Met behulp van de maatregel Ondersteuning voor huisartsen, vroeger bekend onder de naam Impulseo, ondersteunt het Agentschap Zorg en Gezondheid zowel startende als bestaande huisartsen. Er is namelijk al langer een tekort aan huisartsen, terwijl van de actieve huisartsen meer dan de helft ouder is dan vijftig jaar. Aan de hand van dergelijke ondersteuningsmaatregelen wil de overheid het beroep van huisarts interessanter maken, hetgeen het algemeen belang dient.

Renteloze lening voor startende huisartsen

De maatregel Ondersteuning voor huisartsen richt zich in de eerste plaats op startende huisartsen die een groepspraktijk of een individuele praktijk opstarten. Omdat het om startende huisartsen moet gaan, moet het gaan om een huisarts die binnen vier jaar na de erkenning als huisarts een praktijk opstart. Een huisarts die binnen vier jaar na de terugkeer uit een ontwikkelingsland een praktijk opstart, komt eveneens in aanmerking. Het moet hierbij gaan om ontwikkelingslanden die op de DAC-lijst voorkomen, landen die door de OESO als ontwikkelingsland worden erkend.

Deze huisartsen kunnen een renteloze lening krijgen voor de opstart van hun praktijk. Er worden geen waarborgen gevraagd en het gaat om een achtergestelde lening. Dit wil zeggen dat andere schuldeisers als de bank voorrang hebben, waardoor het aangaan van andere kredieten niet wordt bemoeilijkt. De lening heeft een duur van een jaar en gedurende het eerste jaar hoeft er niks te worden terugbetaald. De huisarts kan onder deze voorwaarden een lening verkrijgen van maximaal 35.000 euro.

Tegemoetkoming voor een onthaal- en administratief bediende voor een huisarts

Een tweede steunmaatregel is er voor huisartsen die ondersteuning willen voor hun praktijk. Hierdoor kunnen huisartsen zich focussen op de gezondheid van de omwonenden in plaats van op de administratie en dergelijke meer. Het is wel zo dat er per huisarts in een huisartsenpraktijk minstens 150 globale medische dossiers moeten zijn. De huisartsen moeten dus ook voldoende patiënten hebben. Indien ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen de huisartsen jaarlijks een premie krijgen. Het bedrag van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de reëel kosten en de vraag of het om een medisch telesecretariaat of om een onthaal- en administratief bediende gaat.

  Medisch telesecretariaat Onthaal- en administratief bediende
Tegemoetkoming 50% van de reële kosten 50% van de globale loonkost
Bovengrens € 3.474 per huisarts € 6.047 per huisarts

Ondersteuningspremie voor huisartsen is afgeschaft

Vroeger kwamen huisartsen in aanmerking voor een premie indien ze hun praktijk verhuisden of opstartten in een zogenaamde prioritaire zone, een zone met een groot tekort aan huisartsen. Het aantal van deze zones zat al jaren in een stijgende lijn en was tot 227 opgelopen. Via de premie wilde men huisartsen overtuigen om hun vertrouwde omgeving achter zich te laten en zich ergens te vestigen waar men een huisarts nodig heeft.

De premie bedroeg 20.000 euro. Deze premie werd ook wel eens de vestigingspremie genoemd. Op 1 juli 2020 is de premie door de Vlaamse regering afgeschaft. De Vlaamse regering heeft aangegeven dat de afschaffing nodig was om de besparingen van het regeerakkoord mogelijk te maken en dat het geld op andere manieren zou worden gebruikt om het beroep van de huisarts aantrekkelijker te maken.