Niet alleen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse gemeenten verlenen steun aan Vlaamse ondernemers, maar ook de provincies doen hun duit in het zakje. Zo ook de provincie Oost-Vlaanderen. Met de subsidie voor de impactgedreven (her)starter verleent het een subsidie aan (her)startende ondernemers die op een of meerdere gebieden impact willen genereren. Deze subsidie wordt via projectoproepen aangeboden. In 2021 moest de laatste aanvraag eind oktober zijn ingediend. Er volgen in de toekomst nog nieuwe projectoproepen.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie voor de impactgedreven (her)starter van de provincie Oost-Vlaanderen.

De subsidie voor de impactgedreven (her)starter van de provincie Oost-Vlaanderen focust op impactgedreven starters en herstarters, ongeacht of ze actief zijn in hoofd- of bijberoep. Ook hoofdaandeelhouders of zaakvoerders van een vennootschap komen in aanmerking, op voorwaarde dat de vennootschap aan de definitie van de impactgedreven (her)starter voldoet.

Volgens deze definitie is er sprake van een starter indien de aanvrager maximaal twee jaar onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen, ongeacht of dit in hoofd- of bijberoep is. Opdat er sprake zou zijn van een herstarter, geldt aanvullend dat de beroepsactiviteiten minstens een jaar zijn onderbroken.

Vereist is daarnaast dat de ondernemer een sociale ondernemer is. De ondernemer moet daarvoor impact willen genereren op een of meerdere impactgebieden en de sociale dimensie vanaf de oprichting meenemen. De sociale dimensie dient aanwezig te zijn in de missie en de visie van de onderneming. De toegestane impactgebieden zijn:

  • Het verhogen van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen
  • Energietransitie
  • Voedseltransitie en natuurbehoud
  • Circulaire en duurzame productie
  • Het verhogen van de sociale cohesie

Ten slotte is het vereist dat de maatschappelijke zetel van de onderneming in de provincie Oost-Vlaanderen is gevestigd en dat de aanvrager er ook zijn activiteiten uitvoert.

Bedrag van de subsidie voor de impactgedreven (her)starter van de provincie Oost-Vlaanderen

De subsidie voorziet in de terugbetaling van een aantal kosten:

  • Inschrijvings- en cursusgelden voor vormingscursussen
  • Aankoopkosten voor syllabi van vormingscursussen
  • De terugbetaling van honoraria en kosten voor advies en begeleiding
  • De terugbetaling van de deelname aan netwerkevents en beurzen
  • De terugbetaling van investeringen die zijn uitgevoerd, met uitzondering van investeringen in rollend materieel

De subsidie bedraagt maximaal 4.000 euro. Investeringskosten worden slechts voor 50% terugbetaald. Bovendien kan de subsidie voor investeringskosten niet meer dan 2.000 euro bedragen. Kosten die op basis van deze subsidie worden gesubsidieerd, kunnen niet met een andere subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen worden gecumuleerd.

Als de subsidie wordt toegekend, wordt 75% ervan meteen uitbetaald. 25% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de bewijsstukken zijn voorgelegd.

Aanvragen van de subsidie voor de impactgedreven (her)starter van de provincie Antwerpen

Drie keer per jaar wordt er een oproep gedaan om aanvraagdossiers in te dienen. Het aanvraagdossier dient een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier te bevatten, net als de gegevens van de starter, het bewijs van de KBO-inschrijving, een aansluitingsattest van de sociale zekeringskas, een ondernemingsplan, een gedetailleerde raming, een verantwoording van de kosten en een verklaring op eer met betrekking tot de de-minimisdrempel.

Binnen twee weken nadat het aanvraagdossier is ingediend, laat de provincie weten of het dossier al dan niet volledig is. Eventueel moet er nog bijkomende informatie worden voorgelegd. Aan een verzoek om bijkomende informatie moet binnen twee weken gevolg worden gegeven.

Als het dossier volledig is, wordt het voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit een team van ambtenaren en onafhankelijke experts die door de deputatie worden aangewezen. De adviescommissie komt tot drie keer per jaar samen, beoordeelt de aanvraagdossiers en brengt een gemotiveerd advies uit. Ook het bedrag van de toelage wordt door de commissie geadviseerd. Eventueel wordt de aanvrager uitgenodigd om bepaalde inlichtingen te verschaffen of om het dossier voor te leggen. Uiteindelijk is het de deputatie die op basis van dit advies een beslissing neemt en dit binnen een termijn van een maand nadat het het advies heeft ontvangen.