Ondernemingen die een nieuwe voltijdse personeelseenheid tewerkstellen als diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) kunnen een mooie belastingvrijstelling genieten. Deze belastingvrijstelling heeft echter een tijdelijk karakter en wordt weer ingetrokken als de functie niet meer wordt uitgeoefend.

Over de belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd IKZ?

Per bijkomend personeelslid dat voltijds als diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg wordt aangewend, kunnen ondernemingen een belastingvrijstelling krijgen van 10.000 euro. Dit is het basisbedrag en dit bedraagt 16.680 euro na indexering in aanslagjaar 2022. Deze belastingvrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2021 enkel nog voor zelfstandige ondernemers en niet voor vrije beroepen of in de vennootschapsbelasting.

Het diensthoofd van de afdeling IKZ zorgt ervoor dat er een kwaliteitszorgsysteem in het bedrijf wordt geïmplementeerd en onderhouden. IKZ of TQM (Total Quality Management) is dan ook een managementstroming die toeziet op de continue verbetering van de bedrijfsprestaties.

Toekenning van de belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd IKZ

De belastingvrijstelling wordt toegekend per bijkomend personeelslid dat in België de functie van diensthoofd van de afdeling IKZ bekleedt. Bovendien kan de vrijstelling ook worden genoten als een bestaand personeelslid de nieuwe functie van diensthoofd van de afdeling IKZ inneemt. De voorwaarde is dan wel dat het bestaand personeelslid op zijn beurt door een nieuw personeelslid wordt vervangen. Deze aanwerving moet dan wel binnen dertig dagen na de aanstelling gebeuren, dus het is belangrijk dat er vooraf al een vervanger wordt gevonden.

Om na te gaan of er sprake is van een bijkomende voltijdse aanwerving maakt men de vergelijking tussen het relevante gemiddelde personeelsbestand van het vorige belastbare tijdperk en dit van het huidige belastbare tijdperk. Er wordt echter enkel rekening gehouden met een zuivere toename van het personeel. In de praktijk is het evenwel niet verplicht om daadwerkelijk één diensthoofd voltijds aan te stellen, maar kunnen ook twee diensthoofden halftijds tewerk worden gesteld. In de voorbereidende werken staat namelijk te lezen dat het moet gaan om een voltijdse tewerkstelling “of het equivalent daarvan”.

De vrijstelling wordt genoten in het jaar waarin de nieuwe aanwerving plaats heeft gehad. De vrijstelling heeft wel een tijdelijk karakter. Dit wil zeggen dat het opnieuw wordt ingetrokken eenmaal de functie niet langer wordt uitgeoefend. Daarom moet telkens weer bewezen worden dat de personeelseenheid blijft bestaan.

Aanvragen van de belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd IKZ

Deze belastingvrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd, maar kan rechtstreeks in de aangifte van de inkomstenbelasting – nu het afgeschaft is in de vennootschapsbelasting – worden opgenomen. Vereist is wel dat daar een nominatieve opgave aan wordt bijgevoegd. Bovendien moet er ook een fiscaal attest worden bijgevoegd. Dit fiscaal attest moet worden aangevraagd bij het diensthoofd van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, dienst Normalisatie en Competitiviteit. In de praktijk kan men een aantal bewijsstukken opvragen, zoals het arbeidscontract, een verslag van de uitgevoerde taken en het curriculum vitae van het desbetreffende personeelslid. Nadien moet er jaarlijks, na het afsluiten van het belastbare tijdperk, worden aangetoond dat het personeelslid nog steeds in dienst is.