Vlaanderen heeft duidelijke klimaatambities en wil komaf maken met auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Vanaf 2029 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Omdat steeds meer autoproducenten inzetten op elektrische auto’s lijkt dat weinig problemen op te leveren. Een groter probleem is de laadcapaciteit. Begin dit jaar waren er ongeveer 4.200 publieke laadpalen in ons land, samen goed voor 8.482 publieke laadpunten. Alleen al Vlaanderen telt 3,6 miljoen personenwagens. Er moeten de komende jaren dus tienduizenden laadpalen bijkomen en daarvoor rekent Vlaanderen ook op de Vlaamse ondernemingen. Via steunmaatregelen wil het hen aanmoedigen om (semi)publieke laadinfrastructuur aan te bieden. Het doet dit via een oproepensysteem.

Projectsteun voor de uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen

De projectsteun voor publieke laadinfrastructuur kadert in het CPT-actieprogramma (Clean Power for Transport) van de Vlaamse overheid. Via jaarlijkse oproepen verleent Vlaanderen steun bij diverse thema’s rond laadinfrastructuur. Op het moment van schrijven loopt er geen projectoproep. De vorige projectoproep had betrekking op de publieke laadinfrastructuur op privaat domein en stond tot en met 1 september 2021 open. Deze subsidie was een groot succes: er werden 220 voorstellen ingediend voor in totaal 6.000 laadpalen, 90 snelladers en 270 ultrasnelladers.

We volgen de situatie uiteraard op en laten het weten als er nieuwe projectoproepen worden gelanceerd. Hieronder zijn de algemene regels met betrekking tot de projectsteun voor de uitrol van laadinfrastructuur weergegeven.

Wie en wat komt in aanmerking voor de projectsteun voor de uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen?

De projectsteun voor de uitrol van laadinfrastructuur is er voor organisaties, ondernemingen en besturen in Vlaanderen. Telkens focust men op een of meerdere van de volgende thema’s:

  • De uitrol van laadinfrastructuur voor normaal en hoogvermogen op parkings en op plaatsen waar een elektrisch voertuig kan worden gestald. Dit buiten het publieke domein, maar op locaties die voor het publiek toegankelijk zijn (bv. de parking van een winkelcentrum)
  • De uitrol van laadinfrastructuur voor normaal en hoogvermogen op plaatsen die tot het publieke domein behoren, maar waarbij de privaatrechtelijke persoon een zakelijk recht op het publieke domein heeft
  • De uitrol van laadinfrastructuur voor normaal en hoogvermogen voor elektrische wagens en dit op plaatsen die tot het publieke domein behoren
  • De uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens, taxi’s en voertuigen voor de emissievrije belevering van stedelijke kernen, ongeacht of de laadinfrastructuur op het publieke of het private domein wordt geplaatst
  • De uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens en bussen, ongeacht of de laadinfrastructuur op het publieke of het private domein wordt geplaatst

Met normaal vermogen bedoelt men laadpalen met een vermogen tot 22 kW, daarboven is er sprake van hoogvermogen. Houd er rekening mee dat er steeds extra eisen kunnen worden gesteld.

Omvang van de projectsteun voor de uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen

Per project wordt bepaald hoe groot de projectsteun is en welke bovengrens er wordt vastgelegd.

De steun bedraagt in principe 20% van de kosten voor de plaatsing en de aansluiting van de laadinfrastructuur. De bovengrens wordt vastgelegd op 1.000 euro per CPE (charge point equivalent). Het aantal CPE’s wordt als volgt berekend:

  Publiek laadpunt Private laadpunten die minstens tien uur per etmaal publiek toegankelijk zijn
Laadpunt met een beperkt vermogen (3-11 kW) 1 CPE 0,5 CPE
Laadpunt met een hoger vermogen (22 kW) 2 CPE 1 CPE
AC-snellaadpunt (43 kW) 4 CPE 2 CPE
DC-snellaadpunt (50 kW tot en met 149 kW) 5 CPE 2,5 CPE
Ultrasnellaadpunt (≥ 150 kW) 10 CPE 5 CPE

Het kan dat een laadpaal meerdere laadpunten heeft. Elk laadpunt wordt dan apart beoordeeld. Een laadpaal met twee laadpunten met een beperkt vermogen levert dus ook 2 CPE (publiek domein) of 1 CPE op (privaat domein en minstens tien uur per etmaal toegankelijk voor het publiek).

Wettelijk gezien kan de maximale steun per oproep 5 miljoen euro bedragen en per project 500.000 euro. Bij de vorige oproep bedroeg het budget 3 miljoen euro en was de maximale steun per project beperkt tot 300.000 euro.

Aanvragen van de projectsteun voor de uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen

Na de jaarlijkse oproep is het mogelijk om gedurende een gecommuniceerde oproep projectaanvragen in te dienen. Het indienen van projectaanvragen gebeurt via de website milieuvriendelijkevoertuigen.be, een website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse Overheid). Naargelang de oproep worden de projecten op diverse criteria beoordeeld. Bij de selectie van de projecten wordt ook rekening gehouden met het beschikbare budget.

Het project mag een maximumduur van twee jaar hebben, te berekenen vanaf de kennisgeving van de selectie. Bij de start van het project wordt meteen 20% van de steun uitbetaald. Halftijds volgt een volgende schijf van 40%. Als het project is afgelopen, aanvaard en goedgekeurd, volgt de laatste schijf van 40%.

Andere steunmaatregelen voor het plaatsen van elektrische laadpalen

Er zijn weinig andere concrete subsidies voor het plaatsen van elektrische laadpalen. Meer nog: het plaatsen van elektrische laadpalen wordt steeds vaker een verplichting voor het uitreiken van een omgevingsvergunning. Noch Vlaanderen, noch België kent buiten deze projectsubsidie subsidies voor laadpalen toe. Sommige bedrijven kunnen in het kader van grote publieke laadpaalprojecten wel een beroep doen op Europese subsidies.

Tevens is het zo dat een elektrisch wagenpark fiscaal voordeliger is dan bedrijfswagens die rijden op fossiele brandstoffen. Dit is ook het geval voor de aanhorigheden, zoals de banden, de elektriciteitskosten en de laadpaal. Denk verder aan andere fiscale voordelen voor elektrische auto’s, bijvoorbeeld wat het voordeel van alle aard of de belasting op de inverkeerstelling betreft. Naarmate de elektrische auto steeds meer de norm wordt, worden de fiscale voordelen afgebouwd. Op termijn zal een emissievrije auto niet langer voor 100% aftrekbaar zijn, maar zal de maximale aftrekbaarheid voor deze wagens beperkt worden. Uiteindelijk zullen ook elektrische auto’s slechts beperkt fiscaal aftrekbaar zijn.

Vroeger was het zo dat verschillende gemeenten zelf subsidies voor laadpalen op het publieke domein toekenden. Ook deze subsidies zijn intussen fors teruggeschroefd. Onder meer de stad Gent had tot 1 november 2021 een subsidie voor een publieke laadpaal voor elektrische wagens. Het Gentse stadsbestuur zou zich wel buigen over een mogelijke verlenging met een nieuwe regeling, maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.