplan wordt onder andere rekening gehouden met de vooruitzichten en de sluitingsperiodes. Bijzonder is dat de bijdrageopslagen of de intresten uitzonderlijk niet van toepassing zijn als je je aan het afbetalingsplan houdt. Deze optie liep aanvankelijk op het einde van het tweede kwartaal van 2021 af, maar is nadien verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal van 2021 loopt tot eind september.

Uitzonderlijk afbetalingsplan voor de gevolgen van de watersnood van juli 2021

Een tweede soepel regime is ingevoerd naar aanleiding van de overstromingen van juli 2021. Werkgevers die in het kader van deze overstromingen hinder ondervinden bij het betalen van hun socialezekerheidsbijdragen kunnen eveneens een minnelijk afbetalingsplan met een duur van maximaal 24 maanden krijgen.

In principe is men hier wel verplicht om de sancties in het kader van een laattijdige betaling toe te passen. Omdat het een en ander echter is veroorzaakt door een overstroming, kan de werkgever overmacht inroepen om deze sancties te ontlopen. Het is belangrijk dat dit niet wordt vergeten, want anders worden de sancties automatisch toegepast. Uiteraard moet er dan wel aan de voorwaarden voor een overmachtssituatie zijn voldaan, maar dat zal bij deze overstromingen in principe wel het geval zijn.